Stäng

Solceller – Montera

Kontakt

Bygg och miljö
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Drop-in: Onsdagar kl 15-17

Solcellspaneler och solfångare kräver bygglov men det finns undantag som du kan läsa om här.

Självservice

Ansökan om förhandsbesked, bygglov, rivningslov och marklov

Anmälan byggnadsåtgärder (attefallsåtgärder)
Ta hjälp av vår solkarta och se hur solenergipotentialen ser ut för ditt tak

 

Montera solfångare och solcellspaneler

Solceller är en relativt ny företeelse och tas därför inte upp i någon av detaljplanerna i Svedala kommun, men det betyder inte att det är fritt fram att montera dem som du vill. I plan- och bygglagen (PBL 2010:900) står det att en ändring av en byggnad kräver bygglov om ändringen innebär att ”byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt”.

Bygglovsbefriade solceller

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • de ska följa byggnadens/takets form.
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur kulturmiljöhänseende.
 • att solcellspaneler och solfångare inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.
 • solceller får inte monteras bygglovsbefriat inom ett detaljplanelagt område som ligger i eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglovspliktiga solceller

Solceller inom ett detaljplanelagt område som ligger i eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret kräver bygglov. I Svedala kommun gäller det Holmeja och en bygglovsansökan för solceller där är inte avgiftsbefriad.

I de fall där detaljplanen för ett område har en planbestämmelse om en viss kulör på taken som inte är svart krävs det alltid bygglov. En sådan ansökan är avgiftsbefriad. Områden som har en planbestämmelse om röda tak är bl a:

 • Förslag till detaljplan för Svedala 306:32 m. fl. Tegelbruksområdet del 2 i Svedala tätort 
 • Detaljplan för del av Svedala 306:34 m. fl. Åkerbruket i Svedala tätort
 • Detaljplan för del av Vinninge 4:5, Klågerups tätort
 • Detaljplan för del av Vinninge 2:18 m. fl. Klågerups tätort
 • Detaljplan för del av Värby 61:3 Bantisteln i Bara
 • Detaljplan för del av Svedala 200:79 m. fl. Norra Erlandsdal 

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Alla ärenden är unika och vilka handlingar som begärs in beror på vad du ska bygga. Oftast behövs följande handlingar:

 • Situationsplan i skala 1:400/1:500 som visar placering med mått utsatta.
 • Produktblad som visa utformning och utseende på solpanelerna.
 • Fasadritning på berörda fasader där solpanelerna är inritade.
 • Förslag till kontrollplan.

Om kontrollplaner och mallar

Publicerad 2020-02-21 kl 16:30
Sidansvarig: Tina Andreasson
Uppdaterad 2024-03-15 kl 10:35