Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Attefallsåtgärder

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

Har du utnyttjat all din byggrätt, det vill säga den andel av tomten som du får bebygga, eller vill du bygga på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas, så kallad prickmark, kan du utnyttja attefallsreglerna. Du kan exempelvis bygga en gäststuga eller göra en tillbyggnad på ditt hus. Attefallsreglerna gäller om du har ett en- eller tvåbostadshus. Du behöver inte söka bygglov för ett attefallshus, men du måste göra en anmälan.

Självservice

Anmälan byggnadsåtgärder (attefallsåtgärder)

Observera att du inte får placera ett attefallshus eller en attefallstillbyggnad närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan medgivande från din granne. Vi tillåter inte att du placerar det närmare än 4,5 meter mot gata, park, natur eller liknande (allmän plats).

Inom vissa områden finns det bestämmelser som gör att du inte får göra attefallsåtgärder.

Attefallshus

Komplementbyggnad och komplementbostadshus

Komplementbyggnaden eller komplementbostadshuset får max vara 30 kvadratmeter i yttermått. Carport, garage, förråd, gäststuga utan kök eller pentry är exempel på komplementbyggnader. Det kan vara flera byggnader, men då får den sammanlagda arean av alla byggnader inte vara mer än 30 kvadratmeter. Höjden får max vara 4,0 meter från marken till komplementbyggnadens högsta punkt. Ett komplementbostadshus är detsamma som en komplementbyggnad, men det har alla bostadsfunktioner som kök, wc/dusch med mera. Komplementbostadshuset måste därmed uppfylla de egenskapskrav som finns för bostadshus gällande dessa funktioner. 

Mer information om vilka regler som gäller för ett attefallshus på Boverkets webbplats

Attefallstillbyggnad

Tillbyggnaden får max vara 15 kvadratmeter bruttoarea. Det vill säga tillbyggnaden kan vara i flera plan, men summan av alla våningsplans areor (i yttermått) får inte vara mer än 15 kvadratmeter. Höjden på tillbyggnaden får inte överstiga bostadshusets taknockshöjd. Du får endast göra en tillbyggnad. Det gäller även om den första tillbyggnaden är mindre än 15 kvadratmeter.

Attefallstakkupor

På ett en- eller tvåbostadshus får du under vissa förutsättningar uppföra högst två takkupor inklusive befintliga. Takkuporna får uppta högst halva takfallet (lutningen på taket) och de får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Attefallsindelning - inredning av ytterligare bostad

Om du vill inreda ytterligare en bostadslägenhet i ditt bostadshus kan du anmäla en attefallsindelning. Du får dock inte göra en attefallsindelning i ett komplementbostadshus. Din attefallsindelning får inte medföra några ändringar av fasaden på byggnaden. Vill du till exempel sätta in nya fönster eller sätta in en ny dörr kräver detta en bygglovsansökan.

Handlingar du behöver vid anmälan

Vid anmälan ska du bifoga följande handlingar:

Attefallshus

Komplementbyggnad – Carport, garage, förråd, gäststuga utan kök och toalett

 • Situationsplan i skala 1:500 med det nya huset inritat och mått till tomtgränserna.
 • Planritning i skala 1:100 med mått utsatta på byggnaden.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck, materialval och färgsättning.
 • Förslag till kontrollplan.
 • Brandskyddsbeskrivning.
 • Konstruktionsritningar.

Komplementbostadshus – Permanentbostadshus

 • Situationsplan i skala 1:500 med det nya huset inritat och mått utsatta på byggnaden och till tomtgränserna.
 • Planritning i skala 1:100 med mått utsatta på byggnaden.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck, materialval och färgsättning.
 • Förslag till kontrollplan.
 • Konstruktionsritningar.
 • Ritningar över vatten och avlopp.
 • Ritningar över ventilation.
 • Redovisning av tillgänglighet och energihushållning vid permanentbostad.
 • Brandskyddsbeskrivning.
 • Anmälan av kontrollansvarig.

Attefallstillbyggnad

Inte för bostadsändamål

 • Situationsplan i skala 1:500 med tillbyggnaden inritat och mått utsatta på tillbyggnaden och till tomtgränserna.
 • Planritning i skala 1:100 med mått utsatta på byggnaden och till tomtgränser.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck, materialval och färgsättning.
 • Förslag till kontrollplan.
 • Konstruktionsritningar.

För bostadsändamål

 • Situationsplan i skala 1:500 med tillbyggnaden inritat och mått utsatta på tillbyggnaden och till tomtgränserna.
 • Planritning i skala 1:100 med mått utsatta på byggnaden och till tomtgränser.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck, materialval och färgsättning.
 • Förslag till kontrollplan.
 • Konstruktionsritningar.
 • U-värdeberäkning.
 • Ritningar över ventilation.
 • Ritning över vatten och avlopp, om du ska installera detta.
 • Brandskyddsbeskrivning.

Attefallstakkupor

 • Situationsplan i skala 1:500 med kuporna inritade och mått utsatta till tomtgränserna.
 • Planritning i skala 1:100.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck- och materialval och färgsättning på kuporna.
 • Förslag till kontrollplan.

Attefallsindelning – inredning av ytterligare bostad

Situationsplan i skala 1:500.

 • Planritning i skala 1:100 med mått utsatta på byggnaden och till tomtgränser samt den nya rumsindelningen och strecka in vad som rivs.

Fasadritningar i skala 1:100 som visar samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck.

 • Förslag till kontrollplan.
 • Anmälan av kontrollansvarig.
 • Brandskyddsbeskrivning – Den nya lägenheten måste utgöra en separat brandcell.
 • Konstruktionsritningar – Om ingrepp i den bärande konstruktionen görs.
 • Ritningar över vatten och avlopp.
 • Ritningar över ventilation.

Om kontrollplaner och mallar

Lista på certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats

Publicerad 2020-02-21 kl 16:29
Uppdaterad 2020-09-11 kl 13:22