Stäng

Digital anslagstavla

Detta är Svedala kommuns officiella anslagstavla.

Här hittar du tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden av protokoll från kommunstyrelsens och de olika nämndernas sammanträden och övriga kungörelser och underrättelser.

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en digital anslagstavla. Den digitala anslagstavlan ersätter den tidigare fysiska anslagstavlan. 

Laglighetsprövning – hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktige

Här lägger vi ut kallelser och mötesprotokoll från kommunfullmäktige.

 • Protokoll kommunfullmäktige 14 september 2022

  Protokoll från kommunfullmäktige sammanträde den 14 september 2022 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Kommunstyrelse och nämnder

Här lägger vi ut mötesprotokoll från kommunens nämnder: kommunstyrelse, bygg- och miljönämnd, teknisk nämnd, utbildningsnämnd, kultur- och fritidsnämnd, socialnämnd samt valnämnd.

 • Mötesprotokoll Valnämnden 14 september 2022

  Protokoll från valnämnden sammanträde den 14 september 2022 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll bygg- och miljönämnden 1 september 2022 §§ 97-104

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 1 september 2022 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Kungörelser, underrättelser och särskilt protokollförda beslut

Här lägger vi ut information om beslut som fattats som inte anmäls till nämnd samt övriga underrättelser och kungörelser.

 • Kungörelse Svedala 100:9

 • Underrättelse om antagande

  Kommunfullmäktige i Svedala kommun har 2022-09-14 beslutat att anta detaljplan för fastighetsbeteckning Svedala 122:71, "Lidl", i Svedala, Svedala kommun, Skåne län.

 • Underrättelse om granskningsutlåtande

  Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har upprättat granskningsutlåtande till detaljplan för Svedala 122:71, "Lidl", i Svedala, Svedala kommun, Skåne län.

 • Beslut om upphävande av tillfälligt förbud mot eldning i Svedala kommun

  Med stöd av 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor meddelas följande: Det tillfälliga eldningsförbud i Svedala kommun som trädde i kraft 2022-09-05 upphävs. Detta gäller från och med fredagen 2021-09-09.

 • Kungörelse Eldningsförbud

  Beslut om tillfälligt förbud mot eldning i Svedala kommun . Med stöd av 2 kap. 7 § förordning {2003:789} om skydd mot olyckor föreskriver Svedala kommuns härmed om ett tillfälligt förbud mot eldning utomhus enligt nedanstående specifikation. Beslutet ar fattat på delegation av Räddningstjänstens vakthavande befäl enligt Svedala kommuns författningssamling 4:07 punkt 145. Anledningen till beslutet ar den extremt höga brandrisk, orsakad av ihållande värme och torka, som väntas i kommunen under kommande dagar.

 • Kungörelse Slutlig rösträkning Länsstyrelsen

  Länsstyrelsens slutliga rösträkning av de röster som avgetts vid valen den 11 september 2022 i Skåne län sker vid offentlig förrättning i Kockum Fritids lokaler, Västra Varvsgatan 8 i Malmö med början klockan 08:00 den 12 september 2022.

Publicerad 2017-12-01 kl 13:56
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2022-08-26 kl 15:18