Stäng

Nämnder och förvaltning

Kontakt

Inom kommunen finns nämnder som valts av kommunfullmäktige. Nämnderna kan med stöd av reglemente och lagstiftning fatta beslut i ärenden inom sitt verksamhetsområde. De bereder också ärenden till kommunfullmäktige. Nämndernas ansvarsområde är angivna i reglementet för respektive nämnd.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha och anger det i nämndernas och kommunstyrelsens reglementen. Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska tillhandahålla. Nämnderna fattar också beslut inom sina specifika verksamhetsområden och ger förslag om hur budgeten ska fördelas i den egna verksamheten. Dock är det kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet om kommunens budget och skattesats. 
Kommunfullmäktige beslutar också till exempel om taxor och avgifter, borgenslån, ingående av avtal som har stor betydelse för kommunen, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktiges ordförande är Lars Nordberg (M)
1:e vice ordförande är Hans Järvestam (M)
2:e vice ordförande är Hellen Boij-Ljungdell (S).

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen har den övergripande ledningen i kommunens verksamhet. Nästan alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige förbereds i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Kommunstyrelsen har tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet, Plan- och explotaeringsutskottet samt Räddningstjänstutskottet. 

Kommunstyrelsens ordförande är Erik Stoy (M)
1:a vice ordförande är Sara Ripa (C)
2:e vice ordförande är Ambjörn Hardenstedt (S).

Bygg- och miljönämnd

Nämnden har hand om myndighetsutövning vad gäller byggnadsfrågor, miljö- och hälsoskydd, bostadsanpassningsbidrag samt en del frågor inom räddningstjänsten och vissa trafikfrågor.

Ordförande i bygg- och miljönämnden är Ulf Lennerling (M)
1:a vice ordförande är Ingegerd Eriksson (C)
2:e vice ordförande är Geir Hansen (S).

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att främja kommunens kulturliv samt för att organisera fritidsverksamheten för unga. Nämnden har även hand om kulturskolan. Nämnden är huvudman för kommunens bibliotek.

Nämndens ordförande är Birgitta Delring (BP)
1:a vice ordförande är Sara Ripa (C)
2:a vice ordförande är Gull-Britt Jönsson (S).

Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), socialpsykiatri, anhörigstöd, förebyggande verksamhet, IFO (individ- och familjeomsorg), alkoholhandläggning, färdtjänst och mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare.

  • Socialnämnden ansvarar även för myndighetsutövning mot enskild med stöd av bland annat följande lagar:
  • Socialtjänstlag (SoL)
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • Föräldrabalken

Socialnämndens ordförande är Per Mattsson (M)
1:a vice ordförande är Carin Falck (BP)
2:e vice ordförande är Torbjörn Sköld (S). 

Teknisk nämnd

Teknisk nämnd ansvarar för kommunens bygg- och anläggningsverksamhet, fastigheter, gator, vägar, parker, lekplatser, planteringar, vatten- och avloppsanläggningar, trafikanläggningar samt städ- och måltidsservice.

Ordförande i teknisk nämnd är Peter Jansson (M)
1:e vice ordförande är Per Olof Lindgren (L)
2:e vice ordförande är Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S).

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för förskolan, förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning samt svenska för invandrare. 

Nämndens ordförande heter Hans Järvestam (M)
1:e vice ordförande är Kristoffer Linné (L)
2:a vice ordförande är Helene Hardenstedt (S).

Valnämnd

Valnämnden ska genomföra val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige samt Europaparlamentet och även de folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om. 

Valnämnden ansvarar för det praktiska arbetet kring ett val, till exempel att se till att det finns vallokaler och ge information till väljarna, lägga ut röstsedlar samt utse personer som tar emot och räknar rösterna. Nämnden har också ansvar för att bereda ärenden rörande valkrets- och valdistriktsindelningar och likartade ärenden.

Valnämnden är som mest aktiv det året och året innan det är allmänna val. 

Nämndens ordförande heter James Perlman (M)
1:e vice ordförande är Jan Holmerup (M)
2:e vice ordförande är Göran Malmberg (S).

Överförmyndare

Överförmyndaren har tillsyn över föräldrar som förvaltar sitt omyndiga barns kapital, samt tillsyn över gode män och förvaltare. Gode män och förvaltare väljes och föreslås av överförmyndaren om du på grund av sjukdom, ålder, psykisk störning eller liknande anledning inte själv kan ta hand om din ekonomi. Dessutom utfärdar överförmyndaren "förvaltar-frihetsbevis". I varje kommun ska det finnas en överförmyndare.

Sedan 1 juli 2014 har vi avtal med Trelleborgs kommun att all överförmyndarverksamhet sköts av dem.

Överförmyndare är Gunilla Nordgren (M).
Ersättare är Carin Falck (BP).

Kommunrevision

Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja den kommunala verksamheten.

Om kommunrevisionen och revisionsrapporter

Publicerad 2016-03-24 kl 13:27
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2024-01-21 kl 08:59