Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Nybyggnad av enbostadshus

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

Det kräver att du söker bygglov om du vill bygga nytt. Förutsättningarna för vilken typ av hus du får lov att bygga är olika beroende på var i kommunen din fastighet ligger.

Självservice

Ansökan Bygglov, rivningslov och marklov

Anmälan byggnadsåtgärder (attefallsåtgärder)

Ansökan förhandsbesked

Hur får jag bygga?

Om din fastighet är belägen inom planlagt område kan den reglera bland annat hur många kvadratmeter du får bygga, byggnadshöjd, antal våningar och avstånd till tomtgräns. Det innebär att grannkvarteret kan ha andra bestämmelser än vad du har. I tätorterna är det detaljplaner som styr vad som får byggas medan det i vissa byar kan finnas områdesbestämmelser.

Om inte din tomt omfattas av någon detaljplan eller områdesbestämmelse gör vi en lämplighetsbedömning av din tänkta byggnad utifrån de förhållanden som råder för den aktuella tomten och omgivning.

Oavsett om fastigheten ligger utanför eller inom planlagt område ska byggnaden anpassas till omgivningen och förutsättningarna på platsen.

Ett nytt bostadshus kräver alltid bygglov, oavsett om du ska uppföra det på landsbygden eller inom planlagt område. När du ansöker om bygglov för nybyggnad, gör vi en prövning mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för din fastighet, för att se om det går att bevilja bygglov. Om din fastighet ligger utanför planlagt område kan du ansöka om ett förhandsbesked.

Mer information om gällande detaljplaner

Mer information om förhandsbesked

Handlingar du behöver vid ansökan

Vid ansökan om bygglov vid nybyggnad av enbostadshus ska du bifoga följande handlingar:

Nybyggnadskarta i skala 1:400/1:500

 • Du ska rita in och måttsätta nybyggnaden.
 • Du ska redovisa mått till tomtgräns.
 • Du ska redovisa färdig golvhöjd.

Mer information om nybyggnadskarta

Fasadritningar i skala 1:100

 • Du ska visa samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck för varje fasad.
 • Du ska uppge material och färgsättning på husets fasad, tak, fönster.

Planritning i skala 1:100

 • Rumsindelning
 • Rumsfunktion
 • Tillgänglighet
 • Måttsättning utvändigt

Markplaneringsritning i skala 1:500

 • Du ska visa biluppställningsplats, hårdgjorda ytor och eventuella träd som du ska fälla på markplaneringsritningen.

Sektionsritning i skala 1:100

 • Ritningen ska visa huset i genomskärning och rumshöjden ska vara måttsatt.
 • Det ska framgå på planritningen var sektionen är tagen.

Anmälan av kontrollansvarig

Vid nybyggnad av bostadshus behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig. När du ansöker om bygglov ska du även anmäla den kontrollansvarige som du ska anlita. På Boverkets webbplats kan du hitta en lista över vilka kontrollansvariga som har ett giltigt certifikat.

Lista på certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats

Anslutning till vatten och avlopp

Tänk på att anslutning till kommunalt vatten och/eller avlopp (VA) inte hanteras i bygglovsprocessen utan hanteras separat av VA-enheten. Mer information om anslutning till kommunalt VA finner du på sidorna för vatten och avlopp. Där kan du också ansöka om anslutning.

Vatten och avlopp

Vad händer efter bygglovsbeslutet?

Efter att du fått bygglov beviljat kräver det ett startbesked innan du får börja bygga. Du behöver ha ett tekniskt samråd.

Publicerad 2020-02-21 kl 16:29
Uppdaterad 2020-10-22 kl 10:20