Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Uterum, uteplats och altan

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

Om du ska bygga ett inglasat uterum, en uteplats eller en altan kan du behöva bygglov. Det du planerar att bygga mindre än 15 kvadratmeter kan du anmäla som en attefallstillbyggnad. Om din byggnation är större än 15 kvadratmeter kräver det bygglov.

Självservice

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

Anmälan byggnadsåtgärder (attefallsåtgärder)

Anmälan om förhandsbesked

Uterum

Du kan uppföra ett uterum som en tillbyggnad eller som en fristående byggnad och det kräver oftast bygglov. Uterummet är ett komplement till ditt hus och bör underordna sig bostadshuset.

Bygglov eller anmälan om attefallsåtgärd?

Om ditt uterum ska ligga i anslutning till din bostad och ska vara mindre än 15 kvm så kan du istället för att söka bygglov göra en anmälan om attefallstillbyggnad.

Om du planerat att bygga ett fristående uterum, mindre än 25 kvm, på din tomt och det är mer än 4,5 meter till tomtgränsen kan du anmäla detta som ett attefallshus. Det kräver oftast bygglov för att bygga större uterum.

Mer information om attefallsåtgärder

Utanför planlagt område och område med sammanhållen bebyggelse

Utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du inget bygglov för tillbyggnader som:

 • är placerade minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • inte är större än 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsyta.
 • inte är större än 40 kvm.

Reglerna i andra och åttonde kapitlet i Plan- och bygglagen om utformningen av byggnader gäller även bygglovsbefriade tillbyggnader.

Uteplats

Till en- och tvåbostadshus får du med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte är placerat närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Du får anordna skärmtak över uteplatsen om det tillsammans med övriga skärmtak på tomten inte överskrider 15 kvm.

Altan

Det kan krävas bygglov för altaner. Under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda finns det dock undantag från krav på bygglov för att anordna en altan vid ett en- eller tvåbostadshus. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om du bygger den så att du skapar ett utrymme under altanen. 

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska byggas till ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 m.
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 m från bostadshuset.
 • Altanen ska placeras minst 4,5 m från gräns om grannar inte medger närmre placering.
 • Inte vidtas på en byggnad eller inom ett område som är särskilt värdefullt.

Mer information om altaner på Boverkets webbplats

Handlingar du behöver vid ansökan

Vid ansökan om bygglov för uterum eller altan ska du bifoga följande handlingar:

Situationsplan i skala 1:500

 • Rita in uterummet på situationsplanen.
 • Sätt ut mått på uterummet och avstånd till tomtgränser.

Planritning i skala 1:100

 • Visa var dörrar och fönster sitter.
 • Visa hur uterummet ansluter till befintlig byggnad.

Fasadritningar i skala 1:100

 • Visa samtliga berörda fasader på bostadshuset och uterummet. Rita fasadritningarna rakt framifrån.
 • Ange material och färgsättning på husets fasad, tak, fönster.

Sektionsritning i skala 1:100

 • Sektionsritningen ska visa uterummet i genomskärning och höjden ska vara inritad måttsatt.
 • Det ska framgå på planritningen var sektionen är tagen.

Anmälan om kontrollansvarig.

 • Det kräver en kontrollansvarig om uterummet ska vara uppvärmt eller har en konstruktion med en fri spännvidd som överstiger 6 meter.

Lista på certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats

Förslag till kontrollplan

 • Ibland kan vi bevilja startbesked i samband med att vi beviljat bygglovet om du lämnat in ett förslag till kontrollplan och en konstruktionsritning redan vid ansökan eller anmälan.

Om kontrollplaner och mallar

Publicerad 2020-02-21 kl 16:30
Uppdaterad 2020-09-11 kl 13:27