Stäng

Folkhälsoarbete

Kontakt

Kristina Larsen
Samordnare, rådet för trygghet och folkhälsa
040-626 81 24
kristina.larsen@svedala.se
Karl Dannestam
Ordförande, rådet för trygghet och folkhälsa
040-626 81 45
karl.dannestam@svedala.se

Rådet för trygghet och folkhälsa (RTF) är kommunens lokala brottsförebyggande råd. Den övergripande uppgiften för rådet är att initiera, stödja, följa och utvärdera insatser som vidtas för att långsiktigt och strategiskt skapa förutsättningar för ett tryggt och hälsofrämjande samhälle.

Rådet för trygghet och folkhälsas brottsförebyggande arbete grundar sig på kunskapsinhämtning genom framtagande av en gemensam lokal lägesbild mellan kommunens verksamheter och polisen. Rådet för trygghet och folkhälsa utgår ifrån den analys av de orsaker som finns till de händelser och brott som skett lokalt (lägesbild) och enas om en åtgärsplan med riktade aktiviteter för att rätta till iakttagen problembild.

Det är framtaget en lägesbild 2022 och en åtgärdsplan 2023-2026 för arbetet med trygghet och folkhälsa. Det är samordningsgruppen ansvarar för att åtgärderna genomförs i kommunens olika verksamheter genom tvärgående/överbryggande samarbete. 

Samverkansöverenskommelse med polisen

Rådet för trygghet och folkhälsa ansvarar för överenskommelsen om fördjupad samverkan mellan Polisen och Svedala kommun. Överenskommelsen gäller för mandatperioden 2023–2026. Kommunstyrelsen i Svedala kommun har godkänt samverkansöverenskommelsen, 19 december 2022. Samverkansöverenskommelsens undertecknades av kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen 19 december 2022.

Samverkansöverenskommelsen med polisen 2023—2026, pdf, öppnar ny flik

Samarbete med Brottsofferjouren Söderslätt

Syftet med samarbetet är att alla brottsutsatta, vittnen och anhöriga i Svedala kommun ska få det stöd och den hjälp de behöver. Du kan få stöd och råd av Brottsofferjouren om du har blivit utsatt för ett brott. 

Webbplats Brottsofferjouren Söderslätt

Brottsofferjourens verksamhet och insats — detta kan du få råd och stöd i, pdf, öppnar ny flik

Rådet för trygghet och folkhälsa ansvarar för samarbetet med brottsofferjouren som är formuierat ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) , som är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål.

Samverkan mellan kommunens skola, socialtjänst, fritid, säkerhet- och beredskap och polisen (SSPF)

SSPF är ett brottsförebyggande arbete mellan kommunens olika verksamheter och polisen på universell, selektiv och individuell nivå, med ungdomsproblematik som kriminalitet och drogmissbruk. Syftet är att förhindra och förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet, rekryteras till kriminella miljöer och/eller inleder missbruk. Genom att samla och samordna resurser kring barn och unga bidrar SSPF-mötena till kortare kontaktvägar och snabbare beslutsprocesser.

Skrivelse om SSPF-samverka — Samverkansformen skola, socialtjänst, polis, fritid samt säkerhet och beredskap, pdf, öppnar ny flik 

Åtgärdsplan för mandatperioden 2023–2026 

Arbetet inom folkhälsa och trygghet utgår från kommande lagstiftning och en nulägesanalys som mynnar ut i en lokalt förankrad åtgärdsplan. Åtgärdsplanen utgår även från samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis och den nationella ANDTS-strategin som om innehåller mål och inriktningar för arbetet på kommunal nivå.

Åtgärdsplan 2023–2026 Rådet för trygghet och folkhälsa, pdf, öppnar ny flik

Lägesbild 2023 

Samordningsgruppen tog fram lägesbilden under hösten 2023 och lägesbilden godkändes av rådets styrgrupp 2024-02-13 och av kommunstyrelsen 2024--03-11. Lägesbilden ligger till grund för aktiviterna i åtgärdsplanen och utgör också ett av underlagen i samverksansöverenskommelsen med polisen. Lägesbilden planeras aktualieras en gång per år under mandatperioden. 

Lägesbild trygghet och folkhälsa Svedala kommun 2023, pdf, öppnar ny flik

Lägesbild trygghet och folkhälsa Svedala kommun 2022, pdf, öppnar ny flik

Riktlinje för Rådet för trygghet och folkhälsa

Riktlinjen beskriver rådet för trygghet och folkhälsas uppdrag och vilka som är medlemmar i styrgruppen och samordningsgruppen. 

Riktlinje för rådet för trygghet och folkhälsa 2023–2026, pdf, öppnar ny flik

Styrgrupp

Rådets styrgrupp består av kommunalrådet och de två oppositionsråden, kommundirektör, lokalpolisområdeschef Trelleborg, socialchef, säkerhets- och beredskapschef, utbildningschef, samhällsbyggnadschef (teknisk chef) samt samordnare. Kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande, är styrgruppens ordförande.
Styrgruppen möts 4–5 gånger per år. De frågor som tas upp är på en strategisk nivå. 

Minnesanteckningar från styrgruppens möte i rådet för trygghet och folkhälsa

Samordningsgrupp

Rådets samordningsgrupp träffas en gång i månaden. Samordningsgruppen leder det brottsförebyggande arbetet i vardagen och beslutar om det praktiska arbete som behöver utföras. Samordningsgruppen förbereder även styrgruppens möten, fördelar uppdrag från styrgruppen med mera.

Årsrapporter för samordningsgruppens arbete

Vill du veta mer om folkhälsa och trygghet?

Publicerad 2016-03-23 kl 11:28
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2024-04-25 kl 16:44