Stäng

Rådet för trygghet och folkhälsa

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare, Kanslienheten
040-626 81 24
kristina.larsen@svedala.se

Rådet för trygghet och folkhälsa (RTF) är kommunens lokala brottsförebyggande råd. Den övergripande uppgiften för RTF är att initiera, stödja, följa och utvärdera insatser som vidtas för att långsiktigt och strategiskt skapa förutsättningar för ett tryggt och hälsosamt samhälle.

Rådet för trygghet och folkhälsas brottsförebyggande arbete grundar sig på kunskapsinhämtning genom framtagande av lokal lägesbild och gemensam problembild. Rådet för trygghet och folkhälsa utgår sedan ifrån den analys av de orsaker som finns till de händelser och brott som skett lokalt och skapar en handlingsplan för att rikta aktiviteter för att bekämpa iakttagen problembild.

De övergripande fokusområden och målen för trygghet och folkhälsa är

  • att öka människors faktiska och upplevda trygghet 

  • att förbättra folkhälsan för barn och unga 0-18 år

  • att motverka våldsbejakande extremism

  • att upprätthålla lokala nätverk kring trygghet och folkhälsa 

Det är framtaget en handlingsplan för trygghet och folkhälsa angående fokusområden, indikatorer och åtaganden som samordningsgruppen ansvarar för.

Samverkansöverenskommelse med polisen

Rådet för trygghet och folkhälsa ansvarar för överenskommelsen om fördjupad samverkan mellan polisen och Svedala kommun. Överenskommelsen gäller för mandatperioden 2019-2022. Kommunstyrelsen i Svedala kommun har godkänt samverkansöverenskommelsen, 2019-04-29 § 98.  Samverkansöverenskommelsens undertecknades av kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen 12 juni 2019.

Samverkansöverenskommelsen

Styrdokumentet för Rådet för trygghet och folkhälsa 2019–2022

Styrdokumentet beskriver hur rådet för trygghet och folkhälsa ska fungera och vilka som är med i styrgruppen och samordningsgruppen. 

Styrdokumentet för rådet för trygghet och folkhälsa

 

Rådets styrgrupp

Rådets styrgrupp består av kommunalrådet och de två oppositionsråden, kommundirektör, lokalpolisområdeschef Trelleborg, socialchef, säkerhets- och beredskapschef, utbildningschef, räddningschef, samhällsbyggnadschef (teknisk chef) samt sekreterare. Kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande, är styrgruppens ordförande.

Styrgruppen möts fyra-fem gånger per år. De frågor som tas upp är på en strategisk nivå. 

Minnesanteckningar från styrgruppens möte i rådet för trygghet och folkhälsa

 

Rådets samordningsgrupp

Samordningsgruppen träffas en gång i månaden. Samordningsgruppen leder det brottsförebyggande arbetet i vardagen och beslutar om det praktiska arbete som behöver utföras. Samordningsgruppen förbereder även styrgruppens möten, fördelar uppdrag från styrgruppen med mera. Områdeschefen för kultur- och fritid är ordförande i samordningsgruppen. 

Samordningsgruppens handlingsplan för trygghet och folkhälsa 2021-2022

Utvärdering av handlingsplanen för 2019-2020

 

Vill du veta mer om folkhälsa och trygghet?

Här är länkar till olika informationssidor om hälsa och trygghet

Publicerad 2016-03-24 kl 13:25
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2022-07-07 kl 10:27