Stäng

Rådet för trygghet och folkhälsa

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare, Kanslienheten
040-626 81 24
kristina.larsen@svedala.se

Rådet för trygghet och folkhälsa (RTF) är kommunens lokala brottsförebyggande råd. Den övergripande uppgiften för rådet är att initiera, stödja, följa och utvärdera insatser som vidtas för att långsiktigt och strategiskt skapa förutsättningar för ett tryggt och hälsofrämjande samhälle.

Rådet för trygghet och folkhälsas brottsförebyggande arbete grundar sig på kunskapsinhämtning genom framtagande av en gemensam lokal lägesbild mellan kommunens verksamheter och polisen. Rådet för trygghet och folkhälsa utgår ifrån den analys av de orsaker som finns till de händelser och brott som skett lokalt (lägesbild) och enas om en åtgärsplan med riktade aktiviteter för att rätta till iakttagen problembild.

Det är framtaget en lägesbild 2022 och en åtgärdsplan 2023-2026 för arbetet med trygghet och folkhälsa. Det är samordningsgruppen ansvarar för att åtgärderna genomförs i kommunens olika verksamheter genom tvärgående/överbryggande samarbete. 

Samverkansöverenskommelse med polisen

Rådet för trygghet och folkhälsa ansvarar för överenskommelsen om fördjupad samverkan mellan polisen och Svedala kommun. Överenskommelsen gäller för mandatperioden 2023-2026. Kommunstyrelsen i Svedala kommun har godkänt samverkansöverenskommelsen, 2022-12-19.  Samverkansöverenskommelsens undertecknades av kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen 19 december 2022.

Samverkansöverenskommelsen

 

Rådets åtgärdsplan för mandatperioden 2023-2026 

Arbetet inom folkhälsa och trygghet utgår från kommande lagstiftning och en nulägesanalys som mynnar ut i en lokalt förankrad åtgärdsplan. Åtgärdsplanen utgår även från samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis och den nationella ANDTS-strategin som om innehåller mål och inriktningar för arbetet på kommunal nivå.

Åtgärdsplan 2023-2026 

 

Riktlinje för Rådet för trygghet och folkhälsa

Riktlinjen beskriver rådet för trygghet och folkhälsas uppdrag och vilka som är medlemmar i styrgruppen och samordningsgruppen. 

Riktlinje för rådet för trygghet och folkhälsa

 

Rådets styrgrupp

Rådets styrgrupp består av kommunalrådet och de två oppositionsråden, kommundirektör, lokalpolisområdeschef Trelleborg, socialchef, säkerhets- och beredskapschef, utbildningschef, samhällsbyggnadschef (teknisk chef) samt samordnare. Kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande, är styrgruppens ordförande.
Styrgruppen möts fyra-fem gånger per år. De frågor som tas upp är på en strategisk nivå. 

Minnesanteckningar från styrgruppens möte i rådet för trygghet och folkhälsa

 

Rådets samordningsgrupp

Samordningsgruppen träffas en gång i månaden. Samordningsgruppen leder det brottsförebyggande arbetet i vardagen och beslutar om det praktiska arbete som behöver utföras. Samordningsgruppen förbereder även styrgruppens möten, fördelar uppdrag från styrgruppen med mera.
Säkerhet- och beredskapschef, Karl Dannestam är ordförande i samordningsgruppen. 
Utredare, Kristina Larsen, är samordnare i rådet.

 

Utvärderingar av rådets tidigare handlingsplaner 2019-2022

Utvärdering av handlingsplanen för 2019-2020

Utvärdering av handlingsplanen för 2021-2022

 

Vill du veta mer om folkhälsa och trygghet?

Här är länkar till olika informationssidor om hälsa och trygghet

Publicerad 2016-03-24 kl 13:25
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2023-03-17 kl 12:41