Stäng

Hur fungerar vår kommun?

Kontakt

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda.

Alla förtroendevalda undantaget kommunalrådet och oppositionsråden är fritidspolitiker och sköter sina politiska uppdrag vid sidan av ett ordinarie arbete. Svedala kommun styrs av en minoritet bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Barapartiet, Kristdemokraterna samt Liberalerna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar beslut av principiell karaktär i frågor som rör verksamhetens mål, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska och strategiska frågor. Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i kommunen. Kommunfullmäktige väljs direkt av de röstberättigade invånarna i kommunen vid allmänna val. 

Lars Nordberg (M) är ordförande i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande är Hans Järvestam (M) och 2:a vice ordförande är Hellen Boij-Ljungdell (S). 

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen

 • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • mål för verksamheten, och andra strategiska 
 • taxor och avgifter
 • val av ledamöter och ersättare i nämnder, styrelse och beredningar
 • val av revisorer
 • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 • årsredovisning och ansvarsfrihet

Offentliga sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och äger rum i Naverlönnsalen i kommunhuset i Svedala.

Politisk organisation

Organisationen har sju nämnder

 • Kommunstyrelse
 • Bygg- och miljönämnd
 • Valnämnd
 • Utbildningsnämnd
 • Kultur- och fritidsnämnd
 • Socialnämnd
 • Teknisk nämnd
Varje nämnd har ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförande tillhör majoriteten och andre vice ordförande oppositionen. 

Antalet ledamöter och ersättare i nämnderna

 • Kommunstyrelsen
  • 11 ledamöter, 11 ersättare och 2 insynsplatser
 • Bygg- och miljönämnden
  • 7 ledamöter och 7 ersättare
 • Utbildningsnämnden
  • 9 ledamöter, 9 ersättare och 2 insynsplatser
 • Kultur- och fritidsnämnden
  • 7 ledamöter, 7 ersättare och 3 insynsplatser
 • Socialnämnden
  • 9 ledamöter, 9 ersättare och 2 insynsplatser
 • Teknisk nämnd
  • 7 ledamöter, 7 ersättare och 2 insynsplatser
 • Valnämnd
  • 7 ledamöter och 7 ersättare
 • Revisionen
  • 7 ledamöter

Utskott inom kommunstyrelsen

 • Arbetsutskott 
  • 4 ledamöter (inga ersättare) 
 • Plan- och exploateringsutskott
  • 5 ledamöter med 5 personliga ersättare
 • Räddningstjänstutskott 
  • 5 ledamöter med 5 personliga ersättare
Socialnämnden och utbildningsnämnden har var sitt utskott för behandling av myndighetsutövnings- och individärenden.
 
Insynplatser i nämnder finns för de partier som på grund av sitt valresultat inte representeras med ledamot och/eller ersättare. En förtroendevald på en insynsplats kan inte fatta beslut i ett ärende. 

Medborgarmöten

Nämnderna har möjlighet att arrangera medborgarmöten.

Öppna nämndsammanträden

Öppna sammanträden förekommer i nämnderna kan förekomma i utbildningsnämnd, kultur - och fritidsnämnd, socialnämnd, teknisk nämnd, om nämnden så beslutar, dock ej vid myndighetsutövning och sekretess.

Förvaltningsorganisation

Kommunförvaltningen är en sammanhållen förvaltning med kommundirektören (kommunchefen) som högsta  chef. Nämnderna är anställningsmyndighet för sin personal. Kommunstyrelsen är dock anställningsmyndighet för kommundirektör (kommunchef), ekonomi-och utvecklingschef, HR-chef (personalchef), utbildningschef (skolchef), samhällsbyggnadschef, socialchef och räddningschef.

I kommunförvaltningen arbetar tjänstepersoner som behandlar ärenden, genomför beslut som politikerna har fattat och arbetar med den övriga verksamheten som finns inom kommunens ansvarsområde. Chef för kommunförvaltningen och kommunledningen är kommundirektör Johan Lundgren.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:24
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2023-01-19 kl 16:46