Stäng

Kommunrevisionen

Kontakt

Kommunrevisionen har i uppdrag av kommunfullmäktige att granska och främja den kommunala verksamheten.

Revisorerna är förtroendevalda och utsedda av kommunfullmäktige. De innehar endast detta förtroendeuppdrag i kommunen. Kommunrevisionen är ett oberoende organ som arbetar helt självständigt och ansvarar direkt under kommunfullmäktige och därmed indirekt under medborgarna. Revisorerna ska enligt kommunallagen biträdas av sakkunniga. Revisorerna biträds av revisionsfirman KPMG.

Revisionens främsta syfte är att ge kommunfullmäktige underlag i sin årliga ansvarsprövning för beslut om kommunstyrelsen och övriga nämnder samt fullmäktiges beredningar ska beviljas ansvarsfrihet för sina uppdrag.

Revisorernas uppgifter

Enligt kommunallagen, främst 12 kap, och i den omfattning som följer av god revisionssed ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter. Genom lekmannarevisorerna ska också den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen granskas. Kommunfullmäktige har även fastställt ett reglemente för revisionsverksamheten.

Revisorernas granskningsuppdrag innebär att revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs av kommunstyrelse och nämnder är tillräcklig.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:23
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2023-05-25 kl 16:39