Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Översiktsplan 2018

Kollage: Ranelid

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen redovisar kommunens strategiska och långsiktiga utveckling samt hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunen visar även staten och allmänheten vilken hänsyn som tas till allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses.

Översiktsplanen ska fungera som ett stöd för det interna arbetet och ge riktlinjer för detaljplans- och bygglovshantering. Översiktsplanen är inte juridisk bindande men är ett vägledande dokument och en slags överenskommelse mellan kommun och stat.

Översiktsplan 2018

Översiktsplanen 2018 ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045. Översiktsplanen bygger på det goda livet och hur vi som kommun ska utveckla oss på ett hållbart sätt. Tillsammans med översiktsplanen har vi också tagit fram en hållbarhetsbedömning över planförslagets ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt kulturmiljöprogram för tätorterna Svedala, Klågerup och Bara.

Processen för översiktsplanering

Översiktsplanen ska enligt PBL tas fram i en demokratisk process. Planprocessen delas in i följande delar:

  • Samråd
  • Utställning
  • Antagande
  • • Ställningstagande om planens aktualitet

Samråd

Ett förslag till samrådshandling arbetas fram där kommunens viljeinriktning för mark- och vattenanvändning liksom allmänna intressen redovisas enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalkens (MB) krav. 

I ett tidigt skede samråder kommunen med länsstyrelsen. Under samrådstiden ska även andra myndigheter och enskilda ges tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlag och ge möjlighet att påverka planens utformning. Synpunkter som har framförts under samrådet och hur kommunen avser att beakta dessa ska redovisas i en samrådsredogörelse.

Samråd översiktsplan 2018

Utställning

Efter samrådet bearbetas förslaget. Förslaget ställs ut på minst två månader, tillsammans med samrådsredogörelsen. Under utställningstiden lämnar länsstyrelsen ett granskningsyttrande över planförslaget. Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande.

Utställning översiktsplan 2018

Antagande

Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande. Länsstyrelsens granskningsyttrande bifogas också antagandehandlingen. Därefter kan planen antas av kommunfullmäktige. Om planförslaget ändras väsentligt efter utställningen ska det ställas ut på nytt.

Ställningstagande om planens aktualitet

Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om. Länsstyrelsen ska på eget initiativ redovisa statliga och mellankommunala intressen som är av betydelse för planens aktualitet.

 

Publicerad 2018-04-20 kl 08:06
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2018-04-25 kl 11:58