Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Översiktsplan 2018

Kollage: Ranelid

Kontakt

Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Öppettider
Måndagar kl 08:00-17:00
Tisdagar kl 08:00-17:00
Onsdagar kl 08:00-17:00
Torsdagar kl 08:00-17:00
Fredagar kl 08:00-15:00

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen redovisar kommunens strategiska och långsiktiga utveckling samt hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunen visar även staten och allmänheten vilken hänsyn som tas till allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses.

Översiktsplanen ska fungera som ett stöd för det interna arbetet och ge riktlinjer för detaljplanearbete och bygglovshantering. Översiktsplanen är inte juridisk bindande men är ett vägledande dokument och är en överenskommelse mellan kommun och stat.

Översiktsplan 2018 antagen av kommunfullmäktige

Översiktsplanen är antagen av kommunfullmäktige 28 november 2018. Planen vann laga kraft 11 mars 2020.

Översiktsplanen i korthet

Översiktsplan 2018 ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045. Översiktsplanen bygger på det goda livet och hur vi som kommun ska utveckla oss på ett hållbart sätt. Svedala ska huvudsakligen växa i tätorterna Svedala, Bara och Klågerup för att skapa hållbar utveckling i lägen där det finns eller kan skapas förutsättningar för framtida god kollektivtrafik. Översiktsplanen möjliggör cirka 2600 nya bostäder fram till år 2045 genom nybyggnation och förtätning. Vid utbyggnad ska det planeras åtgärder för att minska klimatförändringar. Det ska även planeras för blågrön struktur för bl.a. dagvattenhantering och rekreation som samtidigt ökar den biologiska mångfalden.

Vad händer sedan med översiktsplanen?

Kommunen kommer att arbeta vidare med översiktsplanens intentioner i kommande planering och uppföljning där översiktsplanen är vägledande för efterföljande beslut.

Ladda ner översiktsplanen som pdf-filer:

Beslutsunderlag

Beslut från kommunfullmäktige

Processen för översiktsplanering

Översiktsplanen ska enligt Plan- och bygglag, PBL tas fram i en demokratisk process. Planprocessen delas in i följande delar:

  • Samråd
  • Utställning
  • Antagande
  • Ställningstagande om planens aktualitet

Ställningstagande om planens aktualitet

Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om. Länsstyrelsen ska på eget initiativ redovisa statliga och mellankommunala intressen som är av betydelse för planens aktualitet.

Publicerad 2018-04-20 kl 08:06
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2020-07-02 kl 14:50