Stäng

Översiktlig planering

Foto: Mikael Amundsen

Kontakt

Strategisk planeringsenhet
040-626 80 00
strategiskplanering@svedala.se

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen redovisar kommunens vision och mål för den strategiska och långsiktiga utvecklingen samt hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunen visar även staten och allmänheten vilken hänsyn som tas till allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses.

Översiktsplanen ska fungera som ett stöd för det interna arbetet med samhällsutveckling och ge riktlinjer för detaljplanearbete och bygglovshantering. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan ett vägledande dokument samt en överenskommelse mellan kommun och stat.

Processen för översiktsplanering

Processen för att ta fram en översiktsplan regleras i plan- och bygglagen (PBL). När planen tas fram ska kommunen väga olika allmänna och enskilda intressen mot varandra samt göra en strategisk miljöbedömning för att säkerställa att planen möjliggör en hållbar utveckling. Vid planens första två skeden, samråd och granskning, finns möjlighet för myndigheter, kommunens invånare, organisationer och föreningar samt näringsliv att lämna synpunkter på planförslaget. I planens tredje skede, antagandet, kan beslutet om att anta planen överklagas om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt, eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige.

Översyn av planens aktualitet

Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod ta fram en planeringsstrategi som ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. I planeringsstrategin tar fullmäktige ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet och till hur kommunen ska fortsätta arbeta med översiktsplanen. Det ligger till grund för fullmäktiges bedömning i vilken utsträckning översiktsplanen är aktuell. Kommunfullmäktiges beslut att anta en planeringsstrategi kan överklagas på samma sätt, av samma samrådskrets och under samma förutsättningar som vid beslut om översiktsplan. Planeringsstrategin får laga kraft när överklagandetiden löpt ut eller när eventuella överklaganden har prövats slutgiltigt och avslagits.

Länsstyrelsen ska på eget initiativ redovisa statliga och mellankommunala intressen av betydelse för planens aktualitet till kommunen. De ska också redogöra för om det finns något i deras granskningsyttrande över översiktsplanen som inte längre gäller.

Du kan läsa mer om översiktsplanering och planeringsstrategi i Boverkets kunskapsbank.

Publicerad 2021-11-10 kl 10:10
Sidansvarig: Karolina Johnsson
Uppdaterad 2024-04-09 kl 08:52