Stäng

Kulturmiljöprogram

Svedala kommun vill verka för att befintliga kulturvärden i möjligaste mån tillvaratas och utvecklas samt att de kan bidra till att stärka kommunens attraktionskraft. Det är första gången som kommunen inventerat och dokumenterat kommunens kulturvärden.

Arbetet utfördes under åren 2016–2019, parallellt med revideringen av kommunens översiktsplan. Fyra fristående kulturmiljöprogram har tagits fram: ett för respektive tätort Svedala, Bara, Klågerup samt ett kompletterade för byarna och landsbygden.

Anders Reisnert, före detta antikvarie på Malmö Museer, Kulturmiljösektionen, har utfört arbetet med att ta fram kulturmiljöprogram för de tre tätorterna Svedala, Bara och Klågerup, med stöd av Lars Persson, antikvarie på Malmö Museer. Det kompletterande kulturmiljöprogrammet för byarna och landsbygden gjordes av Olga Schlyter, byggnadsantikvarie/kulturmiljökonsult.

De fyra fristående kulturmiljöprogrammen sprider kunskap om och skapar stolthet för kommunen genom ökad vetskap om kommunens och orternas historia och kommer att användas som underlag och ge stöd i kommunens fortsatta arbete.

I kulturmiljöprogrammen lyfts miljöer och byggnader fram som på olika sätt speglar kommunens historia och som anses särskilt viktiga att vårda, bevara och utveckla.

Det har tidigare tagits fram skrifter som lyfter fram värdet av kommunens forna tegelproduktion och äldre tegelbyggnader som skapar mycket av dess identitet. Exempel på detta är "Gamla Svedala" som redovisar historiskt värdefulla byggnader i Svedala kommun (1983).

 

Välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar på nedanstående mejladress. 

strategiskplanering@svedala.se

Publicerad 2020-07-07 kl 11:31
Sidansvarig: Karolina Johnsson
Uppdaterad 2023-11-13 kl 13:34