Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kulturmiljöprogram

Kontakt

Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-626 81 18
karin.gullberg@svedala.se

Svedala kommun vill verka för att befintliga kulturvärden i möjligaste mån tillvaratas och utvecklas samt att de kan bidra till att stärka kommunens attraktionskraft. Det är första gången som kommunen med hjälp av sakkunniga inventerat och dokumenterat kommunens kulturvärden och sammanställt dessa i formen av kulturmiljöprogram.

Arbetet utfördes under åren 2016–2019, parallellt med revideringen av kommunens översiktsplan, vilken vunnit laga kraft. Fyra separata kulturmiljöprogram har tagits fram: ett för respektive tätort Svedala, Bara, Klågerup samt ett kompletterade för byarna och landsbygden.

Anders Reisnert, före detta antikvarie på Malmö Museer, Kulturmiljösektionen, utförde arbetet med att ta fram kulturmiljöprogrammen för de tre tätorterna Svedala, Bara och Klågerup, med stöd av Lars Persson även han antikvarie på Malmö Museer. Det kompletterande kulturmiljöprogrammet för byarna och landsbygden gjordes av Olga Schlyter, byggnadsantikvarie/kulturmiljökonsult.

De fyra kulturmiljöprogrammen kommer att användas för att sprida kunskap om och skapa stolthet för kommunen genom att ge ökad vetskap om kommunens och orternas historia och även som underlag och stöd för kommunens fortsatta planeringsarbete och bygglovshandläggning. I kulturmiljöprogrammen lyfts miljöer och byggnader fram som på olika sätt speglar kommunens historia och som anses särskilt viktiga att vårda, bevara och utveckla. Det har tidigare tagits fram skrifter som lyfter fram värdet av kommunens forna tegelproduktion och äldre tegelbyggnader som skapar mycket av dess identitet. Exempel på detta är "Gamla Svedala" som redovisar historiskt värdefulla byggnader i Svedala kommun (1983).

Våra kulturmiljöprogram:

Utställning av kulturmiljöprogrammen

Kulturmiljöprogrammen finns utställda 7 juli–15 september 2020 i Kundservice i kommunhuset, på biblioteken i Svedala, Bara, Klågerup (sommarstängt till 16 augusti 2020) samt här på svedala.se för att förankra och sprida innehållet och inhämta kompletterande synpunkter.

Kulturmiljöprogrammen kommer därefter att bearbetas under hösten, men enbart utifrån uppenbara faktafel i samråd med författarna. Övriga inkomna synpunkter samlas i en bilaga.

Framtagna reviderade kulturmiljöprogram kommer presenteras i KS, kommunstyrelsen och därefter antas i KF, kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om Kulturmiljöprogrammens status dvs. om hur de ska användas för att i möjligaste mån uppmärksamma, värna och utveckla Svedala kommuns kulturmiljövärden.

Efter antagandet kommer kommunen bjuda in till dialogmöten för att förankra, sprida kunskap och föra dialog om Kulturmiljöprogrammen.

Lämna synpunkter

Skicka dina synpunkter på förslagen till Strategisk planering i Svedala kommun senast 15 september 2020 märkta med rubriken "Svedala kommuns kulturmiljöprogram".

Dina synpunkter ska vara underskrivna med följande:

  • Namnteckning
  • Namnförtydligande
  • Adress

Postadress

Svedala kommun
Strategisk planeringsenhet
233 80 Svedala

E-post

strategiskplanering@svedala.se

Publicerad 2020-07-07 kl 11:31
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2020-07-10 kl 09:36