Stäng

Planering för bostäder

Kontakt

Strategisk planeringsenhet
040-626 80 00
strategiskplanering@svedala.se

Svedala kommuns strategiska planering för bostäder består i att analysera den lokala bostadsmarknadens förutsättningar och forma en inriktning för vilka bostäder som behövs. Vi har ett bostadsförsörjningsansvar som handlar om att skapa förutsättningar för de bostäder som behövs ska kunna byggas.

Svedala kommun är en växande kommun i den expansiva Öresundsregionen. De senaste åren har befolkningstillväxten, antal nya bostäder och efterfrågan på att bygga ännu fler bostäder i kommunen ökat. För att möta framtidens utmaningar har ett förslag till bostadsförsörjningsstrategi tagits fram av kommunstyrelsen i syfte att uppdatera gällande riktlinjer för bostadsförsörjning samt öka kommunens förståelse och strategiska styrning av tillväxt till följd av nya bostäder.

Bostadsförsörjningsstrategi är en del av kommunens arbete med bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och innehåller förslag riktlinjer för bostadsförsörjning.

Föreslagen inriktning och insatser för en god bostadsförsörjning ska bidra till kommunens vision om att ”I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet” och utgår från kommunens lokala förutsättningar. I strategin föreslås kommunen arbeta med områdena balanserad tillväxt, varierad bostadsbebyggelse, attraktiva tätorter samt fortlöpande uppföljning för att skapa möjligheter till attraktiva bostäder genom hela livet och en god bostadsförsörjning. Bostadsförsörjningsstrategin innehåller även ett antal kommunövergripande samt tätortsspecifika insatser, såsom arbetssätt, nya underlag, rekommendationer för framtida bostäder samt en tidsmässig prioritering av utbyggnadsområden i Översiktsplan 2018. Det övergripande målet är att den nya bostadsförsörjningsstrategin ska ge ett tydligare stöd, transparens och riktning över vad som krävs för att säkerställa önskad tillväxt – varken för lite eller för mycket.

En ny bostadsförsörjningsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2023-10-25.

Handlingar:

Underlagsanalys till bostadsförsörjningsstrategin finns att ta del av hos Strategisk planeringsenhet, Svedala kommun.

Publicerad 2023-04-17 kl 09:02
Sidansvarig: Karolina Johnsson
Uppdaterad 2023-11-16 kl 13:39