Stäng

Enskilt avlopp

Kontakt

Hanna Blomqvist
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Viktoria Olsson
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Om din fastighet inte går att koppla till det kommunala spillvattennätet måste du i stället ha ett så kallat enskilt avlopp. Det innebär att du själv ansvarar för att anlägga en avloppsanläggning till din fastighet.

Det är viktigt att ditt avloppsvatten renas ordentligt. Orenat avloppsvatten är farligt både för dig och miljön. Bakterier och virus i avloppsvattnet kan spridas till enskilda dricksvattenbrunnar eller till badplatser och göra oss sjuka. Näringsämnen (kväve och fosfor) i avloppsvattnet orsakar i våra vattendrag vilket orsakar igenväxning och syrebrist.

Du måste ansöka om tillstånd för att installera en avloppsanläggning

Du behöver tillstånd från bygg- och miljönämnden om du vill installera en avloppsanläggning som ska anslutas till en vattentoalett. Det kan även vara bra att veta att du behöver ett tillstånd för att ansluta en vattentoalett till en redan existerande avloppsanordning, och när du ska inrätta till exempel mulltoa eller utedass.

E-tjänst: Ansökan/anmälan om enskilt avlopp

Avgift för prövning av ansökningen om tillstånd betalas i form av fast avgift. Enligt kommunfullmäktiges taxa kostar det idag 9840 kr.

Bygg- och miljönämnden bedömer din ansökan

Det finns två olika skyddsnivåer, normal skyddsnivå och hög skyddsnivå. Normal skyddsnivå är grundnivån som alla avloppssystem måste klara av. Normal skyddsnivå innebär att 90 procent av organiskt material (även kallat BOD) och 70 procent av fosfor ska renas bort. I områden som är känsligare höjs kraven till så kallad hög skyddsnivå. Hög skyddsnivå innebär att 90 procent av organiskt material, 90 procent av fosfor men även 50 procent av kvävet ska renas bort.

När du har ansökt bedömer bygg- och miljönämnden din ansökan med hänsyn till naturförhållandena i området kring din fastighet och eventuella vattendrag, dricksvattenintäkter med mera. De kommer sedan att meddela dig vilken skyddsnivå du kommer att behöva utgå från när du installerar din enskilda avloppsanläggning.

Du ansvarar för att avloppsanläggningen installeras och används korrekt

Du som ska installera en enskild avloppsanordning måste se till så att den installeras och används på ett korrekt sätt. Det kan du göra genom att exempelvis anlita och ta hjälp av en sakkunnig person.

Skicka in kvalitetsförsäkran när det enskilda avloppet är färdigt

När det enskilda avloppet är färdigt ska du som fastighetsägare skicka in en kvalitetsförsäkran till bygg- och miljönämnden. Både du och den eventuella entreprenör som har utfört arbetet måste skriva på kvalitetsförsäkran. Genom att skriva på intygar du och den eventuella entreprenören att ditt enskilda avlopp är utfört i enlighet med tillståndet.

E-tjänst: Kvalitetsförsäkran – anläggning av enskilt avlopp

Fastighetsägaren har ett stort ansvar

Enskilda avloppsanläggningar är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och behöver fungera rätt för att minska utsläpp till natur och miljö. Du som fastighetsägare behöver ha kunskap om din anläggning och se till att den uppfyller dagens krav.

Det viktigt att det görs regelbundna kontroller på avloppsanläggningen, så att eventuella problem eller fel upptäcks och kan åtgärdas. Skötseln och egenkontrollen kan bestå av att man följer tillverkarens drift- och skötselinstruktioner samt genom egen okulär kontroll. All dokumentation ska kunna uppvisas för myndigheten på begäran.

Bygg och miljö ansvarar över tillsynen enligt miljöbalken på enskilda avlopp. För tillsyn inom miljöbalkens område debiterar Bygg och miljö enligt Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lag om tobak och liknande produkter, och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

Taxor och avgifter 

Du hittar mer information om enskilt avlopp och avloppslösningar på Avloppsguidens webbplats.

Webbplats Avloppsguiden

 

Publicerad 2021-06-03 kl 09:05
Sidansvarig: Ronja Tavakolnia
Uppdaterad 2023-09-08 kl 09:06