Stäng

2. Taxor och avgifter

Taxor och avgifter ur Svedala kommuns författningssamling.

Kommunstyrelsen

Kopieringstaxa för Svedala kommun

Sotningstaxa

Taxa för brandskyddskontroll

Taxa för uppdragsverksamhet samt myndighetsutövning för Svedala kommuns Räddningstjänst

Bygg- och miljönämnden

Plan och bygglovstaxa inklusive mätning och brandfarliga varor - gäller from 2023-01-01

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom område livsmedel, foder och animaliska biprodukter

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lag om tobak och liknande produkter, och lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Kultur- och fritidsnämnden

Avgift för deltagande i Sommarkul, Svedala kommun

Avgifter vid kulturskolan

Avgift vid simskola i Svedala kommun

Entréavgifter på friluftsbaden i Svedala och Bara

Hyresavgifter för Svedala kommuns kultur-och fritidslokaler och - anläggningar gällande föreningar, privatpersoner och andra

Socialnämnden

Avgifter för behandling m m i träningsbassängen Stella

Avgift för trygghetslarm och rökdetektor

Avgift inom hemtjänstvalet

Avgift - lotterilagen

Taxa för tillstånds- och tillsynsverksamheten enligt alkohollagen

Taxa för familjerådgivningen

Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Tillämpningsregler till avgifter m m för insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets

Teknisk nämnd

Avgifter för att använda offentlig plats samt grävtillstånd och trafikanordningsplaner

Avgift för måltider inom utbildning

Avfallstaxa för Svedala kommun

Felparkeringsavgift för Svedala kommun

Matpriser vid servering 

Taxa för slamtömning

Taxa för Svedala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Utbildningsnämnden

Regler och taxor för förskola. pedagogisk omsorg och fritidshem 

 

 

 

 

Publicerad 2017-10-01 kl 00:01
Sidansvarig: Malin Josefsson
Uppdaterad 2023-01-10 kl 14:12