Stäng

Elevhälsa, hälsovård

Kontakt

Sara Åberg
Chef Barn- och elevhälsan
040-626 86 02
sara.aberg@svedala.se

Lärande och hälsa går hand i hand. Lärande förutsätter hälsa. Elevhälsoarbetet i kommunen är främjande och förebyggande och ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Barn- och elevhälsan

Elevhälsan tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social- och specialpedagogisk/logopedisk kompetens som ett komplement till förskolans och skolans verksamhet genom att

  • bidra med kompetens i skolans elevhälsoarbete
  • delta i förskolans/skolans arbete med att utforma en god lärmiljö
  • delta i skolutveckling
  • delta i förskolans/skolans värdegrunds och likabehandlingsarbete
  • handleda, ge stöd och konsultation till personal och vårdnadshavare
  • kartlägga och utreda en elevs behov i syfte att nå målen
  • stödja enskilda barn och ungdomar samt grupper
  • samverka med samhällets övriga barn- och familjestödjande verksamheter

Skolornas elevhälsoteam och Barn- och elevhälsan för elevhälsans gemensamma dokumentation i programmet Prorenata. För journalpliktiga skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer och skollogopeder sker journalföringen i samma dokumentationssystem.

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en egen verksamhetsgren inom elevhälsan, här ingår skolsköterskor och skolläkare. Insatsen styrs av Hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 1997:8). EMI övertar Barnhälsovårdens uppdrag att följa barns utveckling. Den medicinska insatsen ska tillföra medicinsk kompetens samt omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet i grundskolan och gymnasieskolan. Det nationella vaccinationsprogrammet är en del av den medicinska insatsen.

Psykologer

Den psykologiska kompetensen ska tillföra kunskap om barns hälsa, lärande och utveckling till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. 

Kuratorer

Kuratorn kan erbjuda stöd åt elever och konsultation till personal i förskola och skola samt föräldrar gällande sociala och psykosociala frågor. Kuratorn samarbetar och samverkar också med andra verksamheter kring hjälp- och stödbehovet för barn/elev. Kuratorns roll är att minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorer, hos barn/elev och i dess omgivning.

Språkteam

Språkteamets arbete fokuserar på tidiga insatser när det gäller barn och elever i språklig sårbarhet och hörselnedsättningar samt på att vara delaktig i arbetet kring att utveckla lärmiljön i klassrummet.

Navet

Navet är barn-och elevhälsans mötesplats på Marknadstorget i Svedala centrum. Här finns psykologer och språkteam när de inte är ute i våra verksamheter.

Kontakt elevhälsa

Vägledning för elevhälsan- socialstyrelsen

Publicerad 2016-03-23 kl 11:13
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2022-09-05 kl 08:42