Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Mobbning, trygghet

Mobbning är vanligare än man tror. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på mobbning. På den här sidan kan du läsa om var du hittar stöd och hjälp om du blivit mobbad eller utsatt för kränkningar, vilken lagstiftning som gäller och hur kommunen arbetar för att förebygga mobbning och kränkande behandling.

Hjälp och stöd vid mobbning och kränkande behandling

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt.

Mobbning betyder att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Mobbning är ingen engångsföreteelse utan en systematisk kränkning av en person. Mobbning kan vara allt ifrån att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld. Det har även blivit vanligare att mobbning sker via e-post eller sms. Mobbning kan också vara att bli utfryst.

Mer information om stöd och hjälp vid mobbning

Krav i lagstiftningen

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. (6 kap. 10 § första stycket första meningen skollagen 2010:800)

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. (6 kap. 10 § första stycket andra meningen skollagen)

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. (6 kap. 10 § första stycket tredje meningen skollagen).

På motsvarande sätt ska anmälan enligt ovan tillämpas om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). (6 kap. 10 § andra stycket skollagen)

Svedala kommuns policy, riktlinjer och rutiner

Kommunen tillämpar Skolverkets allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” samt använder sig av Skolverkets stödmaterial ”Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda”.

Kommunen har en övergripande en nolltoleranspolicy mot diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Riktlinjer för huvudmannens hantering av kränkningar

Information om policyn för nolltolerans

Alla kommunens skolor har upprättade planer mot diskriminering och kränkande behandling, som revideras varje år.

Trygghetsteam finns på varje förskola och skola sedan ett antal år tillbaka. Teamen leds av förskolechef eller rektor. Teamen arbetar utifrån tillämplig lagstiftning, främst skollagen och diskrimineringslagen. Teamen ska ansvara för att initiera, stödja och följa upp att barn/elever aldrig utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Trygghetsteamens arbete består av främjande värdegrundsarbete, förebyggande arbete (avvärja identifierade risker) och åtgärdande arbete (upptäcka, utreda och åtgärda).

Information om trygghetsteamens uppdrag

I Svedala kommun anmäls alla kränkningar, trakasserier och fall av våld och hot i systemet DF Respons sedan hösten 2012. Huvudmannen får genom utsedd tjänsteman avisering om alla anmälningar av kränkningar via e-post.

Kommunen genomför varje år enkätundersökningar på alla enheter där det finns med trygghets- och trivselfrågor för att kunna analysera tendenser och sätta in åtgärder vid behov.

Utbildningsnämnden har som huvudman för utbildningsväsendet i Svedala kommun delegerat till rektorer och förskolechefer att utreda fall av kränkande behandling och trakasserier samt sätta in åtgärder enligt 6 kap. skollagen samt motsvarande bestämmelser i diskrimineringslagen. Utredning och åtgärder redovisas i systemet DF Respons.

Publicerad 2016-03-23 kl 11:14
Sidansvarig: SVEDALA\anwu00222
Uppdaterad 2018-12-11 kl 07:58