Stäng

Hästar

Kontakt

Elin Viggh
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Som enskild hästägare är var och en skyldig att följa gällande bestämmelser i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen, miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Ansvaret för tillsynen av att djurskyddet vid hästhållning efterlevs ligger på länsstyrelsen. Ansvaret för tillsynen av att miljöskyddet vid hästhållning efterlevs ligger på oss, kommunen.

I trafiken

Det är förbjudet att rida eller köra häst längs motorvägar och motortrafikleder, gång- och cykelbanor. Vid ridning eller körning med häst längs en mindre väg ska vägrenen användas i så stor utsträckning som möjligt. Du får rida och köra häst på enskilda vägar eftersom allemansrätten ger alla rätt att använda en enskild väg om den inte kommer till skada. Skulle skada uppstå som följd av vårdslös ridning/körning har vägens ägare möjlighet att kräva skadestånd (Skadeståndslagen 1972:207).

Om hästar i trafiken på Ridsportsförbundets hemsida.

Tänk på att ta hänsyn när du möter hästar i trafiken. Sakta ner i god tid och håll en jämn och låg hastighet. Du är enligt lag skyldig att se till att det finns god plats mellan ditt fordon och hästekipaget, och att du kan passera utan risk för att fara uppstår för dina medtrafikanter. Undvik plötsliga ljud som kan skrämma hästen.

Här följer några bestämmelser som kan vara viktiga att tänka på för den som leder häst, rider eller kör häst och vagn:

  • Alla trafikanter ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs för att undvika olyckor.
  • Du ska färdas på höger sida av vägen, så nära kanten som möjligt. Använd vägren, om det finns en sådan.
  • Du får inte färdas på motorväg eller motortrafikled.
  • Du får inte färdas på gång- eller cykelbanor. Undantaget är om det är påbjuden ridled, alltså skyltat för ridled.
  • Lokala regler kan förekomma men generellt sett får du inte rida eller köra häst i naturreservat. Undantaget är om det är påbjuden ridled, alltså skyltat för ridled.
  • Hastigheten får aldrig vara högre än att du behåller kontrollen över hästen och kan stanna om det behövs. I vissa särskilda fall ska man hålla tillräckligt låg hastighet, till exempel - där barn finns på eller vid vägen, vid möte på smala vägar, i skarpa kurvor och vid backkrön.
  • Bestämmelserna om väjningsplikt och stopplikt gäller. Om du kommer från terrängen in på en väg, har du väjningsplikt.
  • Du ska ge tecken när du ska svänga. Tecken ges enklast genom att man räcker ut handen, som när man cyklar.
  • Om du kör med vagn eller släde i mörker, ska du ha lykta med vitt ljus framåt, lykta med rött ljus bakåt, orange reflex åt sidorna och två röda reflexer baktill. Lyktorna ska sitta på vänstra sidan av ekipaget.

Om hästen bajsar på vägen finns inga krav på att ryttaren ska ta bort bajset, det kan dock ändå vara bra att göra det om möjligheten finns för att visa omtanke mot övriga trafikanter.

I mörker

Om du rider eller leder häst finns det inga särskilda krav på reflexer eller belysning under mörker, men de generella varsamhetskraven innebär att du alltid bör ha reflexer eller lyktor, gärna båda. Reflexer bör du ha i sådan omfattning och placerade på ett sådant sätt att det tydligt framgår vad det är för slags trafikant det handlar om. På hästen är det bra att ha reflexer på benen, framför allt på vänster framben och höger bakben, samt någon reflex som syns bra bakifrån, till exempel fastsatt i svansen eller på ryttarens rygg.

I naturen

Du får rida fritt i naturen eftersom ridning ingår i allemansrätten, men med tanke på risken för markskador är det viktigt att noga välja väg och undvika mjuka marker som lätt kan skadas. Tänk på att "inte störa - inte förstöra" gäller.

Det är alltid bra att fråga markägaren om lov, särskilt om du planerar att rida regelbundet i ett visst område. Om du arrangerar eller organiserar regelbunden ridning på annans mark har du som arrangör ett särskilt ansvar. Om det finns risk för att dina ridarrangemang kan skada marken ska du göra en anmälan om samråd till Länsstyrelsen.

Skyltar

Ibland försöker markägare skydda sig mot häst-, bil- och gångtrafik genom att sätta upp egna skyltar. Privata skyltar kräver tillstånd från kommunen. Om någon har satt upp en skylt på en plats där du brukar rida/köra eller där du anser att du bör få rida/köra, ska du prata med markägaren. Om ni inte kommer överens, och du fortfarande tycker att du har rätt, kan du ta kontakt med kommunen.

Ridslingor i Svedala kommun

I bokskogen i Torup finns två ridslingor.

Om ridslingor i Bokskogen på Malmö stads webbplats (Malmö stad äger Bokskogen och rekreationsområdet Torup)

I naturreservat är det endast tillåtet att rida på påbjuden ridstig.

Hästbegravning

Det blir allt vanligare med så kallad trotjänarbegravning, det vill säga att man begraver sin häst på den egna fastigheten när hästen gått bort.

Om du vill begrava din häst på din egen eller någon annans mark ska du kontakta kommunen. Bygg och miljö gör då en platsbedömning för att utesluta risker för smittspridning. För denna bedömning tar Bygg och miljö betalt enligt gällande taxa. Om bedömningen visar att det är miljömässigt möjligt att begrava hästen på fastigheten ska det göras enligt gällande riktlinjer.

Anvisningar för trotjänarbegravning av häst

Om du i samråd med kommunen funnit en lämplig plats för trotjänarbegravning ska begravningen ske enligt kommunens riktlinjer.

Riktlinjer för nedgrävning av häst

Publicerad 2020-01-17 kl 15:12
Sidansvarig: Ronja Tavakolnia
Uppdaterad 2023-09-20 kl 13:16