Stäng

Parker och grönområden

Stadsparken i Svedala. Foto: Niklas Michin Aristoy, Svedala kommun

Kontakt

Johanna Eriksson
Gatu- och parkchef
040-626 82 12
johanna.eriksson@svedala.se

Det finns många vackra parker och grönområden i Svedala kommun som är väl värda att besöka. I parkerna hittar du blomstrande planteringar, stora gamla träd och möjlighet till naturupplevelser inne i byarna. Storleken på parkerna och grönområdena varierar men samtliga välkomnar till upptäckt, lek, rekreation och avkoppling.

Gröna oaser i Svedala kommun:

Hantering av gröna ytor i Svedala kommun

Svedala kommun ligger i det sydskånska backlandskapet med tätorterna Svedala, Bara och Klågerup som idylliska gröna mindre orter. Omgivning och befintlig grönska skapar en attraktiv, välkomnande och unik boendemiljö.

Möjlighet till närrekreation är oerhört viktig för kommuninvånarna. För att tillgodose detta måste kommunens gröna ytor bevaras, utvecklas och nyskapas med inslag av olika gröna rum som parker, aktivitetsområden och med prioriterade gröna stråk att vistas i för socialt liv, återhämtning och rörelse. Vår översiktsplan slår fast att kommunen vill skapa ett sammanhängande grönt nätverk, bevara och utveckla befintlig grönstruktur samt att erbjuda variation. Det gröna nätverket bidrar till att öka tätorterna attraktivitet och de sammanlänkade grönytorna ger en robusthet som bättre kan klara av de utmaningar som ett förändrat klimat innebär.

Översiktsplanens ambition att uppnå ett kvalitativt grönt nätverk har vidareutvecklats genom arbetet med en grönstrategi och en grönplan. Syftet är att de tillsammans samlar, sammanfattar och tydligt beskriver hur vi kan göra rätt insats på rätt plats i rätt tid. Strategisk planering vävs ihop med gestaltning och skötsel, vilket skapar en stark grund att stå på, ger ett helhetstänk och leder till hållbarhet i vårt långsiktiga arbete.

Kommunens grönplan och grönstrategi

Grönplanen tillsammans med grönstrategin är planeringsunderlag för vårt arbete kring att samordna och skapa en tydlig blå-grön infrastruktur. Grönstrategin är den långsiktiga strategin som utvecklar ambitionerna från översiktsplanen och grönplanen är den operativa planen som analyserar tätorternas gröna stråk, länkar och rum samt hur de hänger samman och var det finns behov av åtgärder för att över tid kunna uppnå en differentierad och hållbar grönstruktur. Grönplanen beskriver förhållningssätt och metodik samt är ett viktigt verktyg för all planering, gestaltning och skötsel av kommunens befintliga och nya grönytor i tätorterna, vilket innefattar att värna, forma och utveckla tätorternas Gröna stråk, Gröna länkar och Gröna rum.

Ta del av Svedala kommuns översiktsplan, grönplan och grönstrategi:

Publicerad 2016-03-24 kl 11:50
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2024-02-26 kl 13:01