Stäng

Brandskydd vid tillfällig övernattning

Vid tillfällig övernattning har räddningstjänsten behov av att få information i god tid. Foto: Räddningstjänsten Svedala

Kontakt

Befäl i beredskap räddningstjänsten
OBS! vid akut situation, ring 112
040-626 82 31
raddningstjansten@svedala.se

Vid arrangemang av olika slag uppkommer ofta frågor om användandet av tillfälliga övernattningslokaler. Skolsalar, fritidshem, idrottsanläggningar och liknande är normalt inte brandskyddsmässigt anpassade för övernattning och därför behövs särskild hänsyn, kontroll och organisation för att sådana lokaler tillfälligt ska kunna användas. Arrangören behöver därför ta ett särskilt ansvar.

Med tillfällig övernattning menas enstaka nätter (upp till 7 dagar/nätter) vid enstaka tillfällen (något/några tillfällen per år).

Denna skrivelse syftar till att tydliggöra Svedala räddningstjänsts syn på behovet av brandskyddsåtgärder vid tillfällig förläggning/övernattning. Skrivelsen riktar sig till ansvariga evenemangsarrangörer, ledare och verksamheters/fastighetsägares brandskyddsansvariga. 

Ansvar för brandskyddet vid tillfällig övernattning

I Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 2 kap. 2 § framgår att:

"Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand eller för att hindra eller begränsa skador till följd av brand".

Den som arrangerar en tillfällig förläggning ansvarar helt och hållet för säkerheten. Lokalupplåtaren har dock också ett ansvar att se till att lokalen är lämplig för sitt ändamål och underrätta den som nyttjar lokalerna om hur dessa får användas. Arrangören ska alltid inhämta ett godkännande från fastighetsägaren/innehavaren.

Information till räddningstjänsten vid tillfällig övernattning

Räddningspersonalen förväntar sig normalt inte att det nattetid finns människor i lokaler som vanligtvis inte används för övernattning. Därför att det viktigt att räddningstjänsten informeras när sådana tillfälliga arrangemang ska hållas.

Arrangören ska därför fylla i och skicka in en särskild blankett till Räddningstjänsten i Svedala kommun i god tid före arrangemanget (minst fem arbetsdagar). Om det är fler än 50 personer som ska övernatta är det viktigt att arrangörens ansvariga meddelar räddningstjänsten minst 14 dagar innan evenemanget, detta för att räddningstjänsten ska ha möjlighet att planera eventuella inspektioner och/eller orienteringar i byggnaden.

Brandskyddsorganisation och brandskydd i byggnad som används för tillfällig övernattning

Räddningstjänsten har sammanställt information och anvisningar om brandskyddet i byggnader för tillfällig övernattning och den brandskyddsorganisation som behövs vid sådana arrangemang.

Anmälan samt råd och anvisningar gällande brandskydd vid tillfällig förläggning/övernattning

Publicerad 2018-10-19 kl 15:35
Sidansvarig: Hampus Hagenbjörk
Uppdaterad 2022-10-05 kl 17:12