Stäng

Klågerups backar

Kontakt

Exploateringsområdet Klågerups backar består av områdena Vinninge 2:18 i nordost med Vinninge Fastighets AB som exploatör, och angränsande Tejarp 6:25 i sydväst med Mers Mark Klågerup 2 AB som exploatör.

Respektive exploatör har ansvarat för utbyggnaden av områdena inklusive allmän platsmark (vatten- och avloppsanläggning, lokalgator och parkområden). Detta har inte fungerat problemfritt och vi har fått gå in och färdigställa delar av den allmänna platsmarken. I första hand gäller detta för Tejarp 6:25.

Detaljplan Vinninge 2:18 och Tejarp 6:25

Vinninge 2:18

Utbyggnaden av allmän platsmark inom området är färdig sedan 2019. Alla tomter inom området är sålda och utbyggda.

Tejarp 6:25

Samtliga hus inom området är uppförda sedan 2020 och överlämnade till de två bostadsrätts­föreningarna. Efterfrågan på bostadsrätterna har varit stor.

Under 2021 har kommunen färdigställt delar av den allmänna platsmarken efter att exploatören meddelat att man själv inte kunde färdigställa området. Vi har således färdigställt lokalgatan med anpassningar till tomternas uppfarter. Dessutom har vi färdigställt damm- och parkområdet söder om bebyggelsen inklusive marksanering. Bullerplanket ut mot Malmövägen har setts över och reparerats.

Kommunen har genom jurist krävt ersättning för sina utlägg för att färdigställa området i exploatörens ställe.

Infrastrukturåtgärder

Sedan några år tillbaka har Malmövägen omgestaltats med cykelbana och sikt­förbättrande åtgärder i syfte att höja områdets attraktivitet och trafiksäkerhet. Som ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till området, har vi anlagt en cykelbana längs med Bangårdsvägen och en upphöjd korsning för Stationsvägen/ Bangårdsvägen.

Publicerad 2023-05-05 kl 15:49
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2023-06-05 kl 15:04