Stäng

Bara centrum

Värbytorget i Bara centrum. Foto: Billy Lindberg

Kontakt

Utbyggnaden av Bara centrum utförs av Peab som både är exploatör och markägare. Utbyggnaden sker i dialog med kommunen och i enlighet med gällande detaljplan och exploateringsavtal. Norra delen av centrumområdet har de senaste åren byggts ut med nya bostäder, butiker, samlingslokaler och allmän platsmark. Våren 2023 påbörjar Peab byggnationen av de två sista flerbostadshusen strax öster om Värbytorget. Upplåtelseformen blir hyresrätt.

Peab har under februari 2023 fått bygglov för uppförande av de två sista flerbostads­husen inom det så kallade F-kvarteret (se karta) som angränsar till Värbytorgets östra sida, norr om Torggatan. Byggnationen planeras påbörjad under våren 2023 med beräknat färdigställande i slutet av 2024. De fyravånings-bostadshusen kommer att rymma 43 lägenheter i form av hyresrätter. Det norra huset kommer även att få en femte indragen takvåning. 

Illustration av två gråa flervåningshus mellan andra flerbostadshus.

Två flerbostadshus som planeras att börja byggas under våren 2023 i i Bara centrum. Illustration: Peab

Karta över utbyggnaden i Bara centrum

Torggatan

Torggatan har de senaste åren omgestaltats med belysning, trädplanteringar, parkeringsfickor och gångbanor. Sommaren 2019 anlades en parkyta vid korsningen med Värbyvägen. Sommaren 2021 planterades tre naverlönnar vid den intilliggande busshållplatsen. Naverlönnarna är en gåva till Baraborna från Svedala Rotaryklubb. Så fort Peab har färdigställt husbyggnationen inom F-kvarteret hösten 2024, kommer Torggatan att ses över, återställas efter byggtrafiken och asfalteras. I samband med asfalteringen kommer ett farthinder anläggas vid Värbytorgets östra sida (mellan pizzerian och ICA-butiken).

Centrumbyggnaden

Gamla centrumbyggnaden, söder om Torggatan, har rivits och ersatts av en ny centrumbyggnad. Här har folktandvården och vårdcentralen flyttat in. Planering för området öster och söder om centrumbyggnaden pågår alltjämt i samband med att en ny detaljplan för den södra delen av Bara centrum håller på att tas fram. Den nya detaljplanen kommer att ersätta den gamla detaljplanen i det här området.  

Södra delen av centrumområdet

För den södra delen av centrumområdet pågår arbete med framtagande av ny detaljplan, vilket innebär att den södra delen kommer att byggas ut på ett annat sätt än vad som tidigare var planerat. Den nya detaljplanen är inte klar och befinner sig i samrådsskedet när detta skrivs (mars 2023). För närvarande planeras bostads­bebyggelse i form av flerbostadshus i kombination med tre punkthus. Även centrumparkeringen kommer att ses över. Det pågår även en dialog med Trafikverket om eventuell omgestaltning av Malmövägen längs med centrumområdet i syfte med att uppnå en mer stadsmässig gestaltning och som en förberedelse inför framtida utbyggnad söder om Malmövägen (Bara söder).

Gång- och cykeltunnel under Malmövägen

Den sedan tidigare planerade och projekterade gång- och cykeltunneln under Malmövägen vid busshållplatsen har flyttats fram i tid och det är för närvarande osäkert när den kommer att anläggas. Peab inväntar att den nya detaljplanen för den södra delen av centrum­området - mellan Torggatan och Malmövägen – först ska bli klar och vinna lagakraft, vilket beräknas ske tidigast under 2023.

Mer om utbyggnaden i Bara centrum

Peab gör avtryck i Bara centrum – om utbyggnaden i Bara (webbplats Peab)

Publicerad 2023-05-05 kl 15:29
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2023-05-16 kl 11:33