Stäng

Bara backar

Vy från den stora dagvattendammen i norra delen av Bara backar. Foto: Svedala kommun

Kontakt

Bara backar är ett kuperat exploateringsområde i den västra delen av Bara. Området är planerat för cirka 300 bostäder i form av friliggande bebyggelse, radhus, kedjehus och låga flerbostadshus. I den södra delen av området ligger en nybyggd förskola med plats för 160 barn.

Området har utformats med stora gröna ytor och med bevarande av den kuperade landskapsbilden, vilket ger en fin utsikt över omgivningen. I den norra delen av området har det anlagts en stor dagvattendamm och i den sydvästra delen av området har en befintlig våtmark utvidgats. Dessa dagvattendammar fungerar tillsammans som fördröjningsmagasin vid stora regnmängder. Området byggs ut i fyra etapper, etapperna 0-3.

Illustration över etappindelningen på Bara backar

Etapp 0-1

Detaljplanen för Bara backar vann laga kraft 2016 och direkt därefter påbörjades utbyggnaden av etapp 0 i söder. Etapp 0 omfattar södra delen av området med infartsväg och tomt för förskola och är färdigt utbyggd sedan några år tillbaka. Den nya förskolan med plats för 160 barn invigdes våren 2019.

Markarbetena inom etapp 1, som är den största etappen med drygt 170 bostäder, huvudgata genom hela området och dagvattendamm i norr, färdigställdes i slutet av december 2021. Alla hus och tomter inom etapp 1 är sålda och färdigbyggda. Området har blivit mycket eftertraktat och omtyckt av de boende som har flyttat hit. 

Etapp 3

Mark- och terrasseringsarbeten för etapp 3 i den södra delen av området har utförts och färdigställts under hösten 2023. Packningsbara överskottsmassor från den norra delen av området (etapp 2) har använts till utfyllnad i den här södra delen av området. Vatten- och avloppsanläggningen är klar sedan tidigare.

Exploatörer inom etapp 3 är Götenehus och Skånemark. Götenehus tillhandahåller 10 tomter med hus medan Skånemark tillhandhåller 13 tomter med hus. Skånemarks fastigheter säljs av Byggmästar'n i Skåne AB, Helsingborg.

Götenehus har under hösten 2023 påbörjat sin husförsäljning inom etapp 3. När detta skrivs (december 2023) är 6 av de 10 husen sålda. Byggmästar’n i Skåne planerar för försäljningsstart av Skånemarks tomter under 2024. Kontakta Götenehus eller Byggmästar'n i Skåne för närmare information om hustyper och priser om du är intresserad av att köpa tomt och hus inom etapp 3.

Tomterna förmedlas via tomtkön som administreras av kommunens kundservice, kundservice@svedala.se.

Etapp 2

Under våren 2023 har entreprenadupphandling av markarbetena för etapp 2 i den norra delen av området genomförts. Kontrakt med markentreprenören tecknas i juni 2023 varefter utbyggnad av etapp 2 påbörjades. Markarbetena beräknas pågå fram till hösten 2024 och omfattar utbyggnad av allmän platsmark inklusive va-anläggning samt terrassering av kvartersmark. Även ett mindre torg- och parkområde kommer att anläggas. Etapp 2 är den sista etappen inom Bara backar som byggs ut.

Exploatörer inom etapp 2 är OBOS, Götenehus och Svedalahem förutom kommunen som tillhandahåller 18 fribyggartomter. OBOS tillhandahåller 13 tomter med hus, Götenehus 14 tomter med radhus och Svedalahem 32 marklägenheter i två plan med hyresrätt. OBOS planerar för försäljningsstart under mars månad 2024. Götenehus planerar för försäljningsstart under hösten 2024. Kontakta respektive exploatör för närmare information om hustyper och priser om du är intresserad av att köpa tomt med hus eller hyra marklägenhet inom etapp 2.

Tomterna förmedlas via tomtkön som administreras av kommunens kundservice, kundservice@svedala.se, medan hyresrätterna förmedlas av Svedalahem, info@svedalahem.se. Observera att du behöver stå i Svedalahems bostadskö om du är intresserad av att hyra en av marklägenheterna.

För fribyggartomterna gäller att både förmedling och försäljning sker via kommunens tomtkö. Försäljningsstart är planerad till hösten 2024.

Huvudgata med gång- och cykelväg

Genom hela området med anslutning mot Joachim Becks gata i norr och Idrottsgatan i söder har det anlagts en huvudgata med trädallé, gatubelysning och en parallell gång- och cykelväg. Hastighetsdämpande åtgärder har tillkommit för att säkra korsande gång- och cykelvägar inom området. I söder har en tunnel anlagts för planskild korsning mellan huvudgatan och cykelvägen mellan Malmö och Torup.
I söder har nya hållplatser anlagts på båda sidor om Malmövägen (väg 841) för regionbuss mellan Malmö och Bara/Klågerup.

Publicerad 2017-04-11 kl 16:44
Sidansvarig: Karolina Johnsson
Uppdaterad 2023-12-19 kl 13:23