Stäng

Kommunikationspolicy

Kontakt

Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor. Alla medarbetare är kommunens ansikte utåt och representanter för verksamheten. Genom att vara öppna, tillgängliga, engagerade och ha fokus på gott bemötande lägger vi grunden för en bra service.

Värdeorden som bas

Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Hållbarhet och Mod är ord som beskriver vårt gemensamma förhållningssätt och en kompass för i vilken riktning vi kommunicerar.

Dialog och delaktighet i fokus

Kommuninvånarna har rätt att få information om och vara delaktiga i Svedala kommuns planer och beslut. Alla medarbetare har en viktig uppgift att besvara medborgarnas frågor och en stor öppenhet ska finnas för synpunkter och dialog. Samarbeten med företag, föreningar, andra kommuner och myndigheter är också viktigt i vårt gemensamma kommunikationsarbete.

Vem har ansvar för kommunikationen?

• Kommunfullmäktige fastställer och beslutar kommunikationspolicyn.

• Kommunstyrelsen ansvarar för kommunövergripande kommunikation samt för att nämnderna följer kommunens kommunikationspolicy.

• Kommunledningsgruppen är ytterst ansvarig för den strategiska samordningen av kommunikationsarbetet.

• Kommunikationsenheten är praktiskt ansvarig för utveckling och strategi. Enheten ska samordna, förankra och driva utvecklingen av kommunikationsarbetet inom kommunen samt vara ett stöd åt nämnder och verksamheter.

• Nämnderna och alla chefer ansvarar för att det finns korrekt information om den egna verksamheten och respektive ansvarsområde i aktiva kommunikationskanaler.

• Politiska partier ansvarar för sin egen kommunikation och informationsspridning.

• Alla medarbetare ansvarar för att hålla sig informerade och för att kommunicera med kolleger om sådant som är av betydelse för att kommuninvånaren och andra målgrupper ska få god service och ett gott bemötande från oss som arbetar i Svedala kommun

Intern kommunikation

Den interna kommunikationen ska

  • öka kunskapen om Svedala kommuns vision, mål och verksamhet.
  • ge möjlighet till ny kunskap och förståelse.
  • ge underlag för beslutsfattande.
  • skapa vi-känsla, öka delaktighet, engagemang, motivation och trivsel.

Extern kommunikation

Den externa kommunikationen ska

  • sprida kunskap om Svedala kommuns verksamhet, händelser och annat som den som bor och verkar i kommunen bör känna till.
  • skapa förtroende för kommunens verksamhet, förtroendevalda och medarbetare.
  • på ett attraktivt sätt marknadsföra kommunen i enlighet med vision och mål.

Svedala kommuns kommunikationskanaler

Publicerad 2016-05-12 kl 10:38
Sidansvarig: Louise Sandell
Uppdaterad 2020-10-06 kl 16:34