Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Begravningsombud

Kontakt

Länsstyrelsen ska, enligt begravningslagen, när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsverksamheten är den sammanfattande benämningen på de uppgifter som samhället ska ansvara för i samband med begravning. Den finansieras av en avgift, begravningsavgiften, som alla måste betala oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte.

Församlingarna ansvarar för att anordna och hålla allmänna begravningsplatser och för begravningsverksamheten. De som inte tillhör Svenska kyrkan har inte rösträtt till de kyrkliga valen och kan därmed inte direkt påverka kyrkliga beslut om exempelvis planering av nya begravningsplatsers utformning och begravningsavgiftens storlek. För att öka inflytandet och insynen för de som inte är medlemmar av Svenska kyrkan finns begravningsombud.

Ombudets uppgift är att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan

Ombudet är en förstärkning av Länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen. Genom ombudet kan staten kontrollera hur församlingen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.

Ombudets uppgifter:

Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten.

Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter.

Till huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom.

Ombudet har rätt att ta del av alla handlingar som rör begravningsverksamheten samt delta i sammanträden, ställa frågor, lämna förslag till åtgärder och rikta anmärkningar mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.

Skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker huvudmannens kostnadsberäkningar avseende begravningsverksamheten. Meddelandet ska lämnas i omedelbar anslutning till att Svenska kyrkan lämnat underrättelse om kostnader för begravningsverksamheten. Om förslaget avstyrks ska begravningsombudet skriftligen motivera det och lämna en egen beräkning av kostnaderna.

Ombudet ska varje år lämna en årsberättelse till länsstyrelsen om begravningsverksamheten för det närmast föregående kalenderåret.

Ombud för församlingar inom Svedala kommun

För samtliga församlingar inom Svedala kommun, Svedala församling och Värby församling har Länsstyrelsen förordnat Bengt Nilsson som begravningsombud.

Publicerad 2016-06-08 kl 14:09
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2017-07-03 kl 14:59