Stäng

Hållbarhetsstrategi – för miljömässig hållbarhet

Kontakt

Jenny Ahlqvist
Natur- och miljöstrateg
040-626 80 00
jenny.ahlqvist@svedala.se

Vi vill arbeta för ett mer hållbart och klimatsmart samhälle och har tagit fram en hållbarhetsstrategi, som en gemensam färdriktning i arbetet för en hållbar utveckling för alla som bor och verkar i kommunen. Hållbarhetsfrågorna är både globala och lokala frågor. För att nå en hållbar samhällsutveckling krävs insatser på alla nivåer. Svedala kommun är en viktig aktör på lokal nivå.

Medborgarfokus och hållbar utveckling är utgångspunkten för Svedala kommuns nya strategiska inriktning och hållbarhetsarbete. Hållbarhetsstrategin innefattar följande tre strategiska målområden: ”En klimatsmart vardag”, ”Ett friskt vatten” och ”En livskraftig närmiljö”.

Ladda ner Svedala kommuns hållbarhetsstrategi 2021

Vad är hållbar utveckling?

Begreppet hållbar utveckling fick internationell spridning i samband med FN-rapporten "Vår gemensamma framtid" som kom 1987. Hållbar utveckling definieras som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina". Hållbar utveckling beskrivs innefatta de tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. I början illustrerades dessa som tre likvärdiga, i varandra överlappande cirklar. Sedan de globala målen antogs av FN år 2015 har man alltmer övergått till att illustrera dessa som en bröllopstårta där den miljömässiga dimensionen och de planetära gränserna anses utgöra grunden för de ovanliggande dimensionerna social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsmålen utgår numera mer från ett synsätt som handlar om att aktivt återskapa och återställa förstörda ekosystem och sociala och ekonomiska förhållanden snarare än att bara minska den negativa påverkan.

Hållbara utveckling illustrerad som en bröllopstårta. Illustration.

Hållbara utveckling illustrerad som en bröllopstårta. Illustration: globalamalen.se

Agenda 2030 – globala hållbarhetsmål

År 2015 antog världens ledare (FN) rapporten Agenda 2030 och dess globala hållbarhetsmål. De nya globala målen gäller fram till 2030. Den samlade Agenda 2030 visar hur målen hänger nära samman och i själva verket är odelbara. 

Svedala kommuns hållbarhetsstrategi

Målsättningen med hållbarhetsstrategin är att politiken i sin styrning och kommunens verksamheter i sin långsiktiga och vardagliga planering, har det miljömässiga tänket i fokus. Hållbarhetsstrategin utgår från en nerbrytning och lokal anpassning av de globala målen (Agenda 2030).

Hållbarhetsarbetet håller på att integreras i kommunens mål- och kvalitetsarbete och genomförandet kommer att grundas på beslut om åtgärder och aktiviteter i kommunens alla nämnder, verksamheter och bolag – där kunskap och kompetens inom respektive verksamhetsområde är som störst.

Hållbarhetsstrategin för den miljömässiga hållbarheten är en språngbräda för kommunens gemensamma hållbarhetsarbete och kommer att byggas på utifrån även ekonomisk och social hållbarhet. Att arbeta hållbart och med hållbar utveckling är en förutsättning för att vi ska uppnå vår vision -– En attraktiv kommun med möjligheter för hela livet.

I hållbarhetsstrategi har vi valt att fokusera på följande fyra av de globala målen, som särskilt berör den miljömässiga hållbarheten: 

 • nr 6 Rent vatten och sanitet
 • nr 13 Bekämpa klimatförändringarna
 • nr 14 Hav och marina resurser
 • nr 15 Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Hållbarhetsstrategin utgör den miljömässiga delen och är den första delen. Kommande delar (inte beslutade) avser hantera de sociala och ekonomiska dimensionerna samtidigt som de även bygger vidare på och främjar den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030.

Hållbarhetsstrategin hanterar följande tre strategiska målområden:

 • En klimatsmart vardag
 • Ett friskt vatten
 • En livskraftig närmiljö

Varje strategiskt målområde innehåller flera delmål:

1. En klimatsmart vardag

 • Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik, strategier och planering.
 • Stärk anpassningsförmågan till klimatförändringens effekter.
 • Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar.
 • Öka återanvändningen.

2. Ett friskt vatten

 • Säkert dricksvatten för alla.
 • Minskad vattenförbrukning och stärkt leveranssäkerhet.
 • Mark- och vattenanvändning som främjar en god vattenstatus.
 • Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening.
 • Sjöar och vattendrag uppnår god status.
 • Det lokala engagemanget för vatten har ökat.
 • Föroreningarna och havsförsurningen har minskat.

3. En livskraftig närmiljö

 • Den biologiska mångfalden ökar
 • I planeringen nyttjas ianspråktagna ytor i första hand
 • Restaurering av vattenrelaterade ekosystem
 • Problemen med invasiva arter har minskat.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för hållbarhetsstrategin när det gäller implementering och uppföljning. Genomförandet planeras och följs upp genom kommunens övergripande målstyrning och årsrapportering.

Ladda ner Svedala kommuns hållbarhetsstrategi 2021

Lokala utmaningar

Eftersom alla globala miljöproblem också är lokala så är det angeläget att översätta dessa utmaningar till vad de kan betyda nationellt, regionalt och även lokalt för en kommun som Svedala. De behöver också relatera till det vardagsnära livet och sammanhanget för att vi ska kunna skapa oss en gemensam uppfattning om konsekvenserna av våra val. Här har medborgardialogerna haft stor betydelse för att se vad kommuninvånarna tyckte var viktigt i strategin. 

Klimatarbete och koldioxidbudget för Svedala kommun

Klimatforskare på Uppsala universitet har tagit fram en koldioxidbudget för Svedala kommun som geografiskt område. Under våren 2021 hade ett drygt femtiotal svenska kommuner och län tagit fram motsvarande underlag. Budgeten visar, liksom den samlade budgeten för Sverige, att CO2-utsläppen inom kommunen behöver minska med 15% per år från 2020 till 2045 för att vara i linje med Parisavtalet. För varje år som minskningarna är lägre än så behöver det ske ytterligare mer drastiska minskningar längre fram om vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Koldioxidbudgeten är ett viktigt underlag för hållbarhetsarbetet

Ladda ner koldioxidbudgeten för Svedala kommun

Diagram koldioxidbudget. Illustration.

Diagram koldioxidbudget. Illustration: Uppsala universitet klimatledarskapsnod

Lokalt arbete för rent vatten

När det gäller målsättningar inom vatten så har vi utgått dels ifrån EU:s vattendirektiv men även ifrån Sydvatten och Segeåprojektets arbete för ett renare vatten.

Webbplats Sydvatten

Webbplats Segeåprojektet

Biologisk mångfald

Vad avser biologisk mångfald har vi utgått ifrån de lokala ansvarsarterna och den lokala naturmiljön.

Hållbarhetsstrategin för miljömässig hållbarhet är tänkt att följas av motsvarande strategier för social och ekonomisk hållbarhet där de tre samverkar för en positiv utveckling av alla tre aspekterna av hållbar utveckling.

Publicerad 2021-05-24 kl 12:20
Sidansvarig: Jenny Ahlqvist
Uppdaterad 2023-03-28 kl 16:27