Stäng

Kaminer, eldstäder och vedeldning

Kontakt

Vid eldning i lokaleldstäder såsom braskaminer, öppna spisar och kakelugnar, finns det risk att närboende kan bli störda av röken. Felaktig eldning kan påverka luftkvaliteten negativt för ett stort område. Störningen kan bli större om husen ligger tätt, om skorstenen är för låg, eller på grund av höjdskillnader i landskapet.

Allmänna råd

Eldning i lokaleldstäder inom tättbebyggt område kan orsaka stora hälsoproblem. Därför bör eldning endast ske som trivseleldning i dessa områden och inte som basuppvärmning.

  • Trivseleldning innebär eldning vid högst två tillfällen per vecka under perioden 1 oktober–30 april eller vid strömavbrott.
  • Du får starta upp elden endast en gång per dygn och du får hålla elden vid liv cirka fyra timmar per tillfälle. Om du installerar braskamin bör den vara Svanen- och/eller P-märkt eftersom en anläggning med en sådan märkning har högre krav på verkningsgrad och låga utsläppsmängder.

Ett alternativ till kaminer inom tätbebyggda områden är pelletskaminer. Dessa genererar mindre utsläpp och är därför bättre anpassade för tätbebyggda områden. Pelletskaminer har effektivare förbränning och ger betydligt lägre utsläpp än braskaminer. Även om en pelletskamin är ett bättre alternativ är det viktigt att du tänker på att de fortfarande kan orsaka hälsoproblem. Eldningen kan därför behöva begränsas vid behov enligt miljö- och hälsoskyddsföreskrifter.

Anledningen till att vedeldning kan begränsas inom tätbebyggda områden beror på de stora hälsoproblemen de kan leda till. Utsläpp från vedeldning kan innehålla ett flertal miljö- och hälsoskadliga ämnen. Röken innehåller bland annat ämnen som kan vara cancerframkallande och ämnen som kan ge effekter på andningsvägar hos känsliga personer. Utsläppen riskerar att bli avsevärt större vid felaktig eldningsteknik.

Lagstiftning

Var och en som eldar är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Enligt miljöbalkens bestämmelser får röken från eldning inte orsaka besvär för hälsan hos människor. Om det finns risk för besvär kan bygg- och miljönämnden ställa krav på åtgärder för att du ska begränsa störningen. Det kan ske genom begränsning av när eldning får ske med hänsyn till tid och/eller väderlek och i särskilda fall kan vi förbjuda eldning helt.

Eldningsteknik

För att minimera utsläppen av bland annat kolväten och få en mer fullständig förbränning är det viktigt att snabbt uppnå en hög temperatur vid eldning. Därför bör eldning i så stor utsträckning som möjligt ske i ett sammanhang, det vill säga med så få uppstarter som möjligt. Elda endast med rent trä, briketter eller pellets, för att få igång din brasa på bästa sätt bör du använda tändmedel i form av braständare eller finhuggen ved i stället för tidningspapper.

Vid dålig lufttillförsel blir förbränningen dålig och röken blir tjock med ett högt innehåll av sot och tjära. Det är därför viktigt att du får ordentlig fyr och eldar med luft- och rökgasspjäll öppna.

Ett sätt att kontrollera om du har en god förbränning är att gå ut och titta på röken. Kalla dagar är röken vid god förbränning vit av vattenånga. Röken ska inte synas förrän den nått ett par meter från skorstenstoppen. Vid varma dagar är röken vid god förbränning i det närmaste osynlig och ses bara som ett "värmedaller". Gulaktig rök betyder att röken innehåller sot och tjära. Svart eller gul rök som luktar får du vid ofullständig förbränning. Du ska sortera askan som restavfall i soptunnan efter att askan kallnat.

Bra tips kring eldningsteknik finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Generella regler vid småskalig eldning

  • Veden bör vara lagom torr, se därför till att veden legat utomhus under tak i minst 6 månader, och sedan förvarats inomhus i högst en vecka.
  • Se till att snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur (använd gärna braständare eller fint huggna vedträn).
  • Se till att lufttillförseln är god.
  • Undvik att elda om vindriktningen är sådan att röken riskerar att bli en olägenhet.
  • Det är inte tillåtet att elda annat än rent trä, briketter eller pellets.
  • Det är förbjudet att elda avfall.

Brandskydd vid eldning i kamin eller eldstad

Som fastighetsägare behöver du också ha koll på att din eldstad och rökkanal har rengjorts och kontrollerats på rätt sätt. Om du vill elda i en kamin eller eldstad som inte har använts på länge ska du kontrollera att den finns i registret för kontroll hos kommunens skorstensfejarmästare. I Svedala äre det Skorstensfäjarmästarna Syd AB som genomför sotning och kontroll, och du når dem via deras hemsida, www.sotarna.com

Se vanliga frågor, svar och kontaktvägar om sotning och brandskyddskontroll.

Anmälan

Vid installation eller väsentlig förändring av eldstad, rökgaskanal eller skorsten ska du göra en anmälan till Bygg och miljö.

Anmälan Eldstad

Publicerad 2016-05-18 kl 13:41
Sidansvarig: Ronja Tavakolnia
Uppdaterad 2023-10-04 kl 10:33