Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Hur fungerar vår kommun?

Kontakt

Svedala kommun
Kundservice
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda.

Alla förtroendevalda undantaget kommunalrådet och oppositionsråden är fritidspolitiker och sköter sina politiska uppdrag vid sidan av ett ordinarie arbete. Svedala kommun styrs från 1 januari 2019 av en minoritet bestående av Moderaterna, Liberalerna, Barapartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar beslut av principiell karaktär i frågor som rör verksamhetens mål, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska och strategiska frågor. Lars Nordberg (M) är ordförande i kommunfullmäktige och 1:e vice ordförande är Hans Järvestam (M) och 2:e vice ordförande är Steen Salling (SD). Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i kommunen. Kommunfullmäktige väljs direkt av de röstberättigade invånarna i kommunen vid de allmänna valen vart 4:e år. 

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst följande:

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 • val av revisorer
 • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 • årsredovisning och ansvarsfrihet

Offentliga sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och äger rum i Naverlönnsalen i kommunhuset i Svedala.

Politisk organisation

Organisationen har åtta nämnder

 • Bygg- och miljönämnd
 • Utbildningsnämnd
 • Kultur- och fritidsnämnd
 • Socialnämnd
 • Teknisk nämnd
 • Överförmyndare
 • Kommunstyrelse
 • Valnämnd
Varje nämnd har ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförande tillhör majoriteten och andre vice ordförande oppositionen. Kommunfullmäktige och överförmyndaren har dock enbart ordförande och vice ordförande.

Antalet ledamöter och ersättare i nämnderna

 • Kommunstyrelsen
  • 11 ledamöter och 11 ersättare
 • Bygg- och miljönämnden
  • 7 ledamöter och 7 ersättare
 • Utbildningsnämnden
  • 9 ledamöter och 9 ersättare
 • Kultur- och fritidsnämnden
  • 7 ledamöter och 7 ersättare
 • Socialnämnden
  • 9 ledamöter och 9 ersättare
 • Teknisk nämnd
  • 7 ledamöter och 7 ersättare
  • 3 ledamöter och 3 ersättare
 • Valnämnd
  • 7 ledamöter och 7 ersättare
 • Revisionen
  • 7 ledamöter

Utskott inom kommunstyrelsen

 • Personalutskott
  • 3 ledamöter med 3 personliga ersättare
 • Plan- och exploateringsutskott
  • 5 ledamöter med 5 personliga ersättare
 • Budgetutskott
  • 5 ledamöter med 5 personliga ersättare
 • Utskott för arbete och integration
  • 5 ledamöter med 5 personliga ersättare
Socialnämnden och utbildningsnämnden har var sitt utskott för behandling av myndighetsutövnings- och individärenden.
 
Insynplatser i nämnder finns för de partier som på grund av sitt valresultat inte representeras med ledamot och/eller ersättare i bygg- och miljönämnd, utbildningsnämnd, kultur - och fritidsnämnd, socialnämnd, teknisk nämnd samt kommunstyrelse.

Medborgarmöten

Nämnderna har möjlighet att arrangera medborgarmöten.

Öppna nämndsammanträden

Öppna sammanträden förekommer i nämnderna kan förekomma i utbildningsnämnd, kultur - och fritidsnämnd, socialnämnd, teknisk nämnd, om nämnden så beslutar, dock ej vid myndighetsutövning och sekretess.

Förvaltningsorganisation

Kommunförvaltningen är en sammanhållen förvaltning med kommundirektören (kommunchefen) som chef. Nämnderna är anställningsmyndighet för sin personal. Kommunstyrelsen är dock anställningsmyndighet för kommundirektör (kommunchef), ekonomichef, HR-chef (personalchef), utbildningschef (skolchef), teknisk chef, socialchef och räddningschef.

I kommunförvaltningen arbetar tjänstepersoner som behandlar ärenden, genomför beslut som politikerna har fattat och arbetar med den övriga verksamheten som finns inom kommunens ansvarsområde. Chef för kommunförvaltningen och kommunledningen är kommundirektör Johan Lundgren.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:24
Sidansvarig: Martina Lindskog
Uppdaterad 2019-06-17 kl 14:54