Stäng

Elevinflytande

Barn och elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Det stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas.

Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra. Ett barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad, det står i Barnkonventionen och i skollagen.

Elevernas möjligheter att lära och utvecklas ökar när lärare utgår från deras intressen och erfarenheter. Därför är det bra med elevinflytande när undervisningen planeras, genomförs och utvärderas. Att eleverna har inflytande över utbildningen är inte detsamma som att det är de som fattar besluten. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Inflytande i förskola, grundskola, fritidshem, förskoleklass och gymnasiet i läroplanerna

Olika forum för inflytande

Elever har rätt till formellt demokratiskt inflytande genom elevrådsrepresentanter och elevskyddsombud, det står i skollagen och i arbetsmiljölagen. På skolorna i kommunen finns klassråd och elevråd. Elevrådet arbetar med olika frågor som är viktiga för eleverna, till exempel skolans ordningsregler. Här kan du som elev hitta information och konkreta tips om elevråd:

Webbplats Sveriges elevråd

Webbplats Sveriges elevkår

Skolornas elevråd har en representant i kommunens ungdomsparlament.

Protokoll från ungdomsparlamentets möten

Publicerad 2016-09-19 kl 13:09
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2022-04-22 kl 13:08