Stäng

Värmepump

Kontakt

Elin Viggh
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Nadia Eklund
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Viktoria Olsson
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Installation av jord-, vatten- och bergvärmepumpar ska anmälas till kommunen. För att installera värmepump inom vattenskyddsområde krävs tillstånd.

Miljö & hälsa

Solen värmer upp jord, luft, berggrund och vatten. Denna lagrade värmeenergi kan vi utnyttja till egen uppvärmning genom att använda oss av till exempel en värmepump. Värme från energikällan tas upp av en köldbärarvätska. Värmen förångar sedan köldmediet inuti värmepumpen. När köldmediet därefter kondenserar överförs värmeenergin till husets värmesystem.

I värmepumpsanläggningar finns kemikalier. Dels den så kallade köldbärarvätskan, dels köldmediet inuti värmepumpen. Om läckage uppstår från värmeslingorna finns det risk för förorening av grundvatten och ytvatten. Likaså kan köldmediegaserna vid läckage i värmepumpen påverka ozonlagret och växthuseffekten. Dessa gaser är även direktverkande hälsofarliga.

Kemikalier ska väljas med minimal miljö- och hälsopåverkan som utgångspunkt. CFC som köldmedia är förbjudet. HCFC får inte användas vid nyinstallation eller påfyllning av aggregat.

Värmepumpsanläggningen måste också placeras och installeras på ett sådant sätt att omgivningen inte störs av buller.

Anmälningsblankett

Anmälan ska göras minst 6 veckor före installationen. Du kan fylla i en e-blankett för anmälan av jord- vatten- eller bergvärmepump via vår e-tjänst eller skriva ut blanketten, fylla i den och skicka in den till registrator.bmn@svedala.se.

För att installera värmepumpsanläggning inom vattenskyddsområde krävs tillstånd.

Om en oljecistern tas ur bruk ska även det anmälan till Bygg- och miljönämnden.

Avgift

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige tar bygg- och miljönämnden ut avgift för handläggning av ansökan/anmälan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för att inrätta värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Lagstiftning

Enligt 9 kap 1 § Miljöbalken är värmepumpsanläggningar att betrakta som miljöfarlig verksamhet. Det innebär att installation och användning av värmepumpsanläggning är tillstånds- eller anmälningspliktig.

I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att anmälan om installation av jord- vatten- eller bergvärmepump ska skickas till kommunen. Installation av luftvärmepump behöver inte anmälas till kommunen.

Större anläggningar; värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt, är anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen, så kallade C-anläggningar.

Köldmediuminnehållande aggregat regleras också i EU-lagstiftning och annan svensk förordning.

 

Publicerad 2016-04-06 kl 12:20
Sidansvarig: Ronja Tavakolnia
Uppdaterad 2023-09-20 kl 13:17