Stäng

Förskoleklass

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Förskoleklasser finns på kommunens skolor som har de lägre årskurserna.

Mer information om kommunens grundskolor

I förskoleklassens uppdrag ingår att:

  • stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning
  • utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov
  • främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Får ett barn börja i förskoleklass ett år tidigare istället för att gå i förskolan?

Utgångspunkten är att ett barn ska gå i förskoleklass från höstterminen det år barnet fyller 6 år. Om barnets vårdnadshavare vill får en huvudman erbjuda plats i förskoleklass till barn som är yngre, men det är inte en rättighet. Ett barn kan få tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år. En femåring i förskoleklass har inte skolplikt, men däremot en skyldighet att närvara och delta i utbildningen.

Huvudman är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

För att kunna erbjudas plats tidigare ska förskolan lämna in en bedömning (pedagogisk och social) på barnets förutsättningar för att klara tidigarelagd skolgång. Om förskolan anser att barnet har rätt förutsättningar tittar vi på vilka skolor som har lediga platser efter att de skolpliktiga sexåringarna fått sin skolplacering efter skolvalet.

Vad styr verksamheten?

Skollagen och läroplan ligger till grund för verksamheten i förskoleklassen. Utbildningen ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas. För förskoleklassen ska det finnas en rektor.

Övergång förskola till förskoleklass

Från och med måndag vecka 32 tillhör barnet fritidshem/skola och inte längre förskola. Förskoleklassen är obligatorisk och skolpliktig, detta innebär att man som vårdnadshavare behöver ansöka hos rektor om ledighet utöver lov och studiedagar.

Arbete/studier övergår till fritids från måndag v 32 sker per automatik
Arbetssökande övergår till vilande fritids från måndag v 32 sker per automatik
Föräldraledig automatiskt placeringsstopp på förskola söndag vecka 31. Behöver du plats på fritidshem i förskoleklass ska du göra ansökan.
15 timmars allmän förskola automatiskt placeringsstopp på förskola vårterminens sista dag. Behöver du plats på fritidshem i förskoleklass ska du göra ansökan.

Läsårstider och lovdagar

Kommunala och fristående förskoleklasser

Förskoleklasser kan vara kommunala eller fristående. Om förskoleklassen är kommunal är det kommunen som är ansvarig huvudman. För fristående förskoleklasser kan huvudmannen vara ett bolag, en stiftelse eller en förening. De fristående förskoleklasserna ska vara öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala förskoleklasser.

Obligatorisk förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018.

Mer information om obligatorisk förskoleklass på regeringens hemsida

Publicerad 2018-01-05 kl 09:11
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2021-04-13 kl 09:17