Stäng

Bostadsanpassningsbidrag

Kontakt

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning för att anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som riktar sig till dig som har en bestående funktionsnedsättning. För bidraget kan du anpassa fasta funktioner i bostaden så att din vardag blir enklare. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova, sköta hygien, laga mat, äta och ta dig in och ut ur bostaden. En förutsättning är att anpassningsåtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel. Det gäller oavsett om du äger din bostad eller bor i en hyresrätt/bostadsrätt.

Exempel på åtgärder du kan söka bidrag för:

 • anpassa trösklar
 • anpassa duschplats
 • montera räcken och ledstänger
 • bygga ramper
 • installera spisvakt

Vem kan få bidrag?

Det är endast du som har en varaktig funktionsnedsättning som kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Du kan inte få bidrag till bostadsanpassning om du har en tillfällig sjukdom eller genomgår rehabilitering. För att få bostadsanpassningsbidrag behöver du vara folkbokförd på adressen som du söker för. 

Vårdnadshavare om personen är under 18 år

Om personen med funktionsnedsättning är under 18 år kan föräldrarna skicka in ansökan. Om båda föräldrarna har vårdnaden om barnet så är också båda förmyndare för barnet. Det innebär att båda föräldrarna ska skriva under ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Så ansöker du om bostadsbidrag

E-tjänst och blankett: Bostadsanpassning, ansökan om bidrag

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag via vår e-tjänst eller genom att fylla i en blankett. Du kan hämta en ansökningsblankett hos Kundservice i kommunhuset i Svedala. Om du har frågor om hur du fyller ansökan är du välkommen att kontakta vår kundservice. Du får ett brev när vi har mottagit och registrerat din ansökan.

En komplett ansökan ska innehålla följande

 1. Ansökan
 2. Intyg från sakkunnig, till exempel arbetsterapeut eller läkare
 3. Skriftliga medgivande från fastighetsägare
 4. Offert som visar vad åtgärden kommer att kosta

Om du har fyllt i en blankett, skickar den till:

Svedala kommun
Kundservice
233 80 Svedala

Intyg från sakkunnig, till exempel arbetsterapeut eller läkare

Du ska bifoga ett intyg i ansökan som beskriver och styrker ditt behov av bostadsanpassning. Kontakta arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare. Den sakkunniges roll är att göra en medicinsk bedömning och därefter skriva ett intyg.

Skriftliga medgivande från fastighetsägare

Om du inte är ensam ägare av din bostad, är ett av villkoren för att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas, att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen lämnar medgivande till anpassningen.

Även nyttjanderättshavare behöver ge sitt medgivande till anpassningar som är inne i bostaden. Med nyttjanderättshavare menas personer som utöver sökande står på hyreskontraktet eller bostadsrättskontraktet

Offert och eventuellt ritning från entreprenör

Till ansökan behöver du lämna in offert på anpassningsarbetet. Kontakta en entreprenör som har F-skattsedel och som är behörig att göra arbetet du ansöker om. Arbetet måste följa gällande bygglagstiftning. Svedala kommun är aldrig beställare eller utförare av anpassningen.

Så hanterar vi din ansökan

Du blir tilldelad en personlig handläggare som fattar beslut om din rätt till bidrag för bostadsanpassning. Ibland behöver handläggaren göra ett hembesök eller be om kompletteringar innan det går att ta ett beslut.

Du får sedan ett skriftligt beslut med post hem till dig. Bidragets storlek motsvarar den skäliga kostnaden för anpassningen. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Information om hur du går till väga får du med ditt beslut.

När ditt ärende är komplett påbörjas det av en handläggare inom tre veckor från ankomstdatum. Handläggaren arbetar sedan skyndsamt för att utreda och komma till ett beslut. Beroende på hur komplext ärendet är, tar det olika lång tid.

Beställa arbetet med att utföra bostandsanpassningen

Om du blir beviljad bidrag ansvarar du själv för beställning av arbetet och för betalning till entreprenören. Kopia på fakturan skickar du till handläggaren och vi betalar ut beviljad summa efter att anpassningen eller reparationen är utförd. Handläggaren kan behöva kontrollera anpassningsarbetet efter det att det är utfört.

Reparationer och underhåll 

Det är du som äger och ansvarar för utrustningen som du fått bidrag för. Därför ska du räkna med utgifter för normalt underhåll och reparationer.

Reparationsbidrag kan i vissa fall beviljas till reparationer av tekniskt avancerade anordningar. Om din beviljade anordning behöver repareras ska du kontakta en entreprenör för felsökning och begära in en offert på reparationskostnaden. I offerten ska framgå orsak till felet. Som underlag till beslut behöver kommunen en specificerad offert eller specificerad fakturakopia.

Beställer du själv reparationen före det att du fått ett bifallsbeslut, kan du komma att få stå för kostnaden själv. Reparationer som behöver göras på grund av skadegörelse, brister i underhållet av bostaden eller att du hanterat utrustningen på fel sätt kan du inte få bidrag för.

Fyll i den blankett som heter ”Ansökan om bostadsanpassningsbidrag” när du söker ett reparationsbidrag. Blanketten finns här på hemsidan eller så kan du hämta en i Kundservice.

Återställningsbidrag

Ägare av bostadshus kan ha rätt till bidrag för återställning av anpassningsåtgärder i eller i anslutning till hyresrätt eller ett en- och tvåbostadshus som hyrs ut samt i anslutning till bostadsrättslägenhet och ägarlägenhetsfastigheter. För att bidrag ska kunna beviljas måste anpassningsåtgärden vara till nackdel för andra boenden.

Om du äger din fastighet utgår inte något återställningsbidrag, du ansvarar själv för att ta bort anpassningen.

Begränsningar i bidraget

När du byter bostad ska du välja bostad med omsorg. Bidrag lämnas inte till åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

Du kan inte

 • få bidrag till normalt underhåll av bostaden.
 • få bidrag för inköp eller anpassning av lösa inventarier.
 • få bidrag för anpassning av fritidshus. 

Vid nybyggnad lämnas bostadsanpassningsbidrag enbart till den utrustning som inte är normal standard.

Information och regler

Lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) gäller från 1 juli 2018. Vem som kan beviljas bidrag regleras i lagen. Vi beslutar om storleken på bidraget som ska motsvara vad de ansökta åtgärderna skäligen kostar. Vi är aldrig beställare eller utförare av anpassningen. Om du behöver råd eller stöd kontakta gärna vår kundservice. 

Relaterade länkar

E-tjänst och blankett: Bostadsanpassning, ansökan om bidrag

Lagen om bostadsanpassning (SFS 2018:222) på Riksdagens webbplats

Handbok om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets webbplats

Publicerad 2020-11-18 kl 10:57
Uppdaterad 2023-01-20 kl 14:54