Stäng

Gräva och schakta

Foto: Scandinav bildbyrå

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Håkan Järvborn
Administratör
040-626 82 26
hakan.jarvborn@svedala.se
Annette Bengtsson
Trafikingenjör
040-626 80 91
annette.bengtsson@svedala.se

Du måste ansöka om tillstånd om du ska gräva eller borra i mark som kommunen äger. Vi ställer också krav på hur arbetet ska planeras, utföras och slutföras. Dessa krav varierar med omfattningen på arbetet och platsens förutsättningar. Från 1 augusti 2022 tar vi ut avgift för grävtillstånd och TA-plan.

För att göra din ansökan om grävtillstånd och trafikordningsplan, TA-plan, lättare att hantera har vi lanserat en e-tjänst i januari 2022.

Grävtillstånd

Du måste skicka in en ansökan och ritning minst tio arbetsdagar innan du planerar att börja borra eller gräva. Vid större arbeten längs gator och i korsningar med huvudgator samt i parker kräver vi ritningar på nuvarande anläggningar och föreslagna arbeten.

Tänk också på att grävtillståndet inte friar dig från skyldighet att hämta ytterligare prövning hos andra berörda parter.

Akuta grävarbeten för ledningar och kablar får starta utan tillstånd. Du ska skicka in anmälan snarast i form av en ansökan om tillstånd och ritning enligt överenskommelse.

Återställningsarbete

I dokumentationerna "Normbeskrivning för allmänna anläggningar" samt ”Anvisning för brukande av allmän platsmark" kan du läsa om hur du ska utföra återställningsarbetet.

Trafikanordningsplan - TA-plan

Om du ska gräva, borra eller på annat sätt arbeta eller ställa upp saker, på eller intill en gata, trottoar eller gång- och cykelväg ska du alltid lämna in en trafikanordningsplan, ta-plan, till kommunens trafikingenjör, minst tio arbetsdagar före arbetet sätter igång. Planen ska vara godkänd innan arbetet påbörjas.

Avgifter

Grävtillstånd

  • 1:a veckan 2000 kr
  • Per påbörjad vecka från 2:a veckan 1500 kr

Trafikanordningsplan (TA-plan)

  • 1:a veckan 2000 kr
  • Per påbörjad vecka från 2:a veckan 1500 kr

Avgifter för att använda offentlig plats

Publicerad 2016-03-24 kl 13:12
Sidansvarig: Håkan Järvborn
Uppdaterad 2023-01-03 kl 15:23