Stäng

Näringslivsstrategi - Mot Skånes bästa företagsklimat

Kontakt

Kosovar Gashi
Näringslivschef
040–626 81 46
kosovar.gashi@svedala.se

Svedala kommun ska bli en av Skånes tio företagsvänligaste kommuner senast 2022. Under kommunfullmäktige 13 november 2019 beslutades den nya näringslivsstrategin som har fyra prioriterade fokusområden och anger fokus för kommunens näringslivsarbete under perioden 2019–2022.

Bakom näringslivsstrategin står Svedala kommun och kommunens näringslivsråd. Strategin ska bidra till att främja ett gott företagsklimat och goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i Svedala kommun.

Näringslivsstrategin har arbetats fram under 2018-2019 i samverkan mellan representanter för Svedala kommuns näringsliv, förtroendevalda och tjänstepersoner vid bland annat dialogmöten och workshopar och med underlag från djupintervjuer med kommunens företagare.

I det fortsatta arbetet är dialogen med näringslivet något som ska prioriteras och utvecklas.

Krångligt ska bli enklare

Fokus under det senaste året har varit olika insatser för att vi ska bli bättre på att förenkla för företagare och förbättra företagskontakterna. Som ett led i utvecklingen har både tjänstepersoner och politiker genomfört en utbildning baserad på SKL:s utbildning ”Förenkla helt enkelt”.

För att utvärdera och utveckla kommunens företagsservice så mäts denna årligen sedan 2017 genom SKL:s Insikt där servicen till företagare som har varit i kontakt med kommunen mäts.

Strategiska fokusområden

Näringslivsstrategins fyra fokusområden ska tillsammans bidra till ett starkt företagsklimat och till kommunens tillväxt så att vi kan nå målet med ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans. Fokusområden är; Service till befintligt näringsliv, Service i samband med myndighetsutövning, Nyetableringar samt Nyföretagande och entreprenörskap.

Handlingsplan och uppföljning

Till varje fokusområde ska en årlig handlingsplan tas fram med konkreta åtgärder och aktiviteter. Näringslivsstrategin följs upp och utvärderas i samband med årsbokslut.

Läs mer om Handlingsplaner för 2021

Näringslivsstrategi 2019-2022 Svedala kommun

Företagsklimat

I Svedala finns en tydlig långsiktig politisk vision som ska genomsyra hela kommunens verksamhet; ”I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet”.
Ett av målen i visionen är att vi ska arbeta tillsammans för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans. Så det är tydligt att det finns en stark politisk uppfattning i vår kommun om att näringslivsfrågor och ett bättre företagsklimat är uttalat prioriterat nu och framåt.

Läs mer om våra gemensamma satsningar för ett ännu bättre företagsklimat

Publicerad 2019-11-20 kl 14:07
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2022-03-25 kl 15:44