Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Samråd för detaljplan Värby 61:402 m.fl. i Bara centrum, södra delen

Publicerad 2022-04-12 kl 10:39

Mellan 12 april – 8 maj 2022 pågår samråd för detaljplan för fastighet Värby 61:402 m.fl. i "Bara centrum, södra delen". Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av nya bostäder i Bara centrum och att säkra centrumparkering och förlängning av Postgatan.

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till detaljplan för fastighet Värby 61:402 m.fl. i ”Bara centrum, södra delen”, Bara, Svedala kommun, Skåne län. Planområdet ligger i Bara centrum, söder om Torggatan och planförslaget överensstämmer med Svedalas översiktsplan 2018.

Planen prövar lämpligheten att bygga 120–140 bostäder i flerbostadshus. Ny centrumparkering kan ordnas vid Torggatan, öster om vårdcentralen. Verksamhet i befintligt fjärrvärmeverk säkras. Postgatan förlängs och blir genomgående allmän gata mellan Centrumgatan och Torggatan.

Utställning av planförslag

Planförslaget finns utställt 12 april–8 maj 2022 och finns tillgängligt på Bara bibliotek, hos kommunens kundservice och på Strategisk planeringsenhet i kommunhuset i Svedala samt här på svedala.se.

Om planförslag för fastighet Värby 61:402 m.fl. i ”Bara centrum, södra delen”, Bara, Svedala kommun, Skåne län

Samrådsmöte

Kommunen bjuder in till gemensamt samrådsmöte för allmänheten tisdagen den 26 april kl 18:00 i Spångholmsskolans matsal i Bara.

Förtydligande om nytt planförslag

Aktuellt planförslag för Bara centrum, södra delen, möjliggör tre punkthus med åtta våningar samt tre fyravåningshus. Antalet lägenheter uppgår till cirka 120–140.

Den gällande detaljplanen från 2009 medger cirka 150 lägenheter i fyra punkthus i nio till elva våningar. När det nya planförslaget ersätter delområdet i gällande detaljplan blir det en bebyggelse med högst åtta våningar i stället för upp till elva våningar. Förslaget säkrar också fortsätt fjärrvärmeproduktion i Bara.

Lämna synpunkter

Skicka in dina synpunkter på förslaget, skriftligt, senast den 8 maj 2022 till:

Svedala kommun
Strategisk planeringsenhet
233 80 Svedala

eller via mejl

strategiskplanering@svedala.se

Synpunkterna ska vara underskrivna med namnteckning, namnförtydligande, fastighetsbeteckning och adress samt planens namn ”Fastighet Värby 61:402 m.fl., Bara centrum, södra delen”.

Eventuella hyresgäster, bostadsrättshavare, boende och lokalhyresgäster ska underrättas av fastighetsägaren.

Kontakt

Frågor om planen besvaras av planarkitekt Joakim Axelsson på joakim.axelsson@svedala.se  
eller 040-626 81 33 och stadsarkitekt Karin Gullberg på karin.gullberg@svedala.se eller 040-626 81 18.

Sidansvarig: Linda Holst