Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Riktlinjer skolval

Kontakt

Utbildningsenheten
040-626 80 00
skolval@svedala.se

Det är utbildningsnämnden som ansvarar för att alla skolpliktiga barn blir erbjudna en plats i förskoleklass och i kommunal grundskola.

Regler för placering i förskoleklass och grundskola

I Skollagen (10 kap. 30 § och 9 kap. 15 §) stadgas att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola. Kommunen får frångå elevens vårdnadshavare önskemål endast om

  1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller svårigheter för kommunen
  2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Önskemål från vårdnadshavare

Vårdnadshavarens önskemål försöker vi så långt som möjligt tillgodose. När antalet sökande till en skola är fler än antalet platser, behöver skolan göra en prioritering enligt följande

  1. Närhetsprincipen – Relativ närhet

Vad innebär relativ närhet?

Relativ närhet betyder varje elevs avstånd till sökt skola och närliggande skolor jämförs i relation med andra elevers motsvarande avstånd från hemmet. Mätning av avstånd och bedömning av relativ närhet görs centralt i kommunen. Beslut är taget att avstånd för relativ närhet baseras från plats till plats/air distance. Den relativa närheten innebär att en elev inte är garanterad plats i den skola som ligger närmast hemmet eller att en elev som bor närmast den valda skolan automatiskt har förtur dit. 

Om relativ närhet

Särskilda skäl

Det är beslutats att ansökan kring särskilda skäl inte ingår som ett kriterium i skolvalets placeringsprocess. Detta för att alla skolor i Svedala kommun uppfyller skollagen och vi håller jämn och hög kvalité samt erbjuder en likvärdig skola.

Ej folkbokförd i kommunen

Barn som är på väg att flytta till Svedala kommun kan skicka in sin ansökan inom angiven period för skolval, bifoga sitt hyres- eller köpekontrakt och vara folkbokförda i kommunen innan skolstart därmed ingå i samma tidsplan som folkbokförda barn i kommunen och få veta er placering ungefär samtidigt. Söker ni till Svedala kommun trots att ni är folkbokförda i annan kommun så kommer ansökan att behandlas efter skolvalsprocessens slut.

Går ditt barn i fristående skola?

Om fristående skola erbjuder årskurs 1-5 blir det först när eleven slutar årskurs 5 och söker sig till kommunal skola som eleven placeras. Eleven erbjuds inte skolval inför årskurs 4 som övriga elever i kommunal skola.

Önskar barn ska gå i fristående skola eller i annan kommun

Om du önskar att ditt barn ska börja förskoleklass och grundskola i en fristående skola, inom eller utanför kommunen väljer ni som vårdnadshavare ”Övrig skola” i skolvalet. Ansökan och kommunikation med de fristående alternativen sköter ni med direktkontakt.

Val till förskoleklass

Höstterminen det år ditt barn fyller sex år ska barnet börja i förskoleklass som från och med den 1 januari 2018 är lagstadgat och därmed kommer att tillämpas från höstterminen 2018. Skolvalet till förskoleklass görs på webbportalen under angiven period för skolvalet. I mars kommer besked om slutgiltig placering.

Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts för ditt barn gör du i Svedala kommuns e-tjänst. 
Här gör du ansökan skolskjuts

Fritidshem

Om ditt barn har en befintlig placering på kommunalt fritidshem eller förskola kommer den placeringen att fortsätta även på den nya skolan, om den skolan och årskursen erbjuder fritidshem. Placeringen på den nya skolan är aktiv från måndag v. 32

Besked om slutgiltig placering

Besked om vilken skola ditt barn skall börja i skickas till vårdnadshavarna i mars. Information från blivande skola skickas ut i ett senare skede.

Om du inte är nöjd med ditt barns placering

För frågor kring ditt barns placering hänvisas du till Utbildningsenheten på Svedala kommun. 

Överklagan

Om eleven har placerats enligt närhetsprincipen går det inte att överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd. Beslut om skolplacering går att överklaga till förvaltningsrätten genom så kallad laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas om

  1. - det inte tillkommit i laga ordning
  2. - beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  3. - det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  4. - beslutet strider mot lag eller annan författning.

Överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd enligt 28 kap 12 § kan göras om kommunen utnyttjar möjligheten att enligt Skollagen frångå elevens vårdnadshavares önskemål på grund av att den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen
(9 kap. 15 § andra stycket, 10 kap. 30 § andra stycket).

Ett skriftligt överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd eller till förvaltningsrätten skickar du till

Utbildningsnämnden
Svedala kommun
233 80 Svedala

Förvaltningsrättens webbplats

Publicerad 2017-12-07 kl 10:59
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2020-02-04 kl 10:04