Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Grundsärskola

Kontakt

Karin Sörensson
Chef resursenheten
040-626 81 53
karin.sorensson@svedala.se

Grundsärskola är ett alternativ till vanliga skolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till skolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar.

Vad är grundsärskola?

Undervisningen i grundsärskolan syftar till att ge utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Den följer samma läroplan, Lgr 11, men kursplanerna är anpassade för grundsärskolans elever.

I grundsärskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Målen är inte lika högt ställda som i grundskolan och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar. När beslut fattas om att en elev ska tas emot i grundsärskolan beslutas också om vilken kursplan, vilket ämne eller ämnesområde eleven ska följa.

Målgruppen för grundsärskolan är barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav för att de har en utvecklingsstörning. Grundsärskolan omfattar 9 år och utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Om en elev blir erbjuden plats i obligatoriska grundsärskolan blir eleven i första hand i individintegrerad på sin hemskola. Att gå individintegrerad innebär att man går i en grundskoleklass, men läser enligt grundsärskolans kursplan. För att en elev ska tas emot i särskolan krävs medgivande från båda vårdnadshavarna. För elever som behöver mer anpassad verksamhet samarbetar Svedala med grannkommunerna i mån av plats.

Skolverkets information om grundsärskola

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter, verklighetsuppfattning. Svedala kommun har inte någon egen träningsskola utan samarbetar med grannkommuner om behov av plats på träningsskola finns. 

Publicerad 2016-06-07 kl 14:17
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2017-07-14 kl 14:53