Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Avgifter och taxor förskola och barnomsorg

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Kommunen tillämpar maxtaxa (nya taxor från januari 2021). Om hushållets inkomst är över 50 340 kr per månad debiteras en avgift som motsvarar en inkomst på 50 340 kr.

Webbportalen för förskola, fritidshem och skolval

Nya avgifter från och med 1 januari 2021

De nya avgiftsnivåerna för maxtaxa kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2021 enligt nedanstående uppställning.(Belopp fram till 31 december 2020 inom parantes)

 • Ett barn på förskola - 3% i avgift för yngsta barnet (av hushållets bruttoinkomst) - högst 1510 kr (1478 kr) 
 • Två barn på förskola - 2% avgift för det äldre barnet (av hushållets bruttoinkomst) - högst 1007 kr (986 kr) 
 • Tre barn på förskola - 1% avgift för det äldsta barnet (av hushållets bruttoinkomst) - högst 503 kr (493 kr)

Den minskning i avgift (3%, 2%,1%) som sker med fler barn i verksamhet är en syskonrabatt som träder in och korrigerar avgiften direkt på fakturan.

Har ni fyra barn eller fler tillkommer inga barnomsorgsavgifter på de äldsta barnen.

Det nya inkomsttaket för hushållet är 50 340 kr per månad. (49 280)

Avdrag på avgiften

Från höstterminen det året ditt barn fyller 3 år omfattas platsen av allmän förskola vilket innebär att du under läsåret september-maj får 25% avdrag på förskoleavgiften. 

OBSERVERA att under sommaren (juni-augusti) betalar du ordinarie avgift för förskola om du arbetar, studerar eller är arbetssökande. Avgiften följer maxtaxa och avgiftsändringen sker automatiskt. Du betalar också för din plats på förskolan även om du har semester.

Avgiftsunderlag

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad

Vad baserar vi avgiften på?

I första hand baseras avgiften på vårdnadshavarnas registrerade inkomst. Vid delad faktura är det respektive hushålls sammanlagda inkomst som ligger till grund för beräkningen. Delad faktura kan man ansöka om i våra e-tjänster.

Med hushåll menar vi ensamstående, gifta samt personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. 

Avgiften beräknas på de sammanboendes sammanlagda inkomster innan skatt.

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster per månad

Avgiftsgrundande inkomst:

 • Lön före skatt
 • Sjukbidrag/Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetsmarknadsstöd
 • Livränta
 • Vårdbidrag, endast arvodesdelen
 • Aktivitetsersättning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension

Ej avgiftsgrundande inkomst:

 • Barnbidrag
 • Försörjningsstöd
 • Etableringsersättning
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsbidrag
 • CSN, studiestöd
 • Familjehemsersättning, omkostnader

Inkomstanmälan

Uppgifter om bruttoinkomst lämnar du via webbportalen för förskola, fritidshem och skolval. 

Webbportalen för förskola

Inkomstuppgift ska lämnas i följande fall:

 • i samband med ett platserbjudande 
 • när inkomstförhållande förändras
 • på uppmaning från kommunen

Om du har studie-, utbildningsbidrag eller försörjningsstöd ska du skicka en kopia på beslutet till kommunen när inkomstanmälan görs eller vid ändrade förhållanden.

Om du inte gör någon inkomstanmälan kommer avgiften att baseras på maxtaxa. Skulle du sedan ändra till en lägre inkomst kommer mellanskillnaden att justeras på nästkommande faktura.
Det är vårdnadshavarnas skyldighet att registrera rätt inkomst. Fakturor justeras endast en månad tillbaka.

Kommunen har rätt att kontrollera inkomstuppgifter som lämnats i inkomstanmälan. Detta sker genom regelbundna stickprovskontroller av inkomstuppgifter.

Reducerad avgift

 1. Avgiften kan reduceras i följande fall: 
 2. Om kommunen av något skäl inte kan erbjuda omsorg under en sammanhängande period som överstiger 14 dagar. Undantag kan vara om det bryter ut en epidemi och prövas då individuellt.
 3. För barn som har en plats inom förskoleverksamhet på grund av behov av särskilt stöd i sin utveckling enligt Skollagen 2 kap 6 § eller 9 § tas avgift endast ut för den verksamhet som överstiger 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år.
 4. För sjukt barn kan en reducering av avgiften göras från och med den 15:e dagen. Avgiften reduceras med 1/30 av månadsbeloppet per kalenderdag barnet är sjukt. Ansökan om reducerad avgift görs på en speciell blankett som finns i kommunens reception och skickas med läkarintyg till Svedala kommun.
 5. För barn i allmän förskola som behöver mer tid på grund av vårdnadshavares arbete eller studier betalas en reducerad avgift. Reduktionen är 25 % av taxan, dock inte under juni - augusti.
 6. För 3-5 åringar inom pedagogisk omsorg (familjedaghem), vars vistelsetid överstiger 15 timmar per vecka, betalas en reducerad avgift med 25 % på samma sätt som sker för barn i allmän förskola.
Publicerad 2016-05-11 kl 08:51
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2021-04-28 kl 10:43