Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Solcellsanläggningar – räddningstjänstens råd och anvisningar

Kontakt

Hampus Aronsson
Brandingenjör räddningstjänsten
040–626 82 35
hampus.aronsson@svedala.se

Solcellsanläggningar medför speciella risker för räddningstjänstens personal vid en räddningsinsats eftersom solceller fortsätter att producera el även om strömmen till byggnaden bryts via normala brytare. Denna skrivelse syftar till att tydliggöra Svedala räddningstjänsts synpunkter och önskemål om säkerhetshöjande åtgärder som bör vidtas vid projektering och installation av solcellsanläggningar.

Solcellsanläggningar medför speciella risker för räddningstjänstens personal vid en räddningsinsats. Lagstiftning och allmänna råd för projektering av solcellsanläggningar tydliggör inte förutsättningarna och säkerheten i samband med en räddningsinsats.

Solceller fortsätter att producera el även om strömmen till byggnaden bryts via normala brytare, via säkringar som löser ut eller via överspänningsskydd som löser ut. Detta medför att systemets kablar fortsatt är strömförande med upp till 1000 volt, om inte särskilda åtgärder vidtas. Denna spänning är livsfarlig för räddningspersonal.

Även nedfallande solcellspaneler kan vara en risk för räddningstjänstens personal vid händelse av brand.

Detta innebär att en insats där solcellsanläggningar är involverade kommer genomföras med försiktighet och kan ta längre tid att genomföra. Samma sak gäller om det är oklart ifall en anläggning är försedd med solceller.

Det finns i dag ett par vedertagna systemlösningar för att minimera riskerna vid brand och som avsevärt förbättrar säkerheten för räddningstjänstens personal vid en insats.

Syfte

Denna information syftar till att tydliggöra Svedala räddningstjänsts synpunkter och önskemål om säkerhetshöjande åtgärder som bör vidtas vid projektering och installation solcellsanläggningar. 

Erforderliga säkerhetshöjande åtgärder

Vid installation av solcellsanläggningar bör följande säkerhetshöjande åtgärder vidtas:

 • Växelriktare bör placeras nära solcellspanelerna. På så vis blir strömförande likströmskablage så kort som möjligt.
 • Frilagda likströmskablage bör förläggas synligt och tydligt utmärkt.
 • Säkerhetsbrytare för likström bör placeras så nära solcellspanelerna som möjligt. Med en sådan säkerhetsbrytare finns möjligheten för räddningstjänstens personal att stänga av delar av likströmskablaget. Helst ska varje enskild solcellspanel förses med brytare direkt vid, eller inuti panelen. Brytaren bör även stänga likströmmen automatiskt om byggnadens övriga strömförsörjning bryts. Brytaren ska vara manuell och inte kunna återgå till utgångsläget automatiskt.
 • Manöverdon till säkerhetsbrytaren för likström och växelriktaren placeras lämpligast vid entrén till byggnaden, alternativt i anslutning till brandförsvarstablå. Om byggnaden har ett automatiskt brandlarm placeras manöverdon lämpligast vid centralapparaten. Skylt med tydlig anvisning ska placeras i nära anslutning till manöverdon, se exempel på skyltning på nästa sida.
 • Om byggnaden har ett automatiskt brandlarm bör om möjligt funktion implementeras så att samtliga likströmsbrytare bryter spänningen vid aktiverat brandlarm.
 • Om det går att undvika bör inte hela tak täckas av solcellspaneler. Det bör finnas möjlighet för räddningstjänsten att ta upp hål i takkonstruktionen för ventilering av brandgaser. Om byggnaden är indelad i olika brandceller bör denna möjlighet finnas på båda sidorna om en brandcellsgräns. Särskilt viktigt är detta vid brandcellsgränser som går tvärs igenom en byggnad (exempelvis brandsektionering på vind).
 • När solcellspaneler eller infästningsanordningarna till dessa påverkas av brand finns risken att de lossnar och faller. Vid montering av solcellspaneler på fasad och tak är det viktigt att beakta risker för brandspridning samt nedfallande delar eller hela paneler vid påverkan av brand. Egenskapskraven i PBF 3 kap. § 8 avseende säkerhet i händelse av brand ska uppfyllas. För montering av solcellspaneler kan detta göras genom att beakta de föreskrifter och allmänna råd som beskrivs i BBR 5:55 och 5:62.
 • Undvik att placera solcellspaneler nära eller i nära anslutning till förvaringsplats för brandfarliga och/eller explosiva varor.
 • Byggnaden bör märkas upp tydligt. Skylt med information om att det finns solcellsanläggning bör placeras så att den tydligt ses från angreppsväg, förslagsvis vid entrén. Ifall byggnaden är försedd med ett automatiskt brandlarm bör utmärkning även ske i anslutning till centralapparaten. Se förslag på olika skyltar nedan.
 • Kontaktuppgifter till person med detaljerad kunskap om solcellsanläggningen ska finnas lätt åtkomlig i anslutning till anläggningen, förslagsvis vid entrén alt. brandförsvarstablån. Lämplig kontaktperson kan vara solcellsinstallatör, fastighetsskötare eller annan sakkunnig om anläggningen.
 • Vid större anläggningar bör det finnas informationsunderlag i eller i närhet till centralapparat (ifall byggnaden är försedd med ett automatiskt brandlarm) eller vid ingång till byggnaden. Informationsunderlaget bör innehålla teknisk specifikation av solcellsanläggningen och översiktsritningar som visar kabeldragning. Det är av särskild vikt att det framgår vilka delar som är strömförande även när säkerhetsbrytaren har använts. För villor eller småhus rekommenderas att det finns underlag i närheten av elcentral.
 • Det är inte bara när solenergianläggningen är färdigbyggd som den ska fungera. För att kunna leva upp till Plan och bygglagens (2010:900) krav på att de tekniska egenskapskraven bibehålls genom underhåll under byggnadens livslängd och skyldigheterna för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) är det i detta sammanhang viktigt för fastighetsägaren att kontinuerligt underhålla anläggningen.
Informations- och varningsskyltar vid solcellsanläggningar. Illustration.

Exempel/förslag på utformning av varnings- och informationsskyltar vid solcellsanläggningar.

Publicerad 2018-09-13 kl 15:31
Sidansvarig: Hampus Aronsson
Uppdaterad 2018-11-05 kl 17:13