Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Eget avlopp

Kontakt

Karin Bugge
Miljöadministratör
040-626 82 28
karin.bugge@svedala.se

Du som inte kan koppla på det kommunala avloppsnätet måste istället ha ett enskilt avlopp. Du har kanske också enskilt vatten från en borrad eller grävd brunn. Här hittar du information om hur det fungerar med eget avlopp och hur du ansöker.

Avloppsvatten från hushåll består av bad- disk och tvättvatten, samt wc-vatten (vatten i toaletten). Innan avloppsvatten får släppas ut måste det tas om hand och renas. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara farligt både för människors hälsa och miljön. I orenat avloppsvatten finns bakterier, virus, näringsämnen och organiskt material. Bakterier och virus kan spridas till dricks- och badvatten och göra oss sjuka. Utsläpp av näringsämnen orsakar övergödning i våra vattendrag, sjöar och hav med bland annat igenväxning och syrebrist som följd.

Naturvårdsverket har gett ut allmänna råd om hur de anser att lagstiftningen kring enskilda avloppsanordningar ska tolkas. Bygg- och miljönämnden i Svedala kommun arbetar efter dessa allmänna råd efter ett policybeslut 2009.

Om enskilda avlopp på avloppsguidens webbplats

Hög och normal skyddsnivå

Då områden är olika känsliga för avloppsvatten klarar olika platser att ta emot mer eller mindre renat avloppsvatten. För att anpassa utsläpp från enskilda avlopp till omgivande naturförhållanden har det i de nya allmänna råden införts så kallade skyddsnivåer. Normal skyddsnivå är grundkrav för vad alla avloppssystem ska klara av. I känsligare och/eller mer påverkade områden ställs strängare reningskrav, genom så kallad hög skyddsnivå. Vid normal skyddsnivå ska avloppsanordningen minst uppnå rening av BOD (bakterier) med 90 % och fosfor 70 %. Vid hög skyddsnivå är reningskraven för BOD 90 %, fosfor 90 % och kväve 50 %.

Bygg- och miljönämnden bedömer utifrån naturgivna förutsättningar och andra förhållanden till exempelvis avstånd till vattendrag, dricksvattentäkter med mera. vilken skyddsnivå som skall gälla för en viss fastighets enskilda avloppsanläggning.

Andra krav i de allmänna råden

Den som inrättar en enskild avloppsanordning bör ta del av tillverkarens instruktioner, anlita en sakkunnig person eller på annat sätt skaffa sig tillgång till sådan kunskap så att anordningen underhålls och sköts på ett sätt så att dess funktion säkerställs.

Enskilda avlopp i Svedala kommun

I Svedala kommun finns cirka 850 små avloppsanläggningar. Bygg- och miljökontoret inventerade dessa under 1990-talet och fann då att många anläggningar är gamla och att de inte uppfyller dagens krav på vattenrening. Bygg- och miljönämnden som utför tillsyn över dessa anläggningar ställer krav på åtgärder vid de små avloppsanläggningar som inte uppfyller lagstiftningens krav. Krav på åtgärder kommer att ställas områdesvis under kommande 5-års period.

Tillståndskrav

Det är förbjudet enligt miljöbalken att utan tillstånd från Bygg- och miljönämnden inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas. Tillstånd krävs också vid inrättande av vattentoalett till befintlig avloppsanordning och vid inrättande av andra typer av avloppslösningar, såsom mulltoa eller utedass.

Kvalitetsförsäkran/egenkontroll

När det enskilda avloppet är anlagt och klart skickar fastighetsägaren in en kvalitetsförsäkran till Bygg- och miljökontoret. Genom kvalitetsförsäkran intygar fastighetsägaren och entreprenören att det enskilda avloppet är utfört enligt gällande tillstånd. Observera att både fastighetsägaren och entreprenören som utfört arbetet ska skriva på kvalitetsförsäkran.

Publicerad 2016-04-06 kl 12:15
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-11-12 kl 16:33