Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Eget avlopp

Kontakt

Hanna Blomqvist
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Viktoria Olsson
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Du som har ett hushåll som inte kan koppla på det kommunala avloppsnätet måste istället ha ett enskilt avlopp. Många hushåll har också enskilt vatten från en borrad eller grävd brunn.

Avloppsvatten från hushåll består av bad- disk och tvättvatten, samt wc-vatten. Innan avloppsvatten får släppas ut måste det tas om hand och renas. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara farligt både för människors hälsa och miljön. I orenat avloppsvatten finns bakterier, virus, näringsämnen och organiskt material. Bakterier och virus kan spridas till dricks- och badvatten och göra oss sjuka. Utsläpp av näringsämnen orsakar övergödning i våra vattendrag, sjöar och hav med bland annat igenväxning och syrebrist som följd.

Havs- och vattenmyndigheten har gett ut allmänna råd om hur de anser att lagstiftningen kring enskilda avloppsanordningar ska tolkas. Bygg- och miljönämnden arbetar efter dessa allmänna råd efter ett policybeslut 2009.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten

Hög och normal skyddsnivå

Då områden är olika känsliga för avloppsvatten klarar olika platser att ta emot mer eller mindre renat avloppsvatten. För att anpassa utsläpp från enskilda avlopp till omgivande naturförhållanden har det i de nya allmänna råden införts så kallade skyddsnivåer.

Normal skyddsnivå är grundkrav för vad alla avloppssystem ska klara av. I känsligare och/eller mer påverkade områden ställs strängare reningskrav, genom så kallad hög skyddsnivå. Vid normal skyddsnivå ska avloppsanordningen minst uppnå rening av BOD (organiskt material) med 90 % och fosfor 70 %. Vid hög skyddsnivå är reningskraven för BOD 90 %, fosfor 90 % och kväve 50 %.

Bygg- och miljönämnden bedömer utifrån naturgivna förutsättningar och andra förhållanden till exempelvis avstånd till vattendrag, dricksvattentäkter med mera. vilken skyddsnivå som gäller för en viss fastighets enskilda avloppsanläggning.

Andra krav i de allmänna råden

Den som inrättar en enskild avloppsanordning bör ta del av tillverkarens instruktioner, anlita en sakkunnig person eller på annat sätt skaffa sig tillgång till sådan kunskap så att anordningen underhålls och sköts på ett sätt så att dess funktion säkerställs.

Enskilda avlopp i Svedala kommun

I Svedala kommun finns cirka 850 små avloppsanläggningar. Bygg och miljö inventerade dessa under 1990-talet och fann då att många anläggningar är gamla och att de inte uppfyller dagens krav på rening. Bygg- och miljönämnden ställer krav på åtgärder vid de små avloppsanläggningar som inte uppfyller lagstiftningens krav. 

Tillståndskrav

Det är förbjudet enligt miljöbalken att utan tillstånd från bygg- och miljönämnden inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas. Tillstånd krävs också vid inrättande av vattentoalett till befintlig avloppsanordning och vid inrättande av andra typer av avloppslösningar, såsom mulltoa eller utedass.

Ansökan Enskilt avlopp

Kvalitetsförsäkran/egenkontroll

När det enskilda avloppet är anlagt och klart skickar fastighetsägaren in en kvalitetsförsäkran till Bygg och miljö. Genom kvalitetsförsäkran intygar fastighetsägaren och entreprenören att det enskilda avloppet är utfört enligt gällande tillstånd. Observera att både fastighetsägaren och entreprenören som utfört arbetet ska skriva på kvalitetsförsäkran.

Kvalitetsförsäkran/Egenkontroll – anläggning av enskilt avlopp

Mer information om enskilt avlopp och avloppslösningar på avloppsguidens webbplats

Tillsynsavgift

Vid ansökan om enskild avloppsanläggning tas en avgift ut för handläggning och administration enligt kommunfullmäktiges taxa. Det kostar för närvarande 8 880 kr vid ansökan om tillstånd för en ny avloppsanläggning. 

Publicerad 2016-04-06 kl 12:15
Sidansvarig: Viktoria Olsson
Uppdaterad 2021-04-07 kl 15:59