Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Vedeldning

Kontakt

Karin Bugge
Miljöadministratör
040-626 82 28
karin.bugge@svedala.se

Vid eldning i lokaleldstäder såsom braskaminer, öppna spisar och kakelugnar, finns det risk att närboende kan bli störda av röken. Felaktig eldning kan påverka luftkvaliteten negativt för ett stort område. Störningen kan bli större om husen ligger tätt, om skorstenen är för låg, eller på grund av höjdskillnader i landskapet.

Eldning i lokaleldstäder inom tättbebyggt område får du endast använda för trivseleldning och inte för basuppvärmning. Trivseleldning innebär eldning vid högst två tillfällen per vecka under perioden 1 oktober–30 april eller vid strömavbrott. Du får starta upp elden endast en gång per dygn och du får hålla elden vid liv cirka fyra timmar per tillfälle. Om du installerar braskamin bör den vara Svanen- och/eller P-märkt eftersom en anläggning med en sådan märkning har högre krav på verkningsgrad och låga utsläppsmängder.

För pelletskaminer gäller dock andra principer eftersom dessa har effektivare förbränning och därför ger betydligt lägre utsläpp än braskaminer. Använd pellets före ved vid trivseleldning inom tätort!

Lagstiftning

Var och en som eldar är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Enligt miljöbalkens bestämmelser får röken från eldning inte orsaka besvär för hälsan hos människor. Om det finns risk för besvär kan bygg- och miljönämnden ställa krav på åtgärder för att du ska begränsa störningen. Det kan ske genom begränsning av när eldning får ske med hänsyn till tid och/eller väderlek och i särskilt besvärliga fall kan vi förbjuda eldning helt.

Hälsoeffekter

Utsläpp från vedeldning kan innehålla ett flertal miljö- och hälsoskadliga ämnen. Röken innehåller bland annat ämnen som kan vara cancerframkallande och ämnen som kan ge effekter på andningsvägar hos känsliga personer. Utsläppen riskerar att bli avsevärt större vid felaktig eldningsteknik.

Eldningsteknik

För att minimera utsläppen av bland annat kolväten och få en mer fullständig förbränning är det viktigt att snabbt uppnå en hög temperatur vid eldning. Därför bör eldning i så stor utsträckning som möjligt ske i ett sammanhang, det vill säga med så få uppstarter som möjligt. 

Vid dålig lufttillförsel blir förbränningen dålig och röken blir tjock med ett högt innehåll av sot och tjära. Det är därför viktigt att du får ordentlig fyr och eldar med luft- och rökgasspjäll öppna.

Ett sätt att kontrollera om du har en god förbränning är att gå ut och titta på röken. Kalla dagar är röken vid god förbränning vit av vattenånga. Röken ska inte synas förrän den nått ett par meter från skorstenstoppen. Vid varma dagar är röken vid god förbränning i det närmaste osynlig och ses bara som ett "värmedaller". Gulaktig rök betyder att röken innehåller sot och tjära. Svart eller gul rök som luktar får du vid ofullständig förbränning. Du ska sortera askan som restavfall, efter att den är kall, det vill säga du ska lägga i torr fraktion i soptunnan.

Generella regler vid småskalig eldning

  • Se till att snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur.
  • Se till att lufttillförseln är god.
  • Undvik att elda om vindriktningen är sådan att röken utsätter någon för olägenheter.
  • Det är inte tillåtet att elda annat än rent trä, briketter eller pellets.
  • Det är förbjudet att elda med avfall.

Anmälan

Du ska göra en bygganmälan till Bygg- och miljöenheten vid installation eller väsentliga förändringar av eldstäder och rökgaskanaler.

Gör en bygganmälan

Publicerad 2016-05-18 kl 13:41
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2018-10-31 kl 11:51