Skriv ut sidanSkicka till facebook

Organisationsschema

Kommunens politiska organisation 2015-2018

Kommunens förvaltning

Verksamhetsområde Utbildning

Verksamhetsområde Vård och omsorg

Verksamhetsområde Miljö och teknik


Politisk organisation 2015-2018

Kommunfullmäktige beslutade den 12 maj 2014 att för mandatperioden 2015-2018 införa en ny politisk organisation med nämnder. Kommunfullmäktiges beslut innebär följande.

Nämnder och övrig organisation
Organisationen omfattar följande nämnder:

  • Kommunstyrelse
  • Bygg- och miljönämnd
  • Utbildningsnämnd
  • Kultur- och fritidsnämnd
  • Socialnämnd
  • Teknisk nämnd
  • Överförmyndarnämnd
  • Valnämnd
Varje nämnd har en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Förste vice ordförande tillhör majoriteten och andre vice ordförande oppositionen.

Kommunfullmäktige och överförmyndarnämnden har dock enbart ordförande och vice ordförande.
 
Antalet ledamöter och ersättare i nämnderna
Under mandatperioden är antalet ledamöter och ersättare i nämnderna följande:
 
Kommunstyrelsen 11 ledamöter 11 ersättare
Bygg- och miljönämnd 7 ledamöter

7 ersättare

Utbildningsnämnd 9 ledamöter 9 ersättare
Kultur- och fritidsnämnd 7 ledamöter 7 ersättare
Socialnämnd 9 ledamöter 9 ersättare
Teknisk nämnd 7 ledamöter 7 ersättare
Överförmyndarnämnd 3 ledamöter 3 ersättare
Valnämnd 7 ledamöter 7 ersättare
Revisionen 7 ledamöter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen har två egna utskott och en beredning
Kommunstyrelsen har följande utskott:
Personalutskott med 3 ledamöter,
Plan- och exploateringsutskott med 5 ledamöter, samt
Budgetberedning med 5 ledamöter.
 
Socialnämnden har ett utskott och utbildningsnämnden ett utskott för behandling av myndighetsutövnings- och individärenden.
 
Inga permanenta fullmäktigeberedningar
Permanenta fullmäktigeberedningar finns inte i denna politiska organisationen. Däremot kan tillfälliga beredningar förekomma för behandling av frågor av långsiktig karaktär.

Insynplatser i nämnder
Insynsplatser finns för de partier som på grund av valresultatet inte blir representerade med ledamot och ersättare i bygg- och miljönämnden, utbildningsnämnden, kultur - och fritidsnämnden, socialnämnden, teknisk nämnd, och kommunstyrelsen.

Medborgarmöten
Nämnderna ska ha medborgarmöten enligt vad tidigare förekommit.

Öppna nämndsammanträden
Öppna nämndsammanträden kan förekomma i bygg- och miljönämnden, utbildningsnämnden, kultur - och fritidsnämnden, socialnämnden, teknisk nämnd, och kommunstyrelsen, om nämnden så beslutar, dock ej vid myndighetsutövning och sekretess.

Medborgarförslag
Kommunfullmäktige kan besluta att medborgarförslag efter prövning vid varje särskilt tillfälle kan besvaras av en nämnd istället för av kommunfullmäktige.

Utvärdering av den politiska organisationen

Kommunfullmäktige har beslutat att det under första halvåret 2016 ska ske en uppföljning och utvärdering av den nya politiska organisationen med deltagare från samtliga politiska partier i kommunfullmäktige.
 
Förvaltningsorganisation
Kommunförvaltningen ska även fortsättningsvis utgöra en sammanhållen förvaltning med kommundirektören som chef.

Nämnderna är anställningsmyndighet för sin personal. Kommunstyrelsen ska dock vara anställningsmyndighet för kommundirektör, ekonomichef, personalchef, utbildningschef, teknisk chef, socialchef, samt samhällsbyggnadschef.Senast uppdaterad:2016-05-03
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun