Skriv ut sidanSkicka till facebook

Organisationsschema

Kommunens politiska organisation 2015-2018
(gäller från 1 januari 2015)

Kommunens förvaltning

Verksamhetsområde Utbildning

Verksamhetsområde Vård och omsorg

Verksamhetsområde Miljö och teknik


Politisk organisation 2015-2018

Kommunfullmäktige beslutade den 12 maj 2014 att för mandatperioden 2015-2018 införa en ny politisk organisation med nämnder. Kommunfullmäktiges beslut innebar följande.

Nämnder och övrig organisation
Organisationen omfattar följande nämnder:

  • Bygg- och miljönämnd
  • Utbildningsnämnd
  • Kultur- och fritidsnämnd
  • Socialnämnd
  • Teknisk nämnd
  • Överförmyndarnämnd
  • Kommunstyrelse
  • Valnämnd
Varje nämnd har en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Förste vice ordförande tillhöra majoriteten och andre vice ordförande oppositionen.

Kommunfullmäktige och överförmyndarnämnden ska dock enbart ha ordförande och vice ordförande.
 
Antalet ledamöter och ersättare i nämnderna
Under den kommande mandatperioden kommer antalet ledamöter och ersättare i nämnderna vara följande:
 
Kommunstyrelsen 11 ledamöter 11 ersättare
Bygg- och miljönämnd 7 ledamöter

7 ersättare

Utbildningsnämnd 9 ledamöter 9 ersättare
Kultur- och fritidsnämnd 7 ledamöter 7 ersättare
Socialnämnd 9 ledamöter 9 ersättare
Teknisk nämnd 7 ledamöter 7 ersättare
Överförmyndarnämnd 3 ledamöter 3 ersättare
Valnämnd 7 ledamöter 7 ersättare
Revisionen 7 ledamöter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nämndsutskott samt beredning inom kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen skall ha följande utskott:
personalutskott med 3 ledamöter,
plan- och exploateringsutskott med 5 ledamöter, samt
en budgetberedning med 5 ledamöter.
 
Socialnämnden skall ha ett utskott och utbildningsnämnden ett utskott för behandling av myndighetsutövnings- och individärenden.
 
Inga permanenta fullmäktigeberedningar
Permanenta fullmäktigeberedningar, som under nuvarande mandatperiod, ska inte finnas i den nya politiska organisationen. Däremot kan tillfälliga förekomma för behandling av frågor av långsiktig karaktär.

Insynplatser i nämnder
Insynsplatser ska finnas för de partier som på grund av valresultatet inte blir representerade med ledamot och ersättare i bygg- och miljönämnden, utbildningsnämnden, kultur - och fritidsnämnden, socialnämnden, teknisk nämnd, och kommunstyrelsen.

Medborgarmöten
Nämnderna ska ha medborgarmöten enligt vad tidigare förekommit.

Öppna nämndssammanträden
Öppna nämndssammanträden kan förekomma i bygg- och miljönämnden, utbildningsnämnden, kultur - och fritidsnämnden, socialnämnden, teknisk nämnd, och kommunstyrelsen, om nämnden så beslutar, dock ej vid myndighetsutövning och sekretess.

Medborgarförslag
Kommunfullmäktige kan besluta att medborgarförslag efter prövning vid varje särskilt tillfälle kan besvaras av en nämnd istället för av kommunfullmäktige.

Utvärdering av den politiska organisationen

Kommunfullmäktige har beslutat att det  under första halvåret 2016 ska ske en uppföljning och utvärdering av den nya politiska organisationen med deltagare från samtliga politiska partier i kommunfullmäktige.
 
Förvaltningsorganisation
Kommunförvaltningen skall även fortsättningsvis utgöra en sammanhållen förvaltning med kommundirektören som chef.

Nämnderna blir anställningsmyndighet för sin personal. Kommunstyrelsen ska dock vara anställningsmyndighet för kommundirektör, ekonomichef, personalchef, utbildningschef, teknisk chef, socialchef, samt samhällsbyggnadschef.Senast uppdaterad:2015-02-23
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun