Skriv ut sidanSkicka till facebook

Nya Bara Centrum

Illustration över nya Bibliotekshuset

Bara Centrum växer och målet är att skapa ett innehållsrikt och levande centrum med många mötesplatser. Peab är exploatör och äger samtliga av de fastigheter som är aktuella i Bara Centrum för framtida byggnation.

2015-10-01 Peab har informerat Svedala kommun om att projektering nu ska sätta igång av hus F1 som ligger på den östra sidan av torget. Investeringsbeslut har dock inte fattats än av Peab. Preliminär byggstart är årsskiftet 2015/2016 med förbehåll om att investeringsbeslutet tas.

Ombyggnad av centrumbyggnaden planeras att vara uppdelad i tre etapper varav den gamla biblioteksdelen utgör etapp 1. Förhandlingar pågår med hyresgäst för gamla biblioteksdelen. Målsättningen är att etapp 1 ska vara klar till sommaren 2016.
 
2015-09-29 Det blir festliga invigningsdagar av Baras nya bibliotek 1, 2 och 3 oktober. Eftermiddagen den 1 oktober öppnas dörrarna till biblioteket och en mängd aktiviteter äger rum för både liten och stor i dagarna tre. Program
 
2015-09-22 Trygghetsboendet i Bara centrum är nu invigt och socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) höll invigningstal och klippte band. Ett 70-tal personer passade på att titta in i gemensamhetslokalen. Några hyresgäster visade också upp sina lägenheter. Det är 22 välplanerade hyresrätter i det nya trygghetsboendet i Bara. Samtliga lägenheter är 2-rummare på 55 eller 64 kvadratmeter. Lägenheterna är avsedda för hushåll där minst en person har fyllt 70 år. Kommunen svarar för värdinnetjänst i gemensamhetslokalen 4 timmar per dag.

2015-04-16 
Bygget av det nya Trygghetsboendet i Bara, med 22 välplanerade hyresrätter börjar nu ta form. Samtliga lägenheter är 2-rummare på 55 eller 64 kvadratmeter. Alla lägenheter har balkong och egen tvättmaskin och torktumlare. Inflyttning sker 1 juli 2015.

Efter det lyckade informationsmötet i februari bokades ett flertal lägenheter upp och nu finns endast ett fåtal lägenheter kvar till uthyrning. Lägenheterna är avsedda för hushåll där minst en person fyllt 70 år och byggs med ökad tillgänglighet. Boendets gemensamhetslokal bemannas av Svedala kommuns värdinnetjänst upp till 4 timmar per dag.

Här finns möjlighet för umgänge och aktiviteter samt möjlighet att beställa ett mål mat om dagen. Fastighetens bottenvåning kommer att inrymma det nya biblioteket samt en fotvårdsklinik. Du behöver inte stå i bostadskö, uthyrning sker löpande. För mer information, kontakta Elisabet Olsson på 040-664 47 25, elisabet.olsson@volito.se
 
2014-06-16 Tisdagen den 17 juni kl 12:00 görs ett symboliskt första spadtag där Peabs koncernchef Jesper Göransson och kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) håller i spadarna. Platsen är där det så kallade Hus E, bibliotekshuset ska byggas. I detta ryms förutom bibliotek på bottenplan, även 22 tvårumslägenheter på 54-63 kvadratmeter. Peab räknar med att bibliotekshuset står klart till halvårsskiftet 2015, varefter inflyttning kan ske. Värbytorget börjar byggas under våren 2015 för att vara klart när bibliotekshuset är färdigt.
 
2014-05-26 Bibliotekshuset kommer att innehålla bibliotekslokaler samt 22 trygghetsbostäder på plan 2-4. Läs mer om lägenheterna på www.nyabara.se.
 
2014-04-30 Byggstart för bibliotekshuset vid kommande Värbytorget i Bara har bestämts till augusti 2014 enligt besked från Peab. Byggprojekteringen startar nu i maj och pågår i cirka 2 månader.

I övrigt görs uppstädningsarbeten i delar av Bara Centrum, bland annat vid parkeringsplatsen mot Malmövägen, vid värmeverket samt bakom centrumbyggnaden på Torggatan. Förnyelse av skylt alternativt annan profilering vid infarten till Bara från Malmövägen är också inplanerad av Peab att göras inom den närmsta tiden. Någon ytterligare byggstart utöver biblioteksbyggnaden är inte planerad under 2014.

2014-04-10 Nästa planerade byggstart gäller biblioteksbyggnaden som även kommer att innehålla cirka 20 trygghetsbostäder och gemensamhetslokal vid Värbytorget. Den tidigare uppgiften om byggstart sista kvartalet 2013 har Peab reviderat. Vår förhoppning är att Peab byggstartar kring halvårsskiftet 2014, förmodligen efter sommaren 2014. Detta har inte bekräftats av Peab, vilket innebär att uppgiften ska ses som preliminär.

Centrumbyggnaden med bland annat ICA
Peab håller på att se över planeringen för denna byggnad och har meddelat att man under 2014 kommer att redovisa denna planering för kommunen.
2013-12-20 Under december månad ändrar Peab arbetsområdet bakom centrumbyggnaden inför den planerade byggstarten av biblioteksbyggnaden och Värbytorget. Peab flyttar och anpassar byggstaketet till arbetsområdet. Torggatan öppnar
Peab upp helt tills vidare och tillfällig planbelysning placeras ut. Dessa arbeten är övergående åtgärder och justeras i takt med att byggnationen av de olika etapperna påbörjas.

2013-10-01 Svedala kommun har skrivit på ett hyreskontrakt för det kommande biblioteket i det så kallade hus E. Under sista kvartalet 2013 planerar Peab byggstart av detta hus. Läs mer om bibliotekshuset under rubriken Bibliotekshuset. Har du synpunkter kring skötsel och andra frågor kring byggprojekten i Bara, använd gärna knappen Har du synpunkter? eller kontakta Alf Rasmussen, projektchef, alf.rasmussen@svedala.se, 040-626 82 23.

2013-06-27 Flera har noterat att byggarbetena stått stilla i Bara centrum. Konjunkturen på bostadsmarknaden har gjort att Peab senarelagt några av projekten.

Bibliotekshuset
Under sista kvartalet 2013 planerar Peab byggstart av det så kallade hus E, med bibliotek och 22 lägenheter
(2 rum och kök) som utformas som trygghetsbostäder. Huset kommer att bli något mindre än ursprungsplanen och ha en entré både från torget i söder och norr. På plan 2-4 planeras lägenheter.

Centrumbyggnaden byggs om
Centrumbyggnaden kommer enligt de nya planerna att byggas om istället för att rivas. Peab tittar på en bra lösning för befintliga hyresgäster men även för nya affärsidkare som kan tänkas bli framtida hyresgäster. I dagsläget finns ingen tidsuppgift gällande centrumbyggnadens ombyggnad.

Skötsel av grönområden
Svedala kommun har nu tagit över skötseln av grönområdena vid idrottsplatsen, vid gång- och cykeltunneln under Värbyvägen samt vid Torggatan västerifrån till Biblioteksgatan. Längre fram ska träd planteras.

2013-06-10
Informationen från december 2012 om bygguppehåll och planerad återtagning av byggnationerna första kvartalet 2013 kommer att uppdateras så fort en ny, reviderad tidplan är presenterad av Peab.

2013-02-06 Just nu pågår omläggning av Värbyvägen mellan Malmövägen och Sigvard Grubbes gata. En bit av sträckningen är redan färdig i samband med exploateringen av Bara centrum. Arbetet innebär att Värbyvägen minskar i bredd samtidigt som en 3 meter bred gång- och cykelväg anläggs på västra sidan och en 2 meter bred gångbana på östra sidan. Det kommer inte att bli någon ny beläggning på Värbyvägen. Busshållplatserna kommer att finnas kvar som de är idag. Tidplanen är att arbetet kommer att vara klart i april månad. Vädret kan dock påverka tiden.

2012-12-15 Just nu råder bygguppehåll i Bara. Första kvartalet 2013 ska bygget återtas av biblioteksbyggnaden och huset intill torgets östra sida. Även torget anläggs under 2013 och vi är säkert många som ser fram emot ett spännande torg i enlighet med den höga ambitionsnivå som presenterats av Peab vid projektstarten.

2012-10-02 Lördagen den 6 oktober invigs konstgräsplanen i Bara! Det blir fotboll, musik, korv med bröd och anat skoj. Linda Allansson Wester håller tal och gör en officiell avspark. Invigningen arrangeras tillsammans med Bara GIF.

2012-09-28 Från och med den 1 oktober införs parkeringsavgift på tre olika ställen i Bara Centrum. P-avgift införs på parkeringen norr och nordöst om Kuben, på parkeringen söder om Kuben samt på Centrumparkeringen. Den mark som får avgiftsbelagd parkering är privat och ägs av Peab.

2012-08-31 Snart flyttar de första hyresgästerna in i det färdigbyggda kvarteret längs nya Torggatan i Bara centrum. Och fotbollsplanen som många väntat på kan snart börja användas. Invigning av planen planeras till den 6 oktober.

2012-05-12 Nu byggs en dagvattenledning från dammen invid badet i Bara och norrut till Joachim Becks gata. Under en månad kommer arbetet pågå.

Det nya, förbättrade systemet för dagvatten ska minska risken för översvämningar i det befintliga systemet. Peab, som är entreprenör, ordnar möjlighet för gående att passera utmed arbetsområdet.

Anledningen är att man ska ta hand om dagvatten (regnvatten) dels från det nya idrottsområdet men även för att ansluta till befintligt dagvattennät i Joachim Becks gata.

2012-03-12 Måndagen den 12 mars påbörjar Peab arbeten med ny parkering och tennisbana vid badet. Start görs med infarten, vilket påverkar parkeringsytor i slutet av Joachim Becks gata. Befintlig parkering kommer att vara otillgänglig under ett par veckor. Peab kommer att korsa gångbanan som går förbi badet men gångbanan kommer att hållas öppen under byggtiden. Arbetena här kommer att pågå in på hösten.

Konstgräsplan
Peab kommer att ha Joakim Becks gata som provisorisk infart till byggandet av konstgräsplanen. Konstgräsplanen startar att byggas under april. En exaktare tidpunkt kommer Peab att meddela oss senare.

Fjärrvärme och gång- och cykelväg
På Värbyvägen fortsätter arbetet med korsande fjärrvärme och hårdgörning för gång- och cykelväg. Detta enligt tidigare information, dock är tidplanen något försenad. Planerad asfaltering av Värbyvägen planeras att ske efter påsk.

2012-02-28 Tidigare har vi meddelat att arbeten med dagvatten- och fjärrvärmeledningar vid Värbyvägen skulle medföra att vägen stängdes av i ena körfältet vecka 7. På grund av vädret påbörjar Peab arbetena först idag den 28 februari.

2012-02-01 Arbeten med dagvatten- och fjärrvärmeledningar som korsar Värbyvägen medför att vägen stängs av i slutet av denna vecka. Ett körfält kommer hela tiden att vara öppet för genomfart under de 2 veckor som arbetet pågår. Därefter påbörjas anläggningen av gång- och cykelväg längs båda sidor av Värbyvägen mellan Centrumgatan och Berberisgatan.

2012-01-11 En ny webbplats om Nya Bara har tagits fram av Peab och Volito. Besök webbplatsen www.nyabara.se för att få en överblick över den stora förvandlingen, se bostadstyper samt tidplaner för projektet.

FJÄRRVÄRMEAVBROTT!
Den 15 december sker ett avbrott i fjärrvärmeleveranserna från kl 04.00 på morgonen till kl 16.00 på eftermiddagen. Då kommer varken värme eller varmvatten i ledningarna. Kallvattnet fungerar fortfarande. Fjärrvärmenätet längs Torggatan läggs om varför avbrottet måste göras. EON gör sitt yttersta för att hålla ett så kort avbrott som möjligt.


2011-12-14
Äntligen är gång- och cykelvägen klar i tunneln under Värbyvägen. Cyklister och fotgängare kan därför snart börja använda tunneln som är en säker och smidig väg. Det tillfälliga trafikljuset vid övergångstället Henriette Coyets gata - Värbyvägen tas bort nu när gång- och cykelvägen är klar. Vid tunneln kvarstår sådd av gräs vilket kommer att ske längre fram i vår.

2011-10-31 I november påbörjas arbeten på Värbyvägen som fortsätter in i januari/februari 2012. De två busshållsplatserna längs Värbyvägen beräknas vara klara till jul i år. Anläggande av gång- och cykelväg samt arbete med ramper vid gång- och cykeltunneln pågår med slutbesiktning före jul. Omläggning av fjärrvärme är igång, liksom arbete med vatten- och avloppsledning fram till Hattstugan samt längs Värbyvägen. Det första bostadskvarteret, kvarter C, har fått sina väggar och beräknad inflyttning är september 2012.

2011-09-05  Nu i september påbörjas arbetena med gång- och cykelvägen under Värbyvägen. Arbetet pågår hela hösten och Peab räknar med att gång- och cykelvägen är klar till årsskiftet 2011/2012.

Under hösten påbörjas även arbeten på Värbyvägen som ska resultera i nya busshållplatser. Busshållplatserna kommer att färdigställas till årsskiftet. Dock kommer vissa arbeten med Värbyvägen att fortsätta under början av 2012.

Själva infarten till Torggatan blir provisorisk fram till att Torggatan färdigställs. Då skapas en förhöjd korsning med infart mot Torggatan.

Torggatan är fortfarande stängd för allmän trafik och används endast av byggtrafik. Nedgrävningar av fjärrvärmeledning påbörjas under hösten i Torggatan. Denna ledning kommer endast att användas för de kommande bostäderna på Torggatan.

För gående som kommer österifrån förbi centrum gäller gångväg runt centrumbyggnaden enligt skyltning. Det finns en iordningställd gångbana i den sydöstra delen av Torggatan. Av säkerhetsskäl får arbetsplatsen under inga omständigheter beträdas.

2011-07-08  Det höga ljudet från pålningsarbetet i Bara Centrum är äntligen över. Under vecka 28 pågår schaktningsarbeten, vilket innebär en del transporter inom området. Onsdagen den 13 juli planeras asfaltering att ske av Värbyvägen över tunneln. Förhoppningen är att kunna öppna Värbyvägen helt och hållet torsdagen den 14 juli.

Vecka 32 planeras husbygget att fortsätta och vecka 34-35 uppgraderas fjärrvärmeledningen längs Värbyvägen. Under denna tid startar även arbetet med med en busshållsplats och senare även med en gång- och cykelväg längs Värbyvägen.

2011-06-20 Pålningsarbetet i Bara har pågått ett längre tag för att förbereda för byggandet av tre hus. På grund av sämre markförhållanden än vad som förutsatts behöver Peab göra ett mer omfattande pålningsarbete med längre pålar än planerat. Arbetet beräknas därför fortsätta in i vecka 26. Peab ber om överseende med detta och hoppas att oljudet inte ska störa boende allt för mycket. Som tidigare meddelats kommer pålningsarbetet att pågå mellan cirka kl 07.00 och 18.00 måndag-torsdag. Dessa tider kan komma att ändras.

2011-06-07 Gångtunneln under Värbyvägen beräknas att vara klar för att kunna köras på vecka 29. Vid denna tid kommer dock inte gång- och cykelvägen att vara klar. Vi återkommer när vi vet tidplanen för gång- och cykelvägen.

2011-05-20 Markarbeten i form av pålning för grundläggning startar vecka 21. Detta som en förberedelse inför schaktning och byggandet av de första bostäderna i Bara Centrum. Peab meddelar att pålningen kan komma att väsnas en del fram till vecka 24 och ber om överseende för eventuella höga ljud. Pålningsarbetet kommer att pågå mellan cirka kl 07.00 och 18.00 måndag-torsdag. Dessa tider kan komma att ändras.

2011-05-17 Kuben invigdes i december och nu är flera aktiviteter igång i den nya multihallen. Som ett led i utveckligen av Bara Centrum rivs nu som planerat Värbyhallen. Arbetet startar vecka 21, måndagen den 23 maj, och beräknas pågå 5-8 veckor. 

2011-03-28 Vecka 12 påbörjar Peab och kommunen byggandet av en skateboardbana vid Spångholmsskolan i Bara. Skateboardbanan tillverkas i betong och kommer vara försedd med spännande hinder för rolig skateboardåkning. Banan kommer att stå klar om cirka 2 månader, lagom till sommaren!

2011-03-25 Peab kommer under vecka 13 att påbörja avverkningen av popplarna norr om idrottsplatsen i Bara. Detta  är tvunget för att möjliggöra den nya konstgräsplanen intill den befintliga gräsplanen. Nyplantering av annat trädslag med mindre aggresiva rötter kommer att ske längre fram. Popplarna mellan idrottsplatsen och befintlig bebyggelse i väster bibehålls.

2011-02-10 Ombyggnaden av Bara centrum fortsätter och nu är det dags att uppgradera och förnya vatten- och avloppssystemen i anslutande ledningar. Omläggningen av ledningarna sker under februari månad och startade den 7 februari 2011. Arbetena startar i de södra delarna i höjd med blivande Torggatan på Värbyvägens östra sida där anslutande ledningar finns. Arbetena fortsätter norrut och avslutas vid Berberisgatan. Dessa arbeten påverkar parkeringsplatsen intill Berberisgatan och parkering måste därför hållas stängd under cirka 3 veckor, vecka 10, 11 och 12.

2010-12-23 Värbyvägen är öppen igen för trafik. Ett stort tack till alla som bor och verkar i området och som på ett smidigt och hänsynsfullt sätt bidragit till att stängningen har varit möjlig!

2010-12-17
Under hela måndagen och delar av tisdagen måste gångbanan mellan den gamla gång- och cykelvägen och Svedalahems bostäder stängas av. Grävningsarbete pågår under dessa dagar och av säkerhetsskäl stängs gångbanan av ovan period.

2010-12-01 
Värbyvägen stängs helt norr om Centrumgatan upp till Berberisgatan måndagen den 6 december kl. 06:00, eftersom cykeltunnlen rivs. Arbetet är tidskrävande, då stora ledningsarbeten ska genomföras. Vi beräknar att Värbyvägen öppnas igen eftermiddagen den 23 december. Grävarbeten kommer att göras på Berberisgatan när anslutning ska ske mot befintliga brunnar. En provisorisk infart till Berberisgatan via parkeringen kommer då att finnas. Vi ber om överseende med dessa störningar som gäller under en begränsad tid och hoppas att detta inte ska skapa problem för dig som bor och arbetar i området!

Vid frågor, vänligen kontakta: Fredrik Nilsson, platschef Peab, 0733-374826 eller Anne-Marie Pedersen, VA-chef, 0709-478057.

Du som cyklar eller går kommer att kunna ta dig förbi avstängningen på de provisoriska gång- och cykelvägarna öster om avstängningen. Bilister hänvisas till Jepp Ulfstandsgatan, vidare mot Finnebjersgatan och Möllebergavägen fram till Malmövägen. Se översiktskarta över området med markeringar. 

För dig som bor i de norra delarna och ska gå riktning centrum och mot busshållsplatserna, rekommenderar vi gångvägarna öster om gång- och cykeltunneln som nu rivs. Möllebergavägen är relativt hårt trafikerad och inte lika säker som gångvägarna.

Bilister hänvisas till Jepp Ulfstandsgatan, vidare mot Finnebjersgatan och Möllebergavägen fram till Malmövägen.

Resenärer med buss 142 hänvisas till hållplatserna Linsbo och Spångholmen längs Malmövägen. En tillfällig busshållsplats kommer även att finnas på Malmövägen vid Värbyvägen samt framför Värbygården för påstigande mot Malmö. Ytterligare en tillfällig busshållplats kommer att finnas på Malmövägen vid Värbyvägen för påstigande mot Klågerup. De bussturer som vanligtvis vänder i Bara, kommer istället att vända vid Bara Mineraler. Skånetrafikens information

Vi har i våra kontakter med Skånetrafiken undersökt möjligheterna att bussarna istället vänder uppe i Bara, men tyvärr kan vi inte få till stånd en sådan lösning under de aktuella 3 veckorna.

Vi ber om överseende under de aktuella veckorna och hoppas att förändringarna inte skapar alltför stora problem för dig!

    
2010-11-21
Cykeltunneln under Värbyvägen rivs vecka 49, preliminärt startdatum för rivningsarbetet är måndagen den 6 december. Tidigare har Peab meddelat stängning vecka 47, vllket alltså nu skjuts upp. Värbyvägen stängs då för all trafik och beräknas att öppna igen till jul, den 24 december. Se översiktskarta över området med markeringar. 

Det markerade orange området i kartan kommer att vara ett arbetsområde från och med årsskiftet och framåt. Det är på denna plats som det för framtiden planeras för bostäder, torg och andra faciliteter.

En provisorisk gång- och cykelväg längs Malmövägen finns för transport mellan Bara Väster och Bara centrum, se skiss. Denna väg kan också användas för den som vill ta sig från Bara centrum till Spångholmsskolan.

Gående som kommer från öster kan använda gångvägen som går bredvid den rivna tunneln. Nytt övergångsställe finns för passage över Värbyvägen. En gångväg längs arbetsområdet leder in mot centrum, se markering.

Gående och cyklister som vill ta sig till skolan från de östra delarna hänvisas till markerad väg samt över övergångsställe med ljussignal mot Henriette Coyets gata.

Gående och cyklister mellan norra delarna och Malmövägen använder gång- och cykelvägar markerade i gult.

För information om ändrade bussturer med anledning av Värbyvägens stängning, se Skånetrafikens information om ändrade bussturer. Skånetrafiken kommer även att sätta upp anslag i befintliga och nya busskurer.

2010-10-28  Dragningen av nya vatten- och avloppsledningar i Bara Centrum gör att gång- och cykelbanan stängs helt i slutet av oktober. Fram till halvårsskiftet 2011 kommer den att vara stängd och en provisorisk gång- och cykelväg kommer att finnas norr om Svedalahems bostäder. Gående får en provisorisk gångväg väster om Värbyvägen samt till övergångsställe vid Henriette Coyets gata. Parkeringen framför Kuben är klar för användning igen.

2010-10-04  PEAB är i full gång med bygget av vad som ska bli vår nya multihall! Vi får därför samsas med byggarbetare, lastbilar och grävmaskiner fram till årsskiftet 2010-2011. Den 16 december kl. 14:00 hälsas alla varmt välkommen till dop och invigning av multihallen Kuben, den nya hallen för både idrott och kultur! 

Cykeltunneln under Värbyvägen rivs med start vecka 47-48. Detta innebär att Värbyvägen stängs av helt för trafik i båda riktningarna. Till årsskiftet öppnas Värbyvägen för trafik igen.

Viktigt för resande med buss 142!  Buss 142 som går i en slinga på Möllebergavägen och Värbyvägen, kan under Värbyvägens avstängning inte ta denna väg. Från vecka 47-48 måste den således köra förbi Bara utmed Malmövägen. Hållplatserna Bara Banvägen, Kärrvägen, Tårpilsgränd, Sigvard Grubbes gata, Björnbärsgatan och Bara centrum kommer stängs under byggperioden. Resenärerna hänvisas till hållplatserna Linsbo och Spångholmen längs Malmövägen.

2010-09-27  Vi asfalterar parkeringsplatsen norr om Multihallen Kuben för att underlätta för alla som använder området. Vi har tidigare meddelat att den östra delen av gång- och cykelvägen kommer att stängas av. Vi kommer inte att stänga av denna del förrän parkeringen är asfalterad, vilket kommer att vara klart vecka 41.
 

2010-07-17  Under hösten fortsätter ombyggnaden av Bara centrum. Detta kommer innebära att delar av gång- och cykelvägen norr om Bara Centrum mellan Spångholmsgatan och Värbyvägen kommer att vara avstängd. Från augusti kommer den västra delen av gång- och cykelvägen vara avstängd. Från september kommer även den östra delen att stängas. Denna väg kommer att vara avstängd fram till den nya gång- och cykelvägen är klar nästa sommar.

Gång- och cykeltrafiken kommer i etapp 1 ledas om upp mot Baraskolan, ner runt centrum eller längs Henriette Coyets gata. Under etapp 2 leds gång- och cykeltrafiken via en provisorisk anlagd väg som leder in bakom centrumområdet eller längs Henriette Coyets gata.
Se
ritning 1 Öppnas i ett nytt fönster och ritning 2 Öppnas i ett nytt fönster
Denna ombyggnation kommer även medföra vissa störningar på VA-nätet. Mer information kommer till berörda när det blir aktuellt.

2010-03-25
Vi skyltar halva parkeringen vid Bara centrum till entimmesparkering istället för 24 timmar som det tidigare varit.

Denna ändring gör vi under byggtiden av Multihallen, fram till att även parkeringen byggts om. Efter ombyggnaden görs en utvärdering om skyltningen ska vara permanent.

Under byggtiden av Multihallen ber vi alla som ska parkera en längre stund att använda sig av den tillfälliga parkeringen söder om Centrumgatan.

Januari 2010 
Nu bygger vi en Multihall! Information till närboende.

November 2009
 
Använd gång- och cykelvägar när vi bygger nytt. Information till föräldrar, skolor och förskolor 

Oktober 2009
Se de tre första etapperna i ombyggnaden av Bara Nya Centrum. Såhär tar du dig till och från Bara Centrum.

Kontakt
Alf Rasmussen
Projektchef
040-626 82 23
alf.rasmussen[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2016-01-22
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun