Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ansök om plats på förskola

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Här informerar vi om hur du ansöker om förskoleplats samt hur du säger upp plats.

Du som vårdnadshavare ansöker om plats för ditt barn via webbportalen för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem. Det går också att hämta anmälningsblankett hos Kundservice i kommunhuset i Svedala.

Webbportal för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem

Ansök om plats via blankett

Fyll i barnets och båda vårdnadshavarnas personuppgifter, kontaktuppgifter, önskad typ av förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg, önskat placeringsdatum för inskolning och omsorgsbehov.

Platsgaranti

För att du ska omfattas av platsgaranti ska ansökan ske senast fyra månader innan önskat startdatum.
Vår platsgaranti innebär att vi erbjuder plats inom fyra månader från ansökningsdatum. Erbjudande brukar vanligtvis skickas ut cirka två månader innan önskat startdatum. Garantin är inte bunden till de enheter du har sökt utan kan omfatta plats på alla förskolor. Platsgaranti gäller för barn som är folkbokförda i kommunen och ansökningar som blivit styrkta via köpe- eller hyreskontrakt.

Önskemål om byte av förskola

Du gör en helt ny ansökan i webbportalen, du kan endast välja ett alternativ. Skriv i noteringsfältet att det avser byte. Bytesansökningar omfattas inte av platsgaranti utan erbjuds i mån av plats. Din befintliga förskoleplacering påverkas inte av att du önskar byta förskola.

Barn som har syskon på förskolan ska prioriteras enligt ködatum, när en plats blir ledig.

Följande förutsättningar gäller för ovanstående:

 • Barn i behov av särskilt stöd har alltid företräde
 • Vårdnadshavare har skriftligt begärt det och fått sitt önskemål registrerat hos kommunen
 • I mån av plats i rätt åldersgrupp och organisatoriskt möjligt
 • Ködatum på det äldre syskonet (om det finns fler syskon som söker samma förskola än antal platser lediga på den förskolan)

Beslutet gäller från och med den 1 juli 2021.

Finns det plats på den förskolan du önskat kommer detta att erbjudas och du tar då ställning till om du fortfarande önskar bytet.

Möjlighet till byte av förskola uppstår kontinuerligt under ett läsår, därför bevakas önskemålen också löpande under året. Det är under den första delen av höstterminen, som flest lediga platser uppstår, och därmed flest möjligheter till byte av förskola.

Syskon

Barn ska erbjudas plats på det äldre syskonets förskola, när en plats blir ledig. Detta gäller vid ny plats och vid omplacering. Detta barns önskade placering ska prioriteras före de barn vars vårdnadshavare önskat placering på samma förskola, men ännu inte har erbjudits en förskoleplats.

Följande förutsättningar gäller för ovanstående:

 • Barn i behov av särskilt stöd har alltid företräde
 • Vårdnadshavare har skriftligt begärt det och fått sitt önskemål registrerat hos kommunen
 • I mån av plats i rätt åldersgrupp och organisatoriskt möjligt
 • Ködatum på det äldre syskonet (om det finns fler syskon som söker samma förskola än antal platser lediga på den förskolan)

Beslutet gäller från och med den 1 juli 2021.

Detta gör att du har större möjlighet att få plats på samma förskola som syskonet. Det är därför viktigt att när du skickar in ansökan, också skriver en notering om att det finns ett syskon och på vilken förskola syskonet är placerad. Men, det finns ingen garanti för att det på syskonets förskola finns en ledig plats.

Vid nyplacering är du garanterad en plats om din ansökan är inkommen fyra månader i förväg. Finns det ingen ledig plats på någon av de önskade förskolorna, blir barnet placerad på annan förskola som har ledig plats. Vid önskemål om byte av förskola, finns det ingen garanti för när eller om det kan ske. Väntetiden kan bli olika lång beroende på tillgång till lediga platser på den önskade förskolan.

Vi skickar erbjudande om plats till dig via mejl eller brev.

Ändring i befintlig ansökan

Önskar du göra ändring i befintlig ansökan ska ändring vara gjord senast fyra månader innan er önskade startdatum.

På väg att flytta till Svedala kommun?

Bor du utanför kommunen och tänker flytta till Svedala kommun kan du ansöka om plats i förskolan för ditt barn. Gör din ansökan via Webbportalen men då UTAN att logga in med BankID, då detta endast fungerar om du är folkbokförd i Svedala kommun. Klicka på fliken för ansökan till förskola och påbörja din ansökan. Det går också att ansöka om förskola via blankett. När du vet din nya bostadsadress behöver du komplettera din ansökan med en kopia (foto) på hyres-/köpekontrakt eller annat dokument som styrker att ni är på väg att flytta till Svedala samt er beräknade inflyttningsdatum. Den skickar du till Utbildningsenhetens mejladress alternativt via vanlig post.

Ansök om plats via blankett

Kontaktuppgifter Utbildningsenheten

Utbildning
233 80 Svedala
E-post: utbo@svedala.se

Bekräftelse

När vi har fått in ansökan skickas en bekräftelse till din mejladress. Här framgår bland annat ködatum, önskat placeringsdatum och ansökningsalternativ. I kön till förskola och pedagogisk omsorg har barnet sitt födelsedatum som ködatum. Har barnet syskon på önskad förskola har barnet sitt syskons födelsedatum som ködatum. 

Platserbjudande 

Vi erbjuder barn plats i förskola eller inom pedagogisk omsorg senast fyra månader efter ansökningsdatum och med hänsyn till önskat placeringsdatum. Så snart det finns en plats skickar vi ett platserbjudande. Erbjuden plats ska du ta i anspråk inom samma kalendermånad. Om en plats som tagits i anspråk står outnyttjad under mer än två månader kan rätten till plats upphöra (förutsatt att det inte finns skäl till annan bedömning).

Svara på erbjudandet inom 10 dagar

För att få platsen ska båda vårdnadshavarna besvara erbjudandet via webbportalen inom tio dagar (sista datum anger vi på erbjudandet). Om svaret från båda vårdnadshavarna inte kommit in inom angivna tiden räknar vi erbjudandet som avböjt och barnet förlorar sin plats i kön. Om behovet av barnomsorg kvarstår måste du söka platsen på nytt via webbportalen. Observera! Det går inte att besvara erbjudandet via telefon eller mejl.

Vår ambition är att barn ska bli erbjudna en plats på något av sina alternativ. Om detta inte är möjligt kan en överflyttning ske till önskad förskola vid ett senare tillfälle. Vid önskemål om överflyttning fyll i en ny ansökan via webbportalen med notering att det avser en omplacering.

Placeringsmeddelande

Som bekräftelse skickar vi ett placeringsmeddelande via webbportalen med besked om placering och från och med vilken dag introduktion startar. Aktuell förskola återkommer till vårdnadshavare med mer information om inskolning av barnet.

Erbjuden plats ska du ta i anspråk inom samma kalendermånad. I annat fall finns risk att den platsen blir uppsagd.

Du som vårdnadshavare ska senast två veckor före placeringsstart lämna inkomstuppgifter. Uppgifterna lämnas du via vår webbportal.  

Uppgifter att lämna in via webbportalen

Vilka uppgifter behöver vi? Det finns en rad uppgifter som vi behöver av dig före det och efter det att barnet fått plats.

 • Ansökan om förskola
 • Inkomstuppgifter
 • Uppsägning

Schema lämnas in via närvarosystemet Tempus.

Uppsägning

Uppsägning av plats måste ske via webbportalen eller via en blankett som finns tillgänglig för avhämtning i Kundservice i kommunhuset i Svedala. Uppsägningstiden är två månader från den dag uppsägning har kommit in. Under uppsägningstiden har kommunen rätt att ta ut en avgift för ditt barns plats oavsett om du utnyttjar den eller inte.

Uppsägningstiden är också två månader i följande fall:

 • Vid övergång från kommunal förskola, pedagogisk omsorg eller skolbarnsomsorg till enskild verksamhet inom kommunen. 

Om du som vårdnadshavare säger upp din plats men önskar ny placering inom tre (3) månader räknar vi placeringen som om den hade fortgått hela perioden. Vi debiterar retroaktivt samma avgift som senast gällande för hela perioden.

Övergång från förskola och familjedaghem till fritidshem sker utan uppsägning från måndag vecka 32.

Avstängning 

Vi kan säga upp barnomsorgsplatsen i följande fall:

 • Vid bristande betalning av barnomsorgsavgift.
 • Om du inte tar erbjuden plats inom samma kalendermånad som önskad placeringsstart.
 • Om en plats som du tagit står outnyttjad i mer än två månader (förutsatt att det inte finns skäl till annan bedömning).

Vid tre obetalda månadsavgifter kan din placering inom kommunal barnomsorg bli uppsagd. Vi skickar ut brev om uppsägning till dig som vårdnadshavare med ett angivet datum för placeringsstopp.
Uppsägning/avstängning får inte ske om barnet är i behov av särskilt stöd.

Webbportal för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem

Publicerad 2016-03-24 kl 10:16
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2021-06-16 kl 12:58