Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Räddningstjänstens tillsyn

Foto: Räddningstjänsten Svedala

Kontakt

Hampus Aronsson och Torgny Althin
Handläggare tillsynsärende
040-626 82 35, 040-626 82 33
raddningstjansten@svedala.se

I området skydd mot olyckor är lagstiftningen till stor del målstyrande. Det ger utrymme för fastighetsägare och verksamhetsutövare att anpassa sin laguppfyllnad efter lokala förutsättningar, men det kan också göra det svårare för gemene man att förstå och tolka vilka ansvar denne har och vad som är en skälig nivå. Därför stöttar kommunen med utbildnings-, rådgivnings- och tillsynsverksamhet

Lagstiftningen inom dessa områden klargör att kommunen ska ansvara för att genomföra tillsyn över att lagen följs. Tillsynsmyndigheten får enligt lagstiftningen meddela om förelägganden och/eller förbud i de fall detta behövs för att lagen ska efterlevas. Tillsynsmyndigheten får ta ut en avgift för den tillsynsverksamhet som genomförs enligt ovanstående lagar.

 I Svedala kommun är räddningstjänsten ansvarig tillsynsmyndighet för följande lagrum:

  • Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § - 4 §.
    • Ställer bl.a. krav på fastighetsägare och nyttjanderättshavare att upprätthålla ett skäligt skydd mot brand och andra olyckor i sina byggnader, anläggningar och verksamheter.
  • Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med tillhörande föreskrifter.
    • Innehåller bl.a. regler och bestämmelser om hur brandfarliga och explosiva varor får hanteras.
  • Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer, avseende artiklarna 4.7 och 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nummer 98/2013.
    • Innehåller bl.a. regler och bestämmelser om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

Var genomför räddningstjänsten tillsyn?

Räddningstjänsten planerar själva vilka verksamheter som ska ingå i tillsynen. Vilka verksamheter som synas och hur ofta tillsynen görs beror på verksamhetens risker och skyddsbehov. Tillsyn kan också göras med kort varsel eller oanmält, exempelvis om det framkommit uppgifter om allvarliga brister. Du som verksamhetsutövare/fastighetsägare är skyldig att bistå räddningstjänsten med den information som behövs för planeringen och genomförandet av tillsynen, när det är dags för tillsynsbesök ska du ge tillsynsförrättaren tillträde till de lokaler som denne behöver se för tillsynen.

Tillsynsbesöket

Vid ett tillsynsbesök enligt LSO går tillsynsförrättaren tillsammans med ägaren/nyttjanderättshavaren normalt sett igenom verksamhetens egen brandskyddsorganisation och dess systematiska brandskyddsarbete (SBA). Det är också vanligt att delar av det byggnadstekniska brandskyddet kontrolleras genom stickprov i verksamheten.

Vid tillsyn enligt LBE eller lagen om sprängämnesprekursorer kontrolleras relevanta delar i verksamhetens organisation, samt efterlevnaden av vissa föreskrifter och regler som hör till respektive lagstiftning. Hos verksamheter som innehar tillstånd till hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor kontrolleras om hanteringen överensstämmer med villkoren i tillståndet. Tillsyner som berör olika lagstiftningar på ett och samma objekt samordnas så långt det är möjligt, så att den sker vid ett och samma tillfälle. Målet är att den enskilde ska uppleva tillsynen som effektiv och rationell.

Målet med ett tillsynsbesök är att den verksamhet som synas ska uppnå/upprätthålla ett skäligt skydd och att ägarens/verksamhetsutövarens kunskap och förståelse för skydd mot brand och andra olyckor ska förbättras.

Publicerad 2016-11-02 kl 16:13
Sidansvarig: Hampus Aronsson
Uppdaterad 2018-11-05 kl 17:27