Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Brandskydd för verksamheter med upplag av bildäck

Kontakt

Torgny Althin
Handläggare tillsynsärenden
040-626 82 33
torgny.althin@svedala.se

Denna information riktar sig till dig som bedriver verksamhet där en större mängd gummi, exempelvis bildäck, lagras i upplag utomhus. Syftet är att informationen ska underlätta för verksamheten att uppfylla kraven på skäligt brandskydd enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vid upplag/lagring inne i byggnad ställs andra krav från bland annat boverkets byggregler, sådan förvaring hanteras inte i detta informationsblad.

Bakgrund och allmän information

Brand i upplag med bildäck innebär ofta stor risk för spridning av brand till omgivningen, stor miljöpåverkan, olägenheter för omgivningen och långvariga och resurskrävande räddningsinsatser. I lagen om skydd mot olyckor står att:

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”

(Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §).

Ägaren/nyttjanderättshavaren är alltså ansvarig för att brandsäkerheten på upplaget har en skälig nivå och att brandskyddsåtgärder underhålls och upprätthålls.

Skäliga åtgärder för brandskyddet

De brandskyddslösningar som finns på denna informationssida kan användas som utgångspunkt för att upprätthålla en skälig nivå på brandskyddet. Räddningstjänstens tillsynsförrättade kan vid enskilda fall ställa ytterligare krav på brandsäkerhetsåtgärder, om det bedöms skäligt.

Ägaren/nyttjanderättshavaren kan använda andra lösningar än de som anges här för att uppnå skäligt brandskydd. Ägare/nyttjanderättshavare som vill använda andra åtgärder för att uppnå skäligt brandskydd bör göra en riskutredning för att säkerställa att brandspridning kan begränsas, en effektiv räddningsinsats är möjlig samt att påverkan på miljön vid brand blir liten. Ägare/nyttjanderättshavare som önskar använda alternativa lösningar är välkomna att ta kontakt med räddningstjänsten för samråd/rådgivning.

Avstånd och andra säkerhetsåtgärder

Bränder i gummi-/däcklager är mycket svårsläckta och röken från sådana bränder kan innehålla många skadliga ämnen. Om ingen särskild riskutredning görs kan följande skyddsavstånd användas. Anvisningarna grundar sig på försök som genomförts av f.d. Räddningsverket:

  • Maximal sammanhållen lagringsyta < 100 m2
  • Maximal lagringshöjd < 3 m
  • Avstånd mellan lagringsytor > 10 m
  • Avstånd till byggnad > 10 m

Ytorna (< 100 m2) bör anordnas i kvadratiska lagringsytor. Om upplaget har mer än 16 sådana skilda lagringsytor bör det mellan varje grupp om 16 lagringsytor (kvarter) anordnas en 20 meter bred räddningsväg. Hela området bör vara inhägnat med ett avstånd mellan staketet och lagringsytorna som förhindrar att brand i bildäcken kan anläggas utifrån.

Placering av upplag och räddningstjänstens insatsmöjligheter

Stora upplag bör placeras så att påverkan på omgivning och miljö blir liten vid händelse av brand, även med avseende på utsläpp av förorenat släckvatten. Kommunens bygg- och miljökontor behöver kontaktas för samråd eftersom anläggning av ett upplag, även ett tillfälligt sådant, kan vara bygglovspliktigt enligt Plan- och bygglagen.

För att räddningstjänsten ska kunna göra en insats vid händelse av brand på ett upplag behöver området vara tillgängligt för räddningstjänsten och dess fordon. De avstånd och som redovisas här ger tillräckligt utrymme för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en insats.

Däck och gummi i större mängd bör förvaras på inhägnat område, där avstånd mellan lagringsytor och inhägnad är tillräcklig för att förhindra åtkomst från obehöriga. Området bör vara tillgängligt för räddningstjänsten från flera håll. Det bör finnas fri yta på området dit det är möjligt att flytta och lämpa däck/gummi vid händelse av brand.

Vid en räddningsinsats mot brand på ett upplag är behovet av brandsläckningsvatten stort. Upplagets storlek och brandbelastning behöver alltså utformas med hänsyn till vattentillgången i området.

Om brandskydd för verksamheter med upplag av bildäck

Publicerad 2018-08-21 kl 15:00
Sidansvarig: Hampus Aronsson
Uppdaterad 2018-11-05 kl 17:02