Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Planprocessen

Planprocessen, Illustration: Svedala kommun

Kontakt

Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-626 81 18
karin.gullberg@svedala.se
Jeanette Widén Gabrielsson
Planarkitekt/Plansamordnare
040-626 83 95
jeanette.widengabrielsson@svedala.se
August Grundtman
Planarkitekt
040-626 82 09
august.grundtman@svedala.se
Gabriella Göland
Nämndsekreterare/Planadministratör
040-626 83 57
strategiskplanering@svedala.se
Joakim Axelsson
Planarkitekt
040-626 81 33
joakim.axelsson@svedala.se

En detaljplan reglerar hur marken får användas, hur områden ska utformas och hur bebyggelse ska gestaltas. Planeringen kring användandet regleras i plan- och bygglagen. En detaljplan är juridiskt bindande och ligger till grund för bygglov.

Handlingar som ska ingå i en detaljplan är en plankarta som visar de juridiska planbestämmelserna, illustrationskarta (om det anses nödvändigt), planbeskrivning samt en bedömning av de konsekvenser som planens genomförande har på miljön, hälsan och säkerheten. Utöver dessa kan utredningar behöva göras rörande trafik, buller, VA-/dagvatten, geoteknik med mera.

Olika förfarande

Det finns olika förfarande när det kommer till att upprätta en detaljplan. Du kan välja mellan standardförfarande och utökat förfarande.

Det finns olika planförfaranden som kan tillämpas vid upprättandet av en detaljplan, ett standardförfarande och ett utökat förfarande. I valet av förfarande ska kommunen göra en bedömning av vilken effekt och påverkan planen antas ha på sin omgivning. Kriterier för när kommunen ska tillämpa respektive förfarande finns i plan- och bygglagen.

Standardförfarande

Förfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.

Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan. När något av dessa kriterier inte medger standardförfarande ska ett utökat förfarande tillämpas.

Det är också möjligt att växla förfaranden. Från standardförfarande till utökat förfarande och då tillkommer en kungörelse.

Begränsat förfarande

För att korta ned planprocessen, går det att växla från ett standardförfarande till ett begränsat förfarande, om samrådskretsen godkänner förslaget till detaljplan redan under samrådet. Godkännandet ska göras aktivt av samtliga i samrådskretsen. Planförslaget kan inte antas direkt om det skett ändringar efter godkännandet. För att det ska vara möjligt att växla mellan förfaranden får heller inte nya berörda tillkomma, utan samrådskretsen ska vara densamma.

Utökat förfarande

I ett utökat förfarande ställs det också krav på kungörelse vid samråd och detaljplanen måste antas av kommunfullmäktige.

Mer information på Boverkets webbplats

Publicerad 2016-09-30 kl 11:53
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2020-11-30 kl 10:01