Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Kontakt

Viktoria Olsson
Vik. miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

De lokala hälsoföreskrifterna ingår i kommunens författningssamling. Här kan du få information om bland annat djurhållning, tomgångskörning, spridning av gödsel och slam, värmepumpar och vedeldning.

De lokala hälsoskyddsföreskrifterna kompletterar övrig lagstiftning och rör områden som är just lokala, det vill säga specifika för Svedala kommun. 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan

Inom detaljplan krävs det tillstånd enligt 2 § lokala hälsoskyddsföreskrifterna för att hålla följande djurslag: nötkreatur, häst, get, får, svin, giftig orm samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Tillstånd krävs inte för att hålla upp till fem höns, dock ej tupp.  

Tomgångskörning

Motordrivna fordon som står stilla utomhus får ha motorn igång i högst en minut. Detta gäller inte om trafikförhållandena medför att fordonet måste stanna, till exempel i trafikkö, eller om motorn hålls igång för att driva en ändamålsenlig anordning på fordonet som inte avser uppvärmning.
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid järnvägsövergång.

Spridning av gödsel och slam

Det är inte tillåtet att sprida naturlig gödsel, slam eller annan liknande orenlighet inom ett område med detaljplan. Förbudet gäller även inom 150 meter från detaljplanegränsen. 

Värmepumpsanläggning

Tillstånd krävs av bygg- och miljönämnden vid anordning av värmepumpsanläggning inom vattenskyddsområde. Utanför vattenskyddsområde krävs anmälan.

Vedeldning

Framför allt under vintertid är det lockande att tända en brasa, speciellt om det är kallt och ruggigt ute. Det förutsätter dock att eldningen sköts på rätt sätt, vilket inte är så lätt alla gånger. Med trivseleldning menas inte att man värmer upp sitt hus med vedeldning. För uppvärmning med ved krävs särskild panna. Råd för en bättre vedeldning finns i Svedala kommuns vedeldningspolicy - Riktlinjer för småskalig eldning. Glöm inte att bygglov krävs för att sätta in kamin och skorsten. 

Trädgårdsavfall

Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april – 30 september. Valborgsmässoeld är undantagen föreskriften.
Övrig tid av året får eldning inom samt utanför sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.

All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor och liknande material är förbjuden eftersom det då kan spridas hälsofarliga gaser och bildas giftiga restprodukter.

Dispens från tillstånd och anmälan

Bygg- och miljönämnden kan medge dispens från kraven på tillstånd och anmälan enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna om det är uppenbart att ingen risk för olägenheter kommer att ske. Ta kontakt med Bygg och miljö för vidare information om dispens.

Avgifter

Bygg- och miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och dispens, handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Publicerad 2016-05-20 kl 15:15
Sidansvarig: Karin Bugge
Uppdaterad 2020-01-15 kl 11:01