Svedala kommun logotyp - liggande

Ansökan om Bygglov

Kontakt

Ulrika Larsson
Bygglovsarkitekt
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Erica Mårtensson
Byggnadsinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Bygglovsansökan - vad krävs?

 • Underskriven ansökningsblankett och ritningar i A4 format, lämnar du in A1, A2 eller A3 ska dessa vara vikta som en A4 (en omgång räcker).
 • Situationsplan i skala 1:500, ange mått på byggnad samt mått till tomtgränser.
 • Planritning i skala 1:100, ange mått.
 • Fasadritningar på samtliga fasader i skala 1:100.
 • Sektionsritningar i skala 1:100, ange mått.

Vid nybyggnad krävs en inlämning av en nybyggnadskarta eller ett utdrag ur baskartan

Nybyggnadskartan upprättas i skala 1:500 och visar tomtgränser, höjder, ledningar med mera:

 • Då tomten är obebyggd
 • Då ny huvudbyggnad ska uppföras
 • Då byggnadens läge kommer i konflikt med servitut/ledningsrätter.

Förenklad nybyggnadskarta, utdrag ur baskarta:

 • Då tillbyggnad av bostadshus eller nybyggnad av garage eller förråd ska uppföras
 • Då gränsdragning är oklar
 • Då osäkerhet råder om 4,5 meters avstånd mellan byggnad och gräns mot granne.

Beställ sker i god tid hos kart- och mätingenjören.

Hörande av grannar/sakägare

För byggnadsåtgärder närmare tomtgräns än 4,5 meter eller om byggnadsåtgärden inte överensstämmer med detaljplanen, ska grannarna ges möjlighet att yttra sig. Detta sker lämpligast med fastighetsbeteckning, namnteckning med namnförtydligande från lagfarna fastighetsägare på alla ritningarna i en ritningsomgång. Som grannar, eller med lagens uttryck sakägare, avses lagfarna ägare och hyresgäster till de fastigheter som gränsar till den fastighet som ansökan gäller. Observera att om båda makar står som fastighetsägare behövs påskrifter från båda två.  

 • Ritningarna ska tydligt visa vad som är ny- eller tillbyggnad. 
 • Vid eventuell revidering ska det som reviderats tydligt märkas ut.

Bygglovsbefriade åtgärder vid en- och tvåbostadshus 

För en- och två bostadshus inom detaljplan och minst 4,5 m från tomtgräns är följande åtgärder bygglovsfria:

 • Anordna altaner, entréer och skärmtak över uteplatser som tillsammans inte är större än 15m2.
 • Uppföra komplementbyggnader (friggebodar) med en sammanlagd yta på 15m2 och med höjden högst 3m. 
 • Uppföra mur eller plank om dessa inte är högre än 1.80m och inte sträcker sig mer än 3.60m från huset.

Handläggningsprocessen

När dina handlingar kommer till bygg- och miljökontoret registreras de. Handlingarna har nu blivit ett ärende som sedan bereds. Har tjänstemannen delegation fattar tjänstemannen beslut på nämndens vägnar (samtliga delegationsbeslut redovisas för bygg- och miljönämnden). Har tjänstemannen inte delegation tas ärendet upp i bygg- och miljönämnden som sammanträder en gång i månaden (förutom i juni). Under nämndsammanträdet fattas ett beslut av politikerna som protokollförs, justeras och sedan expedieras (kan ta upp till tre veckor från sammanträdets datum). En kopia på ansökan och handlingar skickas till dig som ansökt (faktura sänds separat).

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från beslutsdatumet om bygglov.

Handläggningstiden

Handläggningstiden för delegerade ärenden är cirka 10 veckor, dock kan tiden förlängas en gång med 10 veckor om handläggaren anser att ytterligare utredning behövs.

Ansökan om bygglov (blankett och e-tjänst).

Mer information om bygglov

Publicerad 2016-05-26 kl 10:38
Sidansvarig: My Gunnarsson
Uppdaterad 2017-09-04 kl 10:45